مسوولیت دولت در جبران خسارت قربانیان کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از ایده های نوظهور در زمینه حمایت از قربانیان، مسوولیت دولت در زمینه جبران خسارت از قربانیان است و از دسته قربانیان می توان افرادی را نام برد که در اثر یک حادثه اجتماعی و در نتیجه قصور دولت متحمل زیان و خسارتی اعم از مادی یا معنوی می شوند. ظهور پر قدرت ویروس COVID 19 را می توان از این دسته عوامل قربانی کننده دانست که واکنش دولت را در زمینه جبران خسارت طلب می کند. هدف از این مقاله ارائه درکی بهتر از وضعیت حقوقی کشور برای پاسخ به قربانیان پدیده های اجتماعی است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی در پی آن است که مبانی جبران خسارت دولتی را در نظام حقوقی ایران تعریف کرده و نهادهای قابل اتکا در این زمینه را معرفی نماید. با این حال آنچه در این زمینه به عنوان یک مقدمه ضروری باید مورد توجه قرار داشته باشد، جدا کردن موضوع از رویکردهای سیاسی و مدیریتی و اعطای مدیریت مستقل به آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

State's responsibility to compensate the victims of Corona Virus

نویسنده [English]

 • mahra nasrin
چکیده [English]

One of the new ideas in protecting the victims, is the state's responsibility for compensation of the victims and the word victim includes the people who has suffered damage from a social incident because of the fault of the state. Powerful advent of the virus Covid 19 cab been seen as one of the victim maker factors that requires the state's reaction for compensation. The aim of this article is to provide a better understanding of the legal situation of Iran in responding to the victims of social event. The survey is to define the basis of the state's compensation in Iranian legal system and to introduce the reliable institutions. However, as a necessary preface it should be noticed that this matter shall be independent from the political and managerial matters. Independency of the matters related to justice is one of the requirements which is necessary especially in the financial matters

کلیدواژه‌ها [English]

 • state compensation
 • Corona Virus
 • Covid 19
 • victim's protection
 1.  

  فهرست منابع

   

   

  1. اخوان کاظمی، بهرام، دولت و پدیده قدرت از منظر واقع گرایی سیاسی، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و یکم، شماره دوم، تابستان 1383.
  2. اصغری آقمشهدی، فخرالدین، جبران خسارت معنوی در حقوق ایران، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی سال سوّم، شماره نهم و دهم، سال ٨٢.
  3. امین حاجیوند، امین، صفری، فرشید، میرکمالی، علیرضا و سروی سرمیدانی، امید، مسئولیت کیفری دولت در قبال جرایم زیست محیطی در ایران: ضرورتها و چالشها، فصلنامه علوم محیطی، دوره شانزدهم، شماره 2 ،تابستان 1397، صص 82-56.
  4. باقرزاده، محمد رضا، بحثی درباره مسوولیت کیفری دولت، مجله معرفت، شماره 36، مهر و آبان 1379، صص 43 تا 51.
  5. بشیریه، حسین، عقل در سیاست، انتشارات نشر نگاه معاصر، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۳.
  6. تامپسن،کنت، نظریه دورکیم درباره هم‌بستگی اجتماعی. ترجمه مهناز مسمّی پرست، انتشارات نشر نی. تهران. چاپ اول، ۱۳۸۸.
  7. حیدری، غلامحسین، همبستگی اجتماعی در نگاه اسلام، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال چهارم، شماره 13 ،زمستان 1390.
  8. گیدنز،آنتونی، جامعه شناسی. ترجمه منوچهر صبوری. انتشارات نی، تهران. چاپ بیست و سوم، ۱۳۸۷.
  9. محمدی، حمید، مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزههای فقه و حقوق کیفری ایران، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال بیست و یکم، شماره 62، بهار 98.
  10. موسوی مجاب، سید درید، رفیع زاده، علی، دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی، پژوهش حقوق کیفری، سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان 1394 ،ص 169 -147.
  11. نیک فرجام، زهره، جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق، مبانی فقهی حقوق اسالمی، سال ششم، شماره یازدهم، بهار و تابستان 1392.