سرمایه‌گذاری ثالث در داوری تجاری بین المللی(TPF)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترا حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

سرمایه‌گذاری اشخاص ثالث در دعاوی در گذشته با محدودیت و یا ممانعت مواجه بود، چنانکه در نظام کامن‌لا این نهاد را مصداقی از شرخری می دانستند. اما با گذشت زمان و افزایش هزینه‌های دادرسی، سرمایه گذاری ثالث در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مباحث در داوری های بین المللی تبدیل شده است. مهمترین دلیل موافقان این نهاد دسترسی به عدالت برای کسانی است که امکان مالی برای طرح ادعای خویش را ندارند. اما این نهاد با چالشهایی از جمله تعارض منافع مواجه است که قواعد برخی از سازمانهای داوری و قوانین کشورهایی چون سنگاپور و هنک کنگ موثرترین روش برای جلوگیری از ایجاد تعارض منافع را افشای اجباری وجود سرمایه گذاری ثالث می دانند. در حقوق ایران این نهاد مصداقی از قراردادهای نامعین است که با توجه به قوانین و قواعد موجود تا حدودی امکان پیشگیری از تعارض منافع وجود دارد، لکن هیچ الزامی به افشای قرارداد وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Third-Party Funding In International Commercial Arbitration

نویسندگان [English]

  • Abbas Karimi 1
  • Majid ghorbani zoleikhaee 2
1 Abbas karimi, professor of law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
2 , Ph.D. Student in (Private Law)Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

