اصول اجراء کیفر زندان پس از شیوع ویروس کووید19(کرونا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

زندان هم چنان در پهنه سیاست جنایی مورد توجه ترین کیفرهاست. در پرتو این مجازات آزادی آمد و شد بزه کاران برای دوره ای سلب می شود. اجراء این مجازات آن گاه عادلانه و از لحاظ کیفری اثربخش می شود که یک سلسله اصول بر آن ناظر باشد. شماری از این اصول جنبه حقوق بشری دارند و دسته ای دیگر دارای ابعاد کیفرشناسانه اند. با شیوع ویروس کووید19(کرونا) اجراء این اصول با چالش های متعددی همراه شده است. زیرا، پیش از این رعایت و تضمین آن ها با تکیه بر ظرفیت های محیط حقیقی صورت گرفته بود. اما، با پیدایش این ویروس و چالش های پدید آمده در زمینه تضمین حق سلامت و آزادی های بنیادین زندانیان، بازپروری بزه کاران، بازدارندگی و توان گیری کیفری ضرورت شناسایی چاره برای کنارگذاری چالش ها و هم چنین بازنگری سیاست جنایی اهمیت یافته است.
از این رو، سیاست گذاران جنایی باید به شناسایی کیفرهای فناورانه، سیاست های کیفری مناسب با وضعیت های اضطراری و در واقع ایجاد زمینه های مناسب برای حفظ هدف های عدالت کیفری و زندان در رویارو شدن جواع بشری با این واقعیت ها مبادرت ورزند.
در این نوشتار، با تکیه بر ظرفیت های سیاست جنایی ایران اصول حقوق بشری اجراء کیفر زندان(الف)، و اصول کیفرشناسانه اجراء کیفر زندان(ب)پس از شیوع ویروس کووید19(کرونا) بررسی شده اند تا در پرتو آن چالش های فرآیند کیفر دادن به بزه کاران در زندان کنار گذاشته و زمینه های مناسب برای رسیدن به هدف های بازپرورانه، بازدارندگی و توان گیری کیفری ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Principles of Implementing Imprisonment After the Outbreak of the Covid 19 Virus (Corona)

نویسنده [English]

  • amirhasan niyazpour
asistant law
چکیده [English]

Imprisonment is still one of the most notable punishments in criminal politics. In the light of this punishment, the freedom of movement of criminals for a period of time is taken away. The execution of this punishment becomes fair and criminally effective if it is supervised by a series of principles. Some of these principles are human rights and others are penological. With the outbreak of the Covid 19 virus (Corona), the implementation of these principles has been met with several challenges. Because, before that, their observance and guarantee had been done by relying on the capacities of the real environment. However, with the emergence of this virus and the challenges posed by guaranteeing the right to health and fundamental freedoms of prisoners, the rehabilitation of criminals, deterrence and criminal empowerment, the need to identify solutions to challenges as well as criminal policy review has become important. therefore, criminal policymakers must identify the technological penalties, appropriate penal policies for emergencies, and, in fact, create appropriate contexts for maintaining the goals of criminal justice and imprisonment in confronting human reality with these realities. this paper, based on the capacities of Iran's criminal policy, the principles of human rights in the implementation of prison sentences (a) and the penal principles of the implementation of prison sentences (b) are examined after the outbreak of the Cavid 19 virus (Corona). In the light of that, the challenges of the process of punishing

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imprisonment
  • Covid 19 virus
  • criminal policy
  • criminal reform
  • technological punishment
منابع
1.آقایی جنت مکان،حسین،حقوق کیفری عمومی(کیفرشناسی نو)،انتشارات جنگل،جلد سوم،چاپ دوم،13934.
2.آقایی جنت مکان،حسین،حقوق کیفری عمومی(دانش اجرای احکام کیفری)،انتشارات جنگل،جلد چهارم،چاپ نخست،1394.
3. بابایی،محمدعلی،جرم شناسی بالینی،نشر میزان،چاپ دوم،1390.
4. بکاریا،سزار،جرایم ومجازات ها،ترجمه محمدعلی اردبیلی،نشر میزان، چاپ هشتم،1395.
5.بروکس،تام،مجازات،ترجمه محمدعلی کاظم نظری،نشرمیزان،چاپ نخست،1395.
6.بولک،برنار،کیفرشناسی،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی،مجمع علمی و فرهنگی مجد،چاپ پنجم،1385.
7.پرادل،ژان،تاریخ اندیشه های کیفری،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی،انتشارات سمت، چاپ یازدهم،1396.
8.پرت،جان،مجازات و تمدن،ترجمه هانیه سادات هژبرالساداتی،نشر میزان،چاپ نخست،1396.
9.جوان جعفری،عبدالرضا و ساداتی، سیدمحمد جواد،ماهیت فلسفی و جامعه شناختی کیفر،نشر میزان،چاپ نخست،1394.
10.دانش،تاج زمان،حقوق زندانیان و علم زندان ها،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ چهارم،1376.
11.غلامی،حسین،کیفرشناسی،نشر میزان،چاپ چهارم،1395.
12.صفاری،علی،توجیه یا دلیل آوری برای مجازات،مجله تحقیقات حقوقی،شماره42،1384.
13.صفاری،علی،کیفرشناسی،انتشارات جنگل،چاپ نخست،1386.
14.میرشمس شهشانی،مائده(به کوشش)،مجموعه مقالات همایش راه کارهای کاهش جمعیت کیفری زندان،نشر میزان،چاپ نخست،1386.
15.نجفی ابرندآبادی،علی حسین و حمید هاشم بیگی،دانشنامه جرم شناسی،کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم،1390،ص129.
16.Conrsd,Johan.P,Corrections and Simple Justice, Journal of Criminal Law and Criminology,volume64.1973.
17.Lines,Rick, The right to health of prisoners in international human rights law,International Journal of Prisoner Health,volume4,2008.
18.Regoli,Robert.m and Hewitt,John.D,Exploring criminal justice,Jonees and Bartlett publisher,2008.
19.Segev,Reem, Consequentialism, Responsibility, and Retribution Comments on Victor Tadros’ Theory of Punishment, Jerusalem Review of Legal Studies, Volume 5, 2012.