توازن میان منافع سرمایه گذار و دولت میزبان در حوزه ‏انرژی در پرتو نظام حل و ‏فصل اختلافات سرمایه ‏گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامشهر

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده :‏
‏ ‏ نظام حل و فصل اختلافات سرمایه گذار - دولت (که منبعد نظام حل و فصل نامیده می شود ‏) روشی مفید برای ایجاد موازنه بین ‏اعمال استانداردهای حمایتی موجود ‏در سرمایه گذاری خارجی و حقوق حاکمیتی کشور میزبان بالاخص برای بخش انرژی می ‏باشد. این مقاله بر طرقی تأکید دارد که طی آن نظام معاهدات سرمایه‌گذاری و نظام حل‌وفصل درصدد رسیدن به یک توازن ‏مناسب بین حقوق خصوصی و منافع عمومی- به ویژه با توجه به پیشرفت‌های اخیر در باب توسعه پایدار، مسئولیت‌پذیری نسبت به ‏تغییرات اقلیمی و ارتقاء حمایت از حقوق بشر- است. در نهایت، بررسی شده است که چگونه بحث داوری در چارچوبی نظیر نظام ‏حل‌وفصل، به‌طور برابر در منافع عمومی و اساسی و رشد حاکمیت قانون در سراسر دنیا کمک کرده است. به موازات اینکه طیفی از ‏پیشرفت‌ها در نسل جدید معاهدات بوجود آمده ، نظام معاهدات به عنوان یک کل و نظام حل‌وفصل به‌طور ویژه، از مؤلفه‌های ‏حیاتی صنعت انرژی هستند که جزء جدایی‌ناپذیر از امنیت انرژی آینده و از مشارکت‌کنندگان کلیدی ثبات جهانی از طریق ارتقاء ‏حاکمیت قانون، می‌باشند.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Balance between the interests of ‎the investor and the host state in the field of energy under the ‎investment dispute settlement system.‎

نویسندگان [English]

  • mehdi meyhami 1
  • mohammad hossein Masoomi 2
1 Assistant Professor of Law, Islamshahr Branch, Islamic ‎Azad University, , Iran. ‎
2 PhD student in Public Law at Tehran University.(mh.masoomi@ut.ac.ir)
چکیده [English]

ABSTRACT

‏‌‏The investor-sate dispute settlement (ISDS) particularly ‎‏ ‏in the energy sector is an ‎appropriate ‎mechanism which could result in reaching a balance to ‎protect standards associated with foreign ‎investors and the sovereign rights of host states as well.This article emphasizes the ways through ‎which the ‎investment treaty system and ISDS are being developed to achieve ‎an appropriate ‎balance between private rights and public ‎interests, particularly in regards to the recent ‎improvements in ‎sustainable development, climate change accountability, and ‎promotion of ‎human rights protection.‎‏ ‏Finally, this articles studied how the arbitration method including ISDS, ‎has contributed ‎‏ ‏to the public interest and the growth of the rule of law ‎around the world equally ‎‎.While a range of improvements to the‏ ‏investment treaty system has been made, the system as a ‎whole and ISDS are vital components of the energy industry, integral to our future energy ‎security and key contributors to global stability through their promotion of the rule of law.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • settlement system
  • essential interests
  • rule of law
1-     محبی، محسن، « مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی » ، مؤسسه مطالعات و پژوهش ‏‏های حقوقی شهر ‏دانش، تهران، 1393‏
1-     Alvarez. J , , The Evolving BIT, Transnational Dispute Management ,Vol 7, Issue 1, 9–25.(2010)
2-     Al Faruque. A , , ‘Mapping the Relationship between Investment Protection and Human Rights’  J World Invest & Trade , Vol 11, (2010) .
3-     Balcerzak. F,‘Jurisdiction of Tribunals in Investor-State Arbitration and the Issue of Human Rights’ , ICSID Rev, Vol 29(1.(2014).
4-     Baars, G, “It’s Not Me, It’s The Corporation”: The Value of Corporate Accountability In the Global Political ‎Economy. London Review of International Law, v(4),2016.‎
5-      Cf. e.g. Johnson, L. and Volkov, O., Investor-State Contracts, Host-State “Commitments” and the Myth of Stability in International Law, American Review of International Arbitration, Vol. 24 (2013).
6-     Di Benedetto, S, International Investment Law and the Environment , Edward Elgar Pub.; (2013)
7-     Dumberry. P , ,‘When and How Allegations of Human Rights Violations can be Raised in Investor-State Arbitration’, J World Invest Trade , Vol 13(3), (2012)
8-     Douglas, Z ; ,‘Nothing If Not Critical For Investment Treaty Arbitration: Occidental, Eureko and Methanex’  , Arbitration Int pub.(2006).
9-     Dolzer ,R , New Foundations of the Law of Expropriation of Alien Property , The American Journal of ‎International Law,Vol. 75, No. 3 (Jul., 1981).
10-  Dupuy.P, Petersmann.E, Francioni. F, Human Rights inInternational Investment Law and Arbitration ,OUP Pub.(2009)
11-  Gordon. K;  Pohl. J , , Environmental Concerns in International Investment Agreements, OECD Working Papers on International Investment, 2011/01, OECD Publ.(2011)
12-  Gormley. P ‘Transparency and International Energy’ in Kim Talus (ed), Research Handbook on International Energy Law, Edward Elgar Pub.(2014).
13-  Guzman, A., "Why LDCs Sign Treaties That Hurt Them: Explainingthe Popularity of Bilateral Investment Treaties", Virginia Journal of International Law, Vol. 38 (2008).
14-  Jan van den Berg  ,A , ‘Comments on Treaty Arbitration and International Law’ in (ed), Arbitration 2006: Back to Basics? ICCA Congress Series, (2007).
 
