کمک‌های دولتی در حقوق رقابت اتحادیه اروپایی برای رویارویی با پیامدهای همه‌گیری بیماری کووید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

همه‌گیری بیماری کووید 19 و اقداماتی که دولت‌ها برای پیشگیری از گسترش این بیماری انجام دادند سبب شد تا دادوستد در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی مانند گردشگری، خودروسازی، حمل و نقل هوایی، ورزش و غیره بسیار کاهش یابد. پیامد کوتاه مدت این رخداد کاهش درآمد بنگاه‌ها و پیامد بلند مدت آن در آستانه ورشکستگی قرار گرفتن بسیاری از شرکت‌های متوسط یا بزرگ خواهد بود. برای پیشگیری از چنین وضعیتی و به‌ویژه به رکود کشیده شدن اقتصاد، کشورها می‌توانند با دادن کمک‌های مالی مستقیم یا غیرمستقیم بنگاه‌ها را در خروج از بحران یاری کنند. برای آنکه چنین کمک-هایی خود پیامد ضدرقابتی بر بازار نداشته باشد، سیستم‌های حقوق رقابت قواعد ویژه‌ای را برای پیش‌بینی و اجرای کمک-های دولتی مقرر می‌کنند. در این مقاله به بررسی سازوکارهای موجود در حقوق رقابت اتحادیه اروپا و نقش نهادهای اروپایی و ملی در پیش‌بینی، پیاده‌سازی و کنترل کمک‌های دولتی خواهیم پرداخت. سیستم مورد مطالعه به دلیل پیش‌بینی اصل ممنوعیت کمک دولتی و نیز راهکارهای گوناگون برای دادن کمک دولتی در شرایط استثنایی، توانسته است میان اصل رقابت آزاد در بازار مشترک و نیاز به دخالت دولت در کمک به بنگاه‌های در خطر آشتی برقرار کند. چنین سازوکاری هنوز در ایران به درستی پیش‌بینی نشده است و کمک‌های دولتی بدون نظارت پیشینی می‌توانند سبب نابرابری میان بنگاه-های عمومی و خصوصی و کوچکتر شدن بخش خصوصی شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

State aids in european union competition law to deal with the consequences of the spread of Covid-19

نویسنده [English]

  • Saïd Shojaei Arani
Assistant Professor at Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The spread of Covid-19 and the measures taken by governments to prevent the spread of the disease have greatly reduced trade in many areas of the economy, including tourism, automotive, aviation, sports, and more. The short-term consequence of this event will be a decrease in corporate income and the long-term consequence will be that many medium or large companies are on the verge of bankruptcy. To prevent such a situation, and especially from stagnating economies, countries can help firms emerge from the crisis by providing direct or indirect financial assistance.
In order for such aids not to have an anti-competitive effect on the market itself, competition law systems establish special rules for the forecasting and implementation of State aids. In this article, we will examine the existing mechanisms in EU competition law and the role of European and national institutions in the forecasting, implementation and control of State aids. The system under study has been able to reconcile the principle of free competition in the common market with the need for government intervention in helping firms at risk, due to the anticipation of the principle of prohibition of government aid and various strategies for providing government aid in exceptional circumstances. Such a mechanism has not yet been properly enacted in Iran, and State aids without prior supervision could lead to inequality between public and private enterprises and the shrinking of the private sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • State aids
  • Competition law
  • European Union
  • TFUE
  • Covid-19
کتابنامه
فارسی
ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﻴﺎﺳت­های ﻛﻠﻲ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اساسی (اصلاحی 11 اسفند 1389)
French and English
-           Books & Articles
BERROD (F.), « Aides : notion », Répertoire de droit européen, Dalloz, ۲۰۰۸, ۶۷ p.
BERNARD (E.), « Commission européenne », Répertoire de droit européen, Dalloz, ۲۰۱۲, ۶۲ p.
DECOCQ (A.) et DECOCQ (G.), Droit de la concurrence, droit interne et droit de l’Union européenne, LGDJ, 7e éd. 2016, 582 p.
EUROPEAN COMMISSION, Coronavirus Outbreak: List of Member State Measures approved under Articles 107(2) b, 107(3) b and 107(3) c TFEU and under the State Aid Temporary Framework, 29th July 2020.
MALHERBE (J.), « Les aides d'état en droit communautaire », in Anne SPIRITUS-DASSESE, Le juge de commerce face au droit communautaire de la concurrence, pp. ۲۰۵-۲۲۴.
Ministère de l’économie et des finances, Vade-mecum des aides d’État, 9e éd., 2019, 321 p.
PEJOUT (O.), La conditionnalité en droit des aides d’Etat, Thèse Droit, Université de Bordeaux, ۲۰۱۷, ۱۰۶۹ p.
SAUTER (W.), Coherence in EU competition law, Oxford University Press, ۲۰۱۶, ۲۸۹ p.
VAN DEN BOSSCHE (A.-M.) et al., Sourcebook on EU Competition Law, Larcier, ۲۰۱۵, ۳۶۱۸ p.
-           Legislation
 
