معضل کرونا در آیینه حقوق بین الملل معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 استاد گروه حقوق بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

4 دانشجوی دکتری حقوق حقوقی بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده:
شیوع ویروس کرونا بحرانی بین المللی است که در طول یکصدسال گذشته بی سابقه بوده است. این ویروس برای نخستین بار در ووهان چین در اوایل دسامبر 2019 گزارش گردید و دامنه آن به تدریج،کل جهان را درنوردید. در چنین شرایطی، کارآمدی حقوق بین الملل در حفظ جان آدمیان و ارتقاء حق بر سلامت به محکِ آزمونی سخت گذاشته شده است. مهمتر آنکه، به تعبیر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (میشل باشله)، کرونا به معیاری برای آزمون جامعه بین المللی بدل گردیده است. مقاله حاضر نحوه مواجه حقوق بین الملل با بحران ناشی از کرونا را در سه عرصه مختلف تحلیل خواهد نمود: در وهله نخست، سهم سازمان جهانی سلامت (بهداشت) درمقام مسئول اصلی حفظ سلامت آدمیان در مقابله با شیوع ویروس کرونا تحلیل خواهد شد. در وهله دوم، مسئولیت بین المللی دولت ها در تضمین حق بر سلامت به منظور تعیین میزان کارآمدی حقوق بین الملل سنجیده خواهد شد. در وهله سوم، تعلیق حق های بشری به علت وضعیت اضطراری ناشی از شیوع کرونا در محک آزمون نظام بین المللی حقوق بشر قرار خواهد گرفت. در هریک از سه عرصه پیش گفته، پرسش آن است که ساختار وستفالیایی حقوق بین الملل تا چه حد برای مقابله با بحران های بین المللی و حفظ کرامت آدمیان کارآمد است.
کلید واژه ها:
کرونا، کارآمدی حقوق بین الملل، سازمان جهانی سلامت، مسئولیت بین المللی دولت ها، وضعیت اضطراری

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Corona’s dilemma in the mirror of international law

نویسندگان [English]

  • ebrahim beigzadeh 1
  • seid mohammad ghariseid fatemi 2
  • seidhadi mahmodi 3
  • Mohammadhossein Latifian 4
2 perofessor law
3 assetant law
4 CILA
چکیده [English]

Abstract:
The outbreak of coronavirus is an international crisis which is unprecedented in the contemporary world. For the first time, this lethal disease was reported in china in the beginning of December 2019 and spread gradually all over the world. In the current situation, the efficiency of international law in protecting the lives of human beings as well as promoting the right to health is criticized by scholars. Importantly, in the view of the UN high commissioner for Human Rights (Michelle Bachelet), coronavirus is a criterion for testing international community in terms of guarantying Human security. The present article will analyze the reaction of international law to this crisis in three aspects: firstly, the role of WHO in reaction to this widespread disease will be analyzed. Secondly, the international responsibility of States to ensure the right to health will be surveyed. Thirdly, derogations during a state of emergency arising from the outbreak of coronavirus will be examined. In each of the afore-mentioned questions, our analysis will be focused on the efficiency of Westphalia structure of international law for coping with international crisis as well as protecting Human security.
Keywords:
Corona, Efficiency of international law, WHO, Responsibility of States, Emergency Situation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona
  • Efficiency of international law
  • WHO
  • Responsibility of States
  • Emergency Situation
منابع فارسی
-سید محمد قاری سید فاطمی، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم، جستارهایی تحلیلی از حق ها و آزادی ها، دفتر دوم،  انتشارات شهر دانش، چاپ اول، 1388.
- بیگ زاده ابراهیم، کلینی شهناز، یاقوتی منیژه، حقوق سازمانهای بین المللی: جلد اوّل سازمانهای جهانی (مجموعه اسناد)، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول 1382
- بیگ زاده ابراهیم، "حقوق سازمان های بین المللی" انتشارات مجد، تهران چاپ هفتم، 1399