وتوی رئیس جمهور در حقوق ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر

3 دانشگاه مازندران

چکیده

قانون اساسی آمریکا وظیفه امضای طرح‌های مصوب کنگره را به رئیس جمهور واگذار کرده است. رئیس جمهور می‌تواند ظرف مهلت ده روز طرح مصوب کنگره را امضا نماید که در نتیجه آن، مصوبه به قانون تبدیل می‌شود. اگر رئیس جمهور ظرف این مدت مصوبه را به هر دلیل رد کند و به مجلس منشآ برگرداند به این اقدام رئیس جمهوری وتوی عادی می‌گویند. مجلسین می‌توانند پس از بررسی مجدد با دو سوم آرای اعضا بر مصوبه قبلی خود اصرار کنند که در این صورت وتوی رئیس جمهور بی‌اثر شده و مصوبه کنگره بدون نیاز به امضای رئیس جمهور، قانون می‌شود. اگر مهلت ده روزه رئیس جمهور بگذرد و رئیس جمهور امضا یا وتوی خویش را اعلام نکند و حال آنکه کنگره در اجلاسیه است، مصوبه به قانون تبدیل می‌شود ولی اگر کنگره در اجلاسیه نباشد، مصوبه به قانون تبدیل نمی‌شود که به آن وتوی جیبی می‌گویند. لذا وتوی جیبی در زمان تعطیلی‌های بین اجلاسیه‌ای و نهایی کنگره امکان‌پذیر است ولی در زمان تعطیلی‌های درون اجلاسیه‌ای کنگره امکان-پذیر نیست و مغایر قانون اساسی است. دیوان عالی به صراحت وتوی جزیی مصوبات کنگره را مغایر قانون اساسی اعلام کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presidential veto in US legal system

نویسندگان [English]

  • Javad Taghizadeh 1
  • Morteza Nejabatkhah 2
  • Elyas Kalkali 3
1 Department of Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Mazandaran
2 Department of law, faculty of law and political sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 University of Mazandaran
چکیده [English]

The US Constitution mandates the President to sign the bills approved by the Congress. The president can, within a deadline of ten days, sign a bill approved by the Congress, which will result to a law. If the President rejects the bill within that deadline for any reason and returns to the House which it was originated, the President's action shall be considered as a regular veto. After reconsideration, the Houses may, with two-thirds of the votes of their members, insist on its previous resolution, in which case the president's veto will be ineffective and the congressional resolution becomes a law without President's sign. If the ten-day deadline passes and the president does not announce his signature or veto, while the congress is at a session, the bill becomes a law; however, if the congress is not in session, the bill will not become a law. In this case, the pocket veto has been taken. Therefore, a pocket veto is possible at the time of the intersession and final session closurs of congress, but it is not feasible and is contrary to the constitution at the time of intrasession closurs of congress. The Supreme Court has unequivocally proclaimed the partial veto of the approved bills as a constitutional violation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Veto
  • President
  • Congress
  • Constitution
  • USA
 
