بازخوانی سیاست جنایی پیشگیرانه در پرتو پاندمی کووید 19 و تئوری آشوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیارگروه حقوق جزا و کیفری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
بشر امروز با وقایعی مواجه است که نه تنها حیات و آرامش جمعی و امنیت روحی و روانی او را در معرض تهدید جدی قرار داده بلکه گاهی آثار بسیار مخرب و مرگ آوری را به همراه داشته است. پدیده‌های اجتماعی از قبیل سیل، طوفان، آلودگی و مهم‌تر از همه ظهور دوره‌ای اپیدمی های ناشناخته مثل آنفولانزا و ایدز حیات بشر را با مخاطرات جدی و غافل‌گیر کننده‌ای مواجه ساخته است و هر بار هزاران انسان را به کام مرگ می کشد. ظهور ویروس کووید 19 در سال 2020 میلادی نیز به عنوان یکی از مهمترین مخاطرات اجتماعی و یک پدیده آشوبناک، چنان شرایط و آثار وحشتناکی را بر جامعه بشری تحمیل کرد که اندیشمندان و مصلحان را به ضرورت بازخوانی سیاست‌های ملی و بین‌المللی در عرصه‌های مختلف ترغیب نمود.
مطالعات سیاست جنایی به عنوان یکی از جامع‌ترین نگرش‌ها به پدیده‌ اجتماعی به همراه ظهور تئوری آشوب که از منطقی واحد تبعیت می کنند؛ لزوم بازنگری در سیاست‌های عمومی را مبرهن ساختند.
مقاله حاضر با این پیش فرض که بسیاری از مخاطرات طبیعی و انسانی، از خودشیفتگی بشر در پیشرفت‌ها و دخالت‌های فرادستانه در بستر تولیدات علمی و صنعتی ، بدون توجه به آثار مخرب فرابخشی آن ناشی می شود ؛ در صدد اثبات لزوم توجه به تحلیل‌های سازمان‌مند و شبکه‌ای در کلیه پدیده های اجتماعی با منطق غیرخطی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Preventive Criminal Policy Review in the Light of Epidemic Covid - 19 and Chaos Theory

نویسنده [English]

  • bagher shamlou
professor law
چکیده [English]

.
A Review on Preventive Criminal Policy in the Light of the Epidemic of COVID-19 and Chaos Theory
Abstract
Today mankind is facing incidents that not only threaten his collective life, but also they have sometimes carried destructive and deadly effects. Social phenomena such as floods, fires, storms, environmental pollution, and most importantly the periodic emergence of unknown epidemics such as cholera, influenza and AIDS have faced human life and the natural environment with serious dangers, and every time they kill thousands of people and living beings. The emergence of COVID-19 in 2020, as one of the most important hazards to the collective life, imposed terrible conditions and effects on human society that encourage commentators to review national and international policies in various fields. Criminal Policy studies as one of the most comprehensive approaches to social phenomena on the one hand and the emergence of chaos theory in on the other hand, failed to improve policy approaches toward public and social policies. Assuming that one of the important factors in the occurrence of many contemporaneous natural and human hazards is the result of human narcissism and it’s intrusive intervention in development procedure as well as his interventions in the context of scientific and industrial production without a systematic analysis or consideration of its destructive effects, this paper tries to argue for the necessity of attention to systematic and reticulated analysis in all social phenomena using a nonlinear logic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preventive Criminal Policy
  • Epidemic Covid- 19
  • Chaos Theory
  • Social Risks
منابع
الف. فارسی
1.            آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری، علی‌حسین نجفی-ابرندآبادی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ویراست پنجم، 1395.
2.            حبیب‌زاده، توکل، فرج‌پور اصل مرندی، علی‌ اصغر، کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 46، شماره 1، بهار 1395.
3.            دلماس-مارتی، مری، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی‌ابرندآبادی، نشر میزان، تهران، چاپ سوم، پاییز 1395.
4.            راسخ، محمد، مدرنیته و حقوق دینی، نامه مفید، شماره 64، اسفند 1386.
5.            رضوانی، سودابه، مدیریت انسان مدار ریسک جرم،بنیاد حقوقی میزان، 1391
6.            زارع کهنمویی، اصغر، برابری و رفع تبعیض، با مقدمه عمادالدین باقی، چاپ دوم، نشر موغام، 1394.
7.            شاملو، باقر وهمکاران، افق های نوین جرم شناسی انتقادی، مجموعه مقالات،مجمع علمی و فرهنگی مجد 1398
8.            شاملو، باقر، تحول در اصولگرایی علم حقوق در پرتو پست مدرنیسم،کرسی حقوق بشر،تهران 1392
9.            ˶ ، ˶  ،پست "مدرنیسم و بازخوانی انگاره های بنیادین پیشگیری از جرم" مجله تحقیقات حقوقی 1393
10.         ˶ ، ˶ ، "پست مدرنیسم و باز اندیشی مفهوم جرم" فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی، 1393
11.         ˶  ، ˶  ، "ضوابط حقوق بشری مقابله با مخاطرات ناشی از بحران های اجتماعی" مخاطرات و حقوق، 1394
12.         عباسی، محمود و همکاران، عدالت در سلامت و جایگاه آن در اخلاق پزشکی، فصلنامه اخلاق پزشکی، سال سوم، شماره دهم، زمستان 1388.
13.         فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست‌گذاری عمومی، دوره 3، شماره 4، زمستان 1396.
14.         فلسفی، هدایت اله،سیر عقل در منظومه حقوق بین الملل، نشر نو، 1396
15.         فیض، داود، الهی‌راد، جبار، تئوری آشوب و مدیریت، مجله مدیریت، شماره 116-115، سال 1385.
16.         لواسور، ژرژ، سیاست چنایی، ترجمه علی حسین نجفی‌ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 11 و 12، پاییز و زمستان 1371 و بهار و تابستان 1372.
17.         مرادیان، محسن، تئوری آشوب و امنیت غیرخطی، ماهنامه نگرش راهبردی، شماره 81-82 تیر و مرداد 1386.
18.         میرعرب، مهرداد و سجادی، سید عبدالقیوم، نیم‌نگاهی به مفهوم امنیت، مجله علوم سیاسی، شماره 9، 1379.
19.         نجفی‌ابرندآبادی، علی حسین، سیاست جنایی، مدخل در: دانشنامه علوم جنایی اقتصادی، به کوشش امیرحسن نیازپور، چاپ اول، تهران، میزان، 1396.
20.         ویژه، محمدرضا، مفهوم اصل برابر در حقوق نوین، نشریه حقوق شناسی، شماره 2، تابستان 1383.
21.         یزدانی زازرانی، محمدرضا، شناخت فرایند سیاست‌گذاری عمومی؛ نگاهی کلی به مفاهیم، نظریه‌ها و مدل‌ها، فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست‌گذاری عمومی، دوره 3، شماره 4، زمستان 1396.
ب. خارجی