دوره و شماره: دوره 23، شماره 91، پاییز 1399 
1. تحلیل فقهی حقوقی مشتقات ارزی وآثار آن

صفحه 11-35

10.22034/jlr.2018.144940.1211

گودرز افتخار جهرمی؛ محمد رضا صاحبی پسندیده


9. وتوی رئیس جمهور در حقوق ایالات متحده آمریکا

صفحه 213-236

10.22034/jlr.2020.154400.1260

جواد تقی زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ الیاس کلکلی