15-  Mafi, H , "Controversial Issues of Compensation in Cases ofExpropriation and Nationalization: Awards of theIran-United States Claims Tribunal",Intl. J. Humanities ,Vol. 18 (1),(2011).
16-  Hindelang, S.,"Bilateral Investment Treaties, Custom and a Healthy Investment Climate - The Question of Whether BITsInfluence Customary International Law Revisited", The Journal of World Investment and Trade, Vol. 5 (2004).
17-  Hindelang, S.,"Investor-State Dispute Settelment (ISDS)‎‏ ‏Provisions In The Eu's ‎Internationals Investment Agreements",‎‏ ‏Directorate-General For External Policies of the ‎Union,2014,available on the Internet at http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=En
18-  Hirsch, M.,  Investment Tribunals and Human Rights Treaties: A Sociological Perspective. In: ‎Freya Baetens, ed., ‎Investment Law within International Law: Integrationist Perspectives. ‎Cambridge University Press.‎(2013)
19-  Kriebaum, U., Is ISDS Beneficial or Dangerous for the Rule of Law Both in the International and the National Spheres? Proceedings of the Annual Meeting ,American Society of International Law,(2015), vol. 109. Available from: https://doi.org/10.5305/procannmeetasil.109.2015.0203a
20-  Miles, K,. The Origins of International Investment Law: Empire, Environment and the Safeguarding of Capital. Cambridge University Press.2013.
21-  Newcombe. A , , ‘Sustainable Development and Investment Treaty Law’  J World Invest & Trade, Vol 8,  (2007) .
22-  Oliver, C., & Donnan, S., "EU Seeks to Remove Obstacle to Trade Deal: Complaints Over Investment ‎Disputes System Threaten Pact With US. Financial Times"(2015) [online], 17 September. Available from: ‎https://www.ft.com/content/3e314a7a-5c74-11e5-a28b-50226830d644
23-  Ruggie. J ,UN Special Representative of the Secretary-General, ‘Engaging Business: Addressing Respect for Human Rights’,5http://www.hks.harvard.edu,(2010)
24-  Sabater. A ; Stadnyk.M ‘International Arbitration and Energy: How Energy Disputes Shaped International InvestmentDispute Resolution’ in Kim Talus (ed), Research Handbook on International Energy Law , Edward Elgar Pub.; (2014)
25-  Sheffer. M ,‘Investment Treaties: A Friend or Foe to Human Rights’, Denv J Int’l L & Pol’y , Vol 39, (2011).
26-  Simma.B,‘Foreign Investment Arbitration: A Place for Human Rights’ ICLQ , Vol 60 (3) ,(2011).
27-  ‏Sornajarah, M.," An International Investment Court: panacea or purgatory? Columbia FDI ‎Perspectives: ‎Perspectives on topical foreign direct investment issues"(2016) [online], no. 180. Available ‎from: ‎http://ccsi.columbia.edu/files/2013/10/No-180-Sornarajah-FINAL.pdf
28-   Van Duzer, J.A. &  Simons,P & Mayeda.G, Integrating Sustainable Development into International Investment Agreements – A Guide for Developing Countries, Commonwealth Secretariat,(2012) ,available at http://www.iisd.org/pdf/2012/6th_annual_forum_commonwealth_guide.pdf
29-  Van Harten, G., and Malysheuski, P.,  Who Has Benefited Financially From Investment Treaty Arbitration? An ‎Evaluation of the Size and Wealth of Claimants. Osgoode Hall Law School Legal Studies Research Paper Series,(2016). ‎‎[online], 12 (3), Research Paper No. 14. p 159.Available from: https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2713876.
30-  WRivkin, David  ‘The Impact of International Arbitration on the Rule of Law’ Arbitration International, Vol 29, Issue 3.(2013) ‎‎.‎
 
31-  W Gehring,M; Claire.M; Segger.S; Hepburn. J, Climate Change and International Trade andInvestment Law’ in Rosemary Rayfuse and Shirley V Scott (eds), International Law In the Era Of Climate Change ,Edward Elgar Pub. (2012).
32-  ‎ Yong Kyun Kim, "States Sued: Democracy, the Rule of Law, and Investor-State Dispute Settlement (ISDS)",International Interactions Journal ‎,2017.
 
آراء  و اسناد :
33-  ICSID Cases, available in : https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/AdvancedSearch.aspx.
34-  NAFTA Awards, available in : http://www.naftaclaims.com.
35-  UNCITRAL  Awards, available in : https://arbitration.org/taxonomy/term/252.
36-  HRC Resolution 17/4, (2011) , Human rights and transnational corporations and other business enterprises, 17th Session , HR/PUB/11/04 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf4
37-  International Renewable Energy Agency, 27 June 2014)5http://www.irena.org/News/Description.aspx.
38-  US Model BIT 2012. https://ustr.gov/sites/default/files/BIT
39-  The EN.Companies Act (2006), Strategic Report and Directors’ Report, Regulations, SI 2013 No 19705www.legislation.gov.uk/uksi/2013/1970/pdfs/uksi_20131970_en.pdf
40-  UNCTAD, (2012), Fair and Equitable Treatment: UNCTAD Series in International Investment Agreements II.https://unctad.org/en/Pages/DIAE/G-20/G20-Investment.aspx