منابع و مآخذ
الف. فارسی
1-                 اف استون، فردیناند (1350)، نهادهای اساسی در حقوق ایالات متحده آمریکا، ترجمه سید حسین صفایی، تهران: شرکت سهامی کتاب­های جیبی، چاپ اول.
2-                 دیز پیکارو، لوییز (1386)، «سیر دگرگونی مفهوم قانون در حقوق غرب»، ترجمه محمد رضا ویژه، مجله الهیات و حقوق، شماره 23.
3-                 زارعی، محمد حسین (1384)، مطالعه تطبیقی مجالس قانون­گذاری، تهران: مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول.
4-                 طباطبایی موتمنی، منوچهر (1386)، حقوق اساسی، تهران: میزان، چاپ دوازدهم.
5-                 عباسی، بیژن (1394)، حقوق اساسی تطبیقی، تهران: دادگستر، چاپ اول.
ب. انگلیسی 
6- Azari, Julia.A (2013), the Presidential Leadership Delimma: Between the Constitution and a Political Party, State University of New York Press.
7- Bellamy, Clavin (1988), Item Veto: Shield against Deficits or Weapon of Presidential Power, Valparaiso University Law Review, Volume 22, Number 3.
8- Briffault, Richard (1993), The Item Veto in State Courts, Temple Law Review, Temp 66, Rev 1171.
9- Bruhl, Andrew.P (2008), Return of the Line Item Veto? Legalities, Practicalities and Some Puzzles, Journal of Constitutional Law, Volume 10, issue 3.
10- Campbel, Karlyn and Jamieson, Kathleen (2008), Presidents Creating the Presidency: Deeds Done in Words, Chicago: University of Chicago.
11- Carey, Maeve.P (2014), Regular Vetoes and Pocket Vetoes, Congressional Research Service, available at: http://www.crs.gov.
12- Drake.D, Charles (1848), The Veto Power: It’s Nature and History, the Danger to the Country from its Exercise, Washington: United State Government Printing Office.
13- Farrand, Max (1966), the Record of the Federal Convention of 1787, Rale University Press, Volume 21.
14- Fisher, Louis (2001), The Pocket Veto: Its Current Status, Congressional Research Service, available at: http://www.fas.org.
15- Genovese, Michael.A (2010), Encylopedia of the American Presidency, New York: Political Science Faculty Works.
16- Grant, Alexander (1985), Henry VII: the Importance of his Reign in English History, Routledge, second edition.
17- Harris, Richard.A and J.Tichenor, Daniel (2010), A History of the United State Political System: Idea, Interests and Institutions, Calif: Santa Barbara.
18- Kelley, Christopher.S (2006), Executing the Constitution: Putting the President Back into the Constitution, State University of New York Press, second edition.
19- Kumar Dubey, Vinay (2007), Pratiyogita Darpan, Administrative and Editorial Office, years 2, volume 2, issue 16.
20- Mcmurty, Virginia.A (2010), the Sky or Acron? A Constitutional Analysis of presidential signing statements, Degree Master of Arts, Iowa state university.
21- Mcvey Anderson, Sarabeth (2011), Item Veto and Expanded Impoundment Proposal: Historical and Current Status, Congressional Research Service, available at: http://www.crs.gov.
22- Prakash, Saikrishna.B (2007), Why the President Must Veto Unconstitutional Bills, William and Mary Bill of Rights Journal, Volume 16, Issue 1.
23- Pyle, Christopher.H and Pious, Richard.M (1984), The President, Congress and the Constitutional: Power and Legitmacy in American politics, New York: Free Press.
24- Rybicki, Elizabeth (2015), Veto Override Procedure in the House and Senate, Congressional Research Service, available at: http://www.senate.gov.
25- Sant Ambrogio, Michael (2014), The Extra Legislative Veto, The Georgetown Law Journal, volume 102.
26- Scudder, Jeffrey.A (2005), After Rants V.Vilsack: An Update On Item Veto In Iowa And Elsewher, Iowa Law Review, Rev 373.
27- Sharma, Sharma.B.K (2007), Introduction to the Constitution of India, New Delhi: Prentice Hall of India, fourth edition.
28- Sollenberger, Mitchel.A (2004), The Presidential Veto and Congressional Procedure, Congressional Research Service, available at: http://www.archives.gov.
29- Spalding, Matthew and F.Forte, David (2014), The Heritage Guide to the Constitution, Washington: Heritage Foundation, second edition.
30- Spitzer, Robert (2012), Growing Executive Power: The Strange Case of the Protective Return Pocket Veto, Presidential Studies Quarterly, Volume 42; Issue 3.
31- Spitzer, Robert.J (1988), The Presidential Veto: Touchstone of the American Presidency, New York: State University of New York Press.
32- Story, Joseph (1988), Commentaries on the Constitution of the United State, Guide Pro Books.
33- Suzanne, Bailey.C and Chana, Barron (2006), Constitutional Law, Cengage Learning, first edition.
34- Sverdrup, Armand and R.Rioff, Sara (2005), Mexican Governance: From Single Party Rule to Divided Government, Washington: Csis Press.
35- Thurber.A, James (2002), Rivals for Power: Presidential Congressional Relations, Lanham: Rownlan and Little Field, second edition.
36- W.Ney, Robert and Chambliss, Saxby (2000), Our American Government: An Introductory Guide for American Citizens, Diane Publishing Company.