دوره و شماره: دوره 23، شماره 91، آذر 1399 
تحلیل فقهی حقوقی مشتقات ارزی وآثار آن

صفحه 11-35

10.22034/jlr.2018.144940.1211

گودرز افتخار جهرمی؛ محمد رضا صاحبی پسندیده