تحلیلی بر نحوه ی ارائه ی ادله و استنادپذیری داده های سنجش از راه دور در محاکم بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو گروه حقوق عمومی- بین الملل دانشگاه قم

2 مدرس و پژوهشگر

چکیده

استفاده از داده‌های سنجش از راه دور به عنوان دلیل در محاکم بین المللی، در مقایسه با سایر جنبه‌های کاربردی آن، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ درعین حال فقدان قواعد مربوط به ادله‌ی الکترونیکی و خصوصاً داده‌های مذکور، لزوماً مانعی بر سر راه ارائه و ارزیابی آن‌ها نزد محاکم بین‌المللی نیست و قواعد مبتنی بر ادله، به‌ طور کلی می‌تواند نسبت به آن‌ها اعمال شود، لذا می‌توان بیان داشت که پذیرش داده‌های سنجش از راه دور، با موانع قانونی مواجه نخواهد بود. ماهواره‌ها و دیگر فن‌آوری‌های سنجش از راه دور، در حال ایجاد انقلابی در توانایی-های ما بوده تا با ادراکی فراتر از حواس خود، با دقت به دورترین نقاط جهان نگریسته و شواهد قانونی قابل اعتماد و ارزانی کسب کنیم که در برخی موارد می‌توانند تنها ادله‌ی موجود باشند؛ بنابراین، موارد فوق در کنار سایر دلایل، بازنگری در مورد استفاده از اطلاعات مذکور به عنوان مدرک و توجه به راه‌های افزایش استفاده از آن‌ها در زمینه‌های حقوقی را به موقع و ضروری می‌نماید. مقاله‌ی حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با شیوه‌ی کتابخانه‌ای به تبیین این فن‌آوری و شرایط پذیرش آن می‌پردازد و امکان‌سنجی استناد به داده‌های حاصله، در رسیدگی‌های قضایی و هم‌چنین آیین‌دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی حقوق دریاها را با شیوه‌ی تطبیقیِ مورد به مورد، بررسی کرده و در نهایت نیز نگاهی به آراء محاکم مذکور تا به امروز داشته و مزایا و معایب این بحث را روشن می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An investigation on representing remote sensing evidence and it’s evidential value before international tribunals

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Towhidi 1
  • fatemeh afzalpour 2
1 Department of international law
2 lecture & researcher
چکیده [English]

The use of remote sensing data as an evidence before tribunals, has received less attention than other aspects of its application; However, the absence of specific court rules for digital evidence and specially these data is not necessarily an obstacle to its presentation and evaluation before international tribunals and the evidentiary rules can also be applied to digital evidence, therefore it can be stated that the acceptance of remote sensing data will not be legally impeded. Satellites and other remote sensing technologies are revolutionizing our capabilities which enable us with a perception beyond our senses to peer into the furthest parts of the world and obtain reliable, inexpensive legal evidence that in some cases can be the only available evidences; For these and other reasons, a review of the current use of remote sensing data as evidences, and paying attention to ways of increasing its future use in the legal context, is timely. This paper describes the technology and its acceptance conditions by using a descriptive-analytical and library method and has examined the admissibility and authenticity of these obtained data, in judicial proceedings and the rules of procedure of International Court of Justice and the International Tribunal for the Law of the Sea on an Adaptive case by case method. And finally, take a look at the decision of those tribunals and highlight the advantages and disadvantages of this debate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • remote sensing
  • data and images
  • evidence
  • admissibility and authenticity
  • international tribunals
فارسی
‌أ)        کتب
1)       حسن­نیا، محمد، آذر پارسا قایش قورشاقی. ماهواره؛ استفاده صلح­آمیز از فضا، چاپ دوم، تهران: نشر خورشیدآفرین، 1394[WU1] .
2)       فاطمی، سید باقر، یوسف رضایی. مبانی سنجش از دور. چاپ اول، تهران: نشر آزاده، 1384.
3)       محمودی، سید­ هادی، تصویربرداری ماهواره‌ای در حقوق بین­الملل، چاپ دوم، تهران: نشر شهر دانش، 1392.
‌ب)   مقالات
4)       چاندراسی­خارا رائو، پی، دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها: یک ارزیابی، ترجمه‌ی علی قاسمی، مجله‌ی حقوقی، نشریه‌ی مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، 1384، شماره‌ی سی و سوم، 245-270.
5)       سادات­میدانی، سید ­حسین، ضابطه یا استاندارد اثبات دعوا در رویه­ی قضایی دیوان بین­المللی دادگستری، فصل­نامه­ی حقوق، مجله­ی دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی، دوره­ی چهل و دوم، 1(1391)، 161-179.
6)       صادقی، حسین، علی درویشی‌بلورانی و سید کاظم علوی‌پناه. سنجش از دور در نظام حقوقی ملی و بین‌المللی، نشریه‌ی سنجش از دور و GIS ایران، سال سوم/1390، شماره‌ی دوم، 39-58.
 
 [WU1]منبع جدید و به روز
منابع و مآخذ
فارسی
‌أ)        کتب
1)       حسن­نیا، محمد، آذر پارسا قایش قورشاقی. ماهواره؛ استفاده صلح­آمیز از فضا، چاپ دوم، تهران: نشر خورشیدآفرین، 1394[WU1] .
2)       فاطمی، سید باقر، یوسف رضایی. مبانی سنجش از دور. چاپ اول، تهران: نشر آزاده، 1384.
3)       محمودی، سید­ هادی، تصویربرداری ماهواره‌ای در حقوق بین­الملل، چاپ دوم، تهران: نشر شهر دانش، 1392.
‌ب)   مقالات
4)       چاندراسی­خارا رائو، پی، دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها: یک ارزیابی، ترجمه‌ی علی قاسمی، مجله‌ی حقوقی، نشریه‌ی مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، 1384، شماره‌ی سی و سوم، 245-270.
5)       سادات­میدانی، سید ­حسین، ضابطه یا استاندارد اثبات دعوا در رویه­ی قضایی دیوان بین­المللی دادگستری، فصل­نامه­ی حقوق، مجله­ی دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی، دوره­ی چهل و دوم، 1(1391)، 161-179.
6)       صادقی، حسین، علی درویشی‌بلورانی و سید کاظم علوی‌پناه. سنجش از دور در نظام حقوقی ملی و بین‌المللی، نشریه‌ی سنجش از دور و GIS ایران، سال سوم/1390، شماره‌ی دوم، 39-58.
 [WU1]منبع جدید و به روز