دوره و شماره: دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 1-507 
معضل کرونا در آیینه حقوق بین الملل معاصر

صفحه 11-57

10.22034/jlr.2020.185072.1639

ابراهیم بیگ زاده؛ سیدمحمد قاری سید فاطمی؛ سید هادی محمودی؛ محمدحسین لطیفیان