Traité dur le fonctionnement de l’Union européenne, version consolidée du 2016.
Commission, Règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
Conseil européen, Règlement 2015/1588 du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement du l’Union européenne à certaines catégories d’aides horizontales.
Communication de la Commission, Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, (2020/C 91 I/01).
Conseil européen, Conclusions de Réunion extraordinaire du Conseil européen (17 à 21 juillet 2020), Bruxelles, le 21 juillet 2020.
-           Decisions
CJCE, arrêt du 2 juillet 1974, Italie c/Commission, Allocations familiales dans le secteur textile, Affaire173-73.
CJCE, arrêt du 22 mars 1977, Steinicke et Weinlig, Affaire 78/76.
CJCE, arrêt du 24 janvier 1978, Ministère public néerlandais c/ van Tiggele, Affaire 82/77.
CJCE, arrêt du 17 septembre 1980, Philip Morris c/Commission, Affaire 730/79.
CJCE, arrêt du 13 mars 1985, Royaume des Pays-Bas c/ Commission, Affaires 296 et 318/82.
CJCE, arrêt du 30 janvier 1985, Commission c/ France, Affaire 290-83.
CJCE, arrêt du 14 octobre 1987, Allemagne c/Commission, Affaire 284/84.
CJCE, arrêt du 2 février 1988, Van der Kooy e.a. Affaires jointes 67, 68 et 70/85.
CJCE, arrêt du 7 juin 1988, Grèce c/Commission, Affaire 57/86.
CJCE, arrêt du 21 mars 1991, Italie c/Commission, Affaire C. 303/88
CJCE, arrêt du 17 mars 1993, Sloman Neptun, Affaire C.72/91 et C. 73/91.
CJCE, arrêt du 11 juillet 1996, Affaire C-39/94.
CJCE, arrêt du 16 mai 2000, France c/Ladbroke, Affaire C-683/98.
CJCE, arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne c/Commission.
CJCE, arrêt du 21 octobre 2003, van Calster, Affaire C-261/01 et 262/01.
CJCE, arrêt du 2 décembre 2009, l’affaire C 89/08 P.
CJUE, n° C-272/12, Commission européenne contre Irlande du 10 décembre 2013, C-272/12.
CJCE, arrêt du 9 octobre 2014, Ministerion de Dfensa Navantia SA c/Concello de Ferrol, Affaire C-522/13.
TUE, arrêt du 7 mars 2012, British Aggregates c/Commission, Affaire T-210-2.
Commission, décision du 15 septembre 1980, relative au système de fiscalisation partielle des contributions patronales au système d'assurance contre la maladie en Italie.
Commission, décision du 31 janvier 1996 concernant la recapitalisation de la compagnie Iberia, JOCE, n° L104 du 27 avril 1996
-           Sites
CURIA, The Court of Justice of the European Union:     https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/
Doctrine, Toute l'information juridique :                         https://www.doctrine.fr/
Europa : European Commission                                    https://ec.europa.eu