حمایت از حق بر سلامت در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از بیماری های فراگیر جهانی با تکیه بر کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران

چکیده

اقداماتی که دولت‌های میزبان سرمایه‌گذاری به منظور مقابله با بیماری‌های فراگیر جهانی از جمله کووید-19 انجام می‌دهند، اگرچه برای حفظ سلامت عمومی جامعه حیاتی هستند اما ممکن است منجر به طرح دعاوی متعدد توسط سرمایه‌گذاران خارجی و صدور حکم به پرداخت خسارات هنگفتی شود که توانایی دولت میزبان برای حفظ سلامت عمومی افراد جامعه را بسیار محدود می نماید. با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از معاهدات سرمایه گذاری فاقد شرط استثنای مربوط به سلامت عمومی هستند در بسیاری از دعاوی ناشی از بیماری‌های فراگیر جهانی، دولت‌های میزبان در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری امکان معافیت از مسئولیت اقداماتی که برای مقابله با بیماری‌ها انجام داده‌اند را نخواهند داشت. از آنجا که محدود نمودن دولت میزبان به دفاعیات موجود در معاهدات سرمایه گذاری به معنای غلبه آشکار منافع سرمایه‌گذار بر منافع دولت میزبان و نادیده گرفتن سلامت عمومی افراد جامعه است، این مقاله با روش اکتشافی و با مراجعه به اسناد مرتبط در حقوق بین‌الملل و رویه داوری به بررسی این مسئله می‌پردازد که در صورت سکوت معاهدات سرمایه-گذاری، به منظور حمایت از حق بر سلامت افراد، چه دفاعیاتی بر اساس حقوق بین‌الملل برای دولت میزبان ممکن خواهد بود و الزامات استناد دولت میزبان به هر یک از این دفاعیات چه خواهد بود.

واژگان کلیدی
اصل اختیارات سیاست گذاری، دفاع عرفی ضرورت، بیماری کووید-19، حق بر سلامت، حقوق بین الملل بشر، حقوق بین الملل سرمایه گذاری، حقوق بین الملل عرفی، دعاوی سرمایه گذاری خارجی، مسئولیت اجتماعی شرکت ها، ویروس کرونا

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Protecting the Right to Health in Investment Claims Arising from Pandemics With particular attention to Covid-19

نویسندگان [English]

  • bahmaei bahmaei 1
  • Ali shahbazian 2
1 دانشگاه بهشتی
2 student
چکیده [English]

Protecting the Right to Health in Investment Claims Arising from Pandemics
With particular attention to Covid-19


Abstract
The measures taken by the host states to control the pandemics, including Covid-19, are vital to maintaining the public health, but may lead to the numerous claims by foreign investors and payment of huge compensations, as a result of which ability of the host states to maintain the public health will be greatly limited. Given that the exception clause in respect of public health is mentioned only in a small number of investment treaties, in most claims arising from pandemics, host states cannot be exempted from responsibility under international investment law for measures they have taken to control the disease. Since restricting the host state to existing defenses in international investment law means a clear overcoming of the investor's interests over the interests of the host state and ignoring the right to health of the society, this article, adopting an explorative method, refers to the relevant documents in international law and arbitration practice to determine what defenses under international law would be available for the host state in order to maintain the right to health, if the investment treaties are silent, and what would be the requirements for the host state to assert any of such defenses.

Keywords
Principle of police powers, Customary Defense of Necessity, Covid-19 Disease, Right to health, International Human Rights Law, International Investment Law, International Customary Law, Foreign Investment Claims, Corporate Social Responsibility (CSR), Corona Virus

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principle of police powers
  • Customary Defense of Necessity
  • Covid-19 Disease
  • Right to health
منابع
الف. فارسی
-              کتاب
•             پیران، حسین، مسائل حقوقی سرمایه گذاری بین المللی، تهران: انتشارات گنج دانش، 1393.
•             حسیبی، به آذین، دولت و سرمایه گذاران خارجی: استانداردهای بین المللی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های شهر دانش، 1390.
•             دالزر، رودلف و کریستف شروئر، اصول حقوق بین الملل سرمایه گذاری، ترجمه: سید قاسم زمانی و به آذین حسیبی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1395.
•             عسکری، پوریا، حقوق سرمایه گذاری خارجی در رویه داوری بین المللی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1394.
•             مستقیمی، بهرام و مسعود طارم سری، مسئولیت بین المللی دولت، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1377.
 
