صلاحیت شوراهای حل اختلاف در خصوص رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار،گروه حقوق خصوصی ،دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران

10.22034/jlr.2019.158827.1284

چکیده

شوراهای حل اختلاف مرجعی قضایی که بیشتر در جهت صلح و سازش بین طرفین دادرسی قدم بر میدارد. اما در مواردی نیز این مرجع به رسیدگی و صدور حکم خواهد پرداخت که این موارد در قانون جدید شوراهای حل اختلاف رو به افزایش نهاده است. هرچند شوراهای حل اختلاف در خصوص موضوعات کیفری صلاحیت گسترده ای ندارند؛ اما موضوع ضرر و زیان ناشی از جرم موضوعی حقوقی است که صرفاً منشا آن از جرم حاصل آمده است. در واقع این دعاوی جنبه ی حقوقی داشته و در اصل نیز در صلاحیت دادگاه های حقوقی می باشند. طبق قانون شوراهای حل اختلاف، در خصوص صلح و سازش، از آنجایی که این شوراها در تمام دعاوی حقوقی و مدنی صلاحیت دارند، دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم نیز در این زیرمجموعه قرار می گیرد و شوراها می توانند تمامی دعاوی ناشی از ضرر و زیان ناشی از جرم را به صلح و سازش خاتمه دهند. اما در خصوص صدور حکم به جبران خسارات ناشی از جرم، باید به قواعد عام رسیدگی شوراهای حل اختلاف رجوع کرد. بدین مفهوم که صدور حکم در این موارد نیاز به رعایت تشریفات خاصی دارد که طبق قانون شوراهای حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Competence of Dispute Resolution Councils about handling Claims for Damage Caused by Crime

نویسندگان [English]

  • kheyrollah hormozi 1
  • abdoljalil salari 2
  • mohammad reza paseban 3
1 Ph.D. student of private law, Allameh Tabataba'i University, Tehran
3 Associate Professor, Department of Private Law, Allameh Tabataba'i University, Tehran
چکیده [English]

The Dispute Resolution Councils are judicial references that are made for reconciliation between the parties. But in some cases this reference will issue a warrant that these cases are rises in new act of the Dispute Resolution Councils. However Dispute Resolution Councils don’t