اوصاف قرارداد با داور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

2 حقوق، دانشگاه آزاد شیراز

چکیده

استقرار التزام به حل اختلاف از طریق داوری بر عهده ی داور نیازمند اعلام اراده و قبول اوست. پذیرش این تعهد از جانب داور موجب شکل گیری یک رابطه حقوقی قراردادی میان داور و طرفین اختلاف است. این رابطه حقوقی که اغلب با عنوان « قرارداد داور» شناخته می شود از نگاه حقوق تعهدات واجد اوصافی است که حداقل در حقوق ایران به جهت ابهامات قانونی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بی اعتنایی مقنن به این رابطه ی قراردادی مهم، ابهاماتی را در خصوص برخی اوصاف این قرارداد و تطابق یا عدم تطابق آنها با قواعد عمومی قراردادها در پی داشته است. پژوهش حاضر با پاسخ به این پرسشها که آیا این قرارداد در زمره ی قراردادهای معوض قرار گرفته یا آنکه یک عقد غیر معوض است، آیا یک عقد لازم است یا آنکه طرفین هر وقت بخواهند می توانند آنرا فسخ نمایند، آیا قرارداد با داور یک پیمان قایم به شخص است یا آنکه بستگی ای به طرفین خود نداشته و نهایتا اینکه آیا این رابطه ی قراردادی در زمره ی عقود معلق است یا آنکه قراردادی احتمالی است در پی تحلیل برخی اوصاف قرارداد با داور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Aspects of Arbitrator's Contract

نویسندگان [English]

  • Mohsen Salimi 1
  • Behnam Ensafi Azar 2
1 Islamic azad University, Shiraz Branch
2 Islamic Azad University
چکیده [English]

The establishment of the obligation to resolve a dispute by the arbitrator requires the declaration of his will and acceptance. The acceptance of this obligation by the arbitrator creates a contractual relationship between the arbitrator and the parties to dispute. From the view point of law of obligations this relationship includes some aspects which have been less considered at least in Iranian law due to some legal ambiguities. The present study by answering questions like: whether this contract is in the form of a mutual interest contract or a bare contract, whether an agreement is necessary or the parties can terminate it at any time, whether the contract with the arbitrator is a personal contract or it does not depend on the parties, and finally, whether this contractual relationship is among conditional contracts or a contingent contract, applies the library method to seek an analysis of some aspects of the contract with the arbitrator

کلیدواژه‌ها [English]

  • arbitrator
  • arbitration
  • contract
  • obligation
  • resolving a dispute
منابع
1. امیری قایم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد دوم، تهران: میزان، 1378.
2. انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، قم: انتشارات اسماعیلیان، 1374.
3. باقری، احمد و طباطبایی، سید محمد صادق، حق حبس، مطالعات اسلامی، 1385، شماره 67.
4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، تهران: گنج دانش، 1389.
5. __________________، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم، تهران: گنج دانش، 1378.
6. __________________، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، 1388.
7. __________________، تاثیر اراده در حقوق مدنی، تهران: گنج دانش، 1395.
8. __________________، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران: گنج دانش، 1388.
9. جنیدی، لعیا، نقد و بررسی قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1376.
10. رحیمی، حبیب الله و محمودزاده، خسرو، مطالعه ی تطبیقی تحلیل ماهیت عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر، مطالعات حقوق تطبیقی، 1393، دوره 5، شماره 2.
11. زراعت، عباس، محشای قانون آیین دادرسی مدنی، تهران: انتشارات ققنوس، 1386.
12. شعاریان، ابراهیم، (1388)، انتقال قرارداد، تبریز: انتشارات فروزش.
13. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، دوره پیشرفته، تهران: دراک، 1378.
14. ________، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، دوره پیشرفته، تهران: دراک، 1394.
15. شهبازی، محمد حسین، مبانی لزوم و جواز در قراردادها، تهران: میزان، 1393.
16. عمید، موسی، هبه و وصیت در حقوق مدنی ایران، به کوشش و تصحیح عباس فربد، تهران: چاپخانه علمی، 1342.
17. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1391.
18. _________، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، چاپ ششم، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1390.
19. _________، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1390.
20. _________، حقوق مدنی، دوره عقود معین (1)، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1384.
21. _________، عقود معین، جلد چهارم، چاپ هفتم، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1392.
22. کاکاوند، محمد، مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری، تهران: شهر دانش، 1394.
23. کریمی، عباس و پرتو، حمید رضا، حقوق داوری دخلی، تهران: نشر دادگستر، 1391.
24. لیو، جولیان دی ام، میستلیس، لوکاس ای و کرول، استفان ام، داوری تجاری بین المللی تطبیقی، مترجم: محمد حبیبی مجنده، تهران: انتشارات دانشگاه مفید، 1391.
25. نصیری، مرتضی، تفرشی، محمد عیسی و رستمی چلکاسری، عباداله، مطالعه تطبیقی حق تعلیق و حق حبس در حقوق داخلی و قرارداد نمونه فیدیک، مدرس علوم انسانی، 1384، شماره 41.
26. یوسف زاده، مرتضی، آیین داوری، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1393.