-              مقاله
•             افتخار جهرمی، گودرز و ابراهیم رضوانی، قواعد حاکم بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 10، شماره 1، 1398.
•             محبی، محسن و سهیلا ابراهیمی لویه، لزوم تشکیل رکن تجدیدنظر در داوری سرمایه گذاری بین المللی، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره 22، شماره 87، 1398.
•             میرعباسی، سیدباقر، ملی کردن در حقوق بین الملل، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 28، 1371.
•             ناصری لاریجانی، نغمه، تعامل میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی در توجیه عدم ایفای تعهدات بین المللی، مجله حقوقی بین المللی، سال بیست و هفتم، شماره 42، 1389.
 
ب. انگلیسی
- Books
•             Saul, Ben et. al. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Commentary, Cases and Materials, Oxford University Press, United Kingdom, 2014.
•             Titi, Aikatrini. The Right to Regulate in International Investment Law, International Investment Law Series, Nomos/Hart Publishing, 2016.
•             Weeramantry, Romesh. Treaty Interpretation in Investment Arbitration, Oxford University Press, 2012.
•             Yannaca-Small, Catherine. Indirect Expropriation and the right to regulate in International Investment Law, OECD Working Papers on International Investment, 2004.
•            
 
- Articles
•             Aleksandar Vasovic. “Serbia introduces 90-day moratorium on loan payments”, Reuters, 2020.
•             Ashurst. “Law Decree No 18 of 17 March 2020”, Cura Italia Decree, 2020.
•             Daily Sabah, “France Seizes Millions of Masks, Gloves intended for Spain and Italy”, Daily Sabah with Wires, 2020.
•             David Matthews. “Spain nationalizes private hospitals to combat coronavirus outbreak”, New York Daily News, 2020.
•             Douglas, Zachary. “The MFN Clause in Investment Arbitration: Treaty Interpretation off the Rails,” Journal of International Dispute Settlement, Vol.2, No. 1, 2011.
•             Espinoza, Javier, “European Commission Warns Member States on Mask Export Ban, Financial Times, 2020.
•             Johnson, Kay. “Cambodia to ban some rice exports April 5 due to coronavirus”, Reuters, 2020.
•             Kraus, Lawrence ET. Al., “Government Seizure of Medical Supplies from Health Care Providers- Is It Legal?”., Foley & Lardner LLP,  (2020).
•             Medetsky, Anatoly. “Virus puts risk of Russian wheat-export curbs back in focus”, Bloomberg, 2020.
•             Morris, Stephen et al. “British lenders suspend dividends after BoE pressure”, Financial Times, 2020.
•             Newcombe, Andrew, “General Exceptions in  International Investment Agreements, Draft Discussion Paper Prepared for BIICL Eighth Annual WTO Conference, 2008.
•             Pathirana, Dilini. “COVID-19, preventative measures and the investment treaty regime”, Afronomics Law, 2020.
•             Simon Harris.” Private hospitals will be made public for duration of coronavirus pandemic”, The Journal Publication, 2020.
•             Singh, Rajesh Kumar. “India bans all exports of virus drug often touted by Trump”, Bloomberg, 2020.
•             Vu, Khanh. “Vietnam’s ban on rice exports still in force, government may set limit: traders”, Reuters, 2020.
 