Third-Party Funding In International Commercial Arbitration :
Third party funding had many limitations in past legal cases. As though in common law it considered as an example of champerty. Over the time by the rising costs associated with submitting a dispute to arbitration, TPF is now one of the hot topics in international commercial arbitration. The most and the first foremost reason for expansion of TPF is that is considered a solution of increasing access to justice for a party with financial difficulties . One of the issues regarding TPF is conflict of interests. Legal principles of some arbitral institutions such as Singapor and Hong Kong considered the disclosure of TPF agreements as a way to prevent conflict of interests. There is no disclosure obligation for TPF agreements in our law system but in other hand there are some provisions that can be used to prevent the conflict of interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disclosure agreement
  • Financing
  • Conflict of interests
  • Access to justice
  • Court costs
فهرست منابع:
الف) منابع فارسی
1)       امیر معزی احمد،داوری بین المللی در دعاوی بازگانی، تهران،نشر دادگستر، 1390
2)       بروجنی، محمد منصور ، سید ناصر سلطانی ، بیمه هزینه های قضایی: الگویی برای توانمند سازی شهروندان، دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی دوره ﺟﺪﯾد سال بیست و پنجم، شماره 14. (پاییزو زمستان1397)
3)       پاشایی،حسین، جواد معتمدی، اصلاح فرایندهای قضایی در پرتوراهبرد رفع موقیت تعارض منافع، فصلنامه حقوق خصوصی، دوره16،. بهار وتابستان1398، شماره یک
4)       پور استاد، مجید، اعظم ایمانیان بیدگلی ، مالکیت خواهان بر دعوای مدنی، تحقیقات حقوقی آزاد، زمستان1390، شماره 14
5)       شمس، عبدالله،آیین دادرسی مدنی(دوره پیش رفته)ج سوم،انتشارات دراک، تهران. 1389
6)       شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادهاو تعهدات، تهران، انشارات مجد،1380
7)       کاتوزیان ،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد اول، تهران، انتشارات گنج دانش ،1393
8)       کریمی، عباس، حمیدرضا پرتو ،حقوق داوری داخلی، تهران.نشردادگستر، 1397
9)      مدنی سیدجلال الدین،حقوق مدنی،ج پنجم،عقود معین، تهران انشارات پایدار، 1387
ب) منابع خارجی
10)  Apostolidis. M. G.“Third-Party Funding in Dispute Resolution: Financial Aspects and Litigation Funding Agreements”, Thessaloniki – Greece .January 2017
11)  Arkin v Borchard Lines Ltd & Ors, Court of Appeal, decision of 26 May 2005, Case No A2/2004/0281, 0309 and 0314. bailii.org [online].
12)  Boulle. T, “Third-Party Funding in International Commercial Arbitration” Master’s thesis, Faculty of Law Ghent University. Academic Year 2013-2014
13)  Burcu. O, “Third-Party Funding in International Commercial Arbitration and Arbitrator Conflict of Interest”  32 Journal of International Arbitration.2015
14)  COLOMBO. G. F. & YOKOMIZO Dai “A Short Theoretical Assessment on Third Party Funding in International Commercial Arbitration” , 2018
15)  CREMADES ,B. “Third party litigation funding: investing in arbitration”, 8(4) TDM, 11 and www.curtis.com/siteFiles/Publications/TDM.pdf. 2011
16)  Darwazeh. N & Leleu. A “Disclosure and security for costs or how to address imbalances created by third-party funding” J Int Arbitr 33:125–150 . 2016
17)  ENDICOTT. A, GIRALDO-CARRILLO N. & KALICKI.J, “Third-Party Funding in Arbitration: Innovation and Limits in Self-Regulation”, Kluwer Arbitration Blog, http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2012/03/13/third-party-funding-in-arbitration-innovation-and-limits-in-self-regulation-part-1-of-2 (2012)
18)  Gary J. Sh,  “Third-party funding in investment arbitration: how non-disclosure can cause harm for the sake of profit” , Published by Oxford University Press on behalf of the London Court of International Arbitration.2016
19)  IBA Guidelines on Conflicts of Interest ,ibanet.org [online]. International Bar Association, 2014
20)  HORODYSKI. D & KIERSKA. M, “Third Party Funding in International Arbitration – Legal Problems and Global Trends  with a Focus on Disclosure” Requirement Article · September 2017  
21)  Hadžimanović. N, “Third-Party Funding in Arbitration: A Case for Mandatory Disclosure?” Springer Nature Switzerland, 2019
23)  Lyon. J, “REVOLUTION IN PROGRESS: THIRD-PARTY FUNDING  OF AMERICAN LITIGATION”, 58 UCLA LAW REVIEW 571, 2010
24)  Leigh. J, Litigation funding begins to take off. 30/ Nov /2009, http://fulbrookmanagement.com/.
25)  MECHANTAF. Kh , “LE FINANCEMENT DE L'ARBITRAGE PAR LES TIERS  Une approche française et international” ,Thèse de Doctorat, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I.  Année universitaire 2019-2020
26)  McNee. A, “Legal Expenses Insurance and Access to Justice”, International Bar Association, London. August 2019
27)  Stone.W “Third party funding in international arbitration: a case for mandatory disclosure?” Asian Dispute Rev 17:62–70. 2015
28)  Secretariat, “Possible reform of investor-State dispute settlement (ISDS) Third-party funding”  United Nations Commission on International Trade Law Working Group III (Investor-State Dispute Settlement Reform) Thirty-seventh session New York, V.19-00407 (E), (2019)   
29)  The Roundtable Discussions were held in Paris on 27 January 2012 and on 18 April 2012.
30)  TRUSZ .J, “Full Disclosure? Conflicts of Interest Arising from Third-Party Funding in International Commercial Arbitration”, Geo. L. J. 2013
31)  THE LAW REFORM COMMISSION OF HONG KONG, THIRD PARTY FUNDING FOR ARBITRATION SUB-COMMITTEE, CONSULTATION PAPER, THIRD PARTY FUNDING FOR ARBITRATION, OCTOBER 2015, This consultation paper can be found on the Internet at: <http://www.hkreform.gov.hk>
32)  Zabloudilová. K “Third-Party Funding in International Commercial Arbitration” , FACULTY OF LAW MASARYK UNIVERSITY Programme Law and Legal Science Department of International and European Law ,Brno , 2018