 
- Documents
•             European Commission, “Guidance to the Member States concerning foreign direct investment and free movement of capital from third countries, and the protection of Europe’s strategic assets, ahead of the application of Regulation (EU) 2019/452 (FDI Screening Regulation)”, 2020.
•             ICSID Convention on the settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, 1966.
•             International Labour Organization (ILO), Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy, Geneva, 2017.
•             International Law Commission (ILC), Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (DARSIWA), 2001.
•             Islamic Republic of Iran – Japan, Bilateral Investment Treaty, 2016.
•             Islamic Republic of Iran – Slovakia, Bilateral Investment Treaty, 2016.
•             Office of the High Commissioner for Human Rights, Access to medication in the context of pandemics, Commission on Human Rights Resolution, 2004.
•             Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Paris, (1952).
•             Statute of the International Court of Justice
•             Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights, 2003.
•             Tenth Amendment to the United States Constitution, Reserved Powers, 1791.
•             UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), Statement on the coronavirus disease (COVID-19) pandemic and economic, social and cultural rights, 2020.
•             UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, CESCR General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12), Document E/C.12/2000/4, 2000.
•             UN Economic and Social Council, General comment No. 24, State obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the context of business activities, E/C.12/GC/24, 2017.
•             UN Economic and Social Council, General comment No. 24, State obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the context of business activities, E/C.12/GC/24, 2017.
•             UN General Assembly, “Global solidarity to fight the coronavirus disease”, 74/270, 2020.
•             UN General Assembly, “International cooperation to ensure global access to medicines, vaccines and medical equipment to face COVID-19”, 74/274, 2020.
•             UN General Assembly, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 1966.
•             UN General Assembly, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 1966.
•             UN Human Rights Committee (CCPR), Statement on derogations from the Covenant in connection with the COVID-19 pandemic, 2020.
•             Vienna Convention on the law of treaties, 1969.
 
- Cases
•             Azurix Corp. v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/12, Award, 2006.
•             Chemtura Corporation v. Government of Canada, (formerly Crompton Corporation v. Government of Canada), UNCITRAL, Award, 2010.
•             Continental Casualty Company v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/03/9, Award, 2008.
•             Degurara Caruana Gatto and Others v. MALTA, European Court of Human Rights, Application no. 14796/11, Judgment, 2013.
•             El Paso Energy International Company v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/03/15, Award, 2011
•             Emanuel Too v. Greater Modesto Insurance Associates, Case No.880, Award No.460-880-2, Iran-United States Claims Tribunal, Award, 1989.
•             Germany v. Venezuela, Bischoff Case, Mixed Claims Commission, 1903.
•             Impregilo S.p.A. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/07/17, Award, 2011.
•             International Health Conference, Constitution of the World Health Organization, 1946.
•             James and Others v. The United Kingdom, European Court of Human Rights, Applications No. 8793/79, Judgment, 1986.
•             LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., and LG&E International, Inc. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/1, Award, 2007.
•             Marvin Roy Feldman Karpa v. United Mexican States, ICSID Case No. ARB (AF)/99/1, Award, 2002.
•             Methanex Corporation v. United States of America, UNCITRAL, Award, 2005.
•             National Grid plc v. The Argentine Republic, UNCITRAL, Award, 2008.
•             National Grid plc v. The Argentine Republic, UNCITRAL, Award, 2008.
•             Paddeu, Federica, “COVID-19 and investment treaty claims”, Kluwer, 2020.
•             Philip Morris Brands Sàrl, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/10/7, Award, (2016).
•             Saluka Investments B.V. v. The Czech Republic, UNCITRAL, Award, 2006.
•             Sedco, Inc. v. National Iranian Oil Company and The Islamic Republic of Iran, , Iran-United States Claims Tribunal, Award, 1985.
•             Sempra Energy International v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/16, Award, 2007.
•             Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB (AF)/00/2, Award, 2003.
•             Unión Fenosa Gas, S.A. v. Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/14/4, Award, 2018.
•             Urbaser S.A. and Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/07/26, Award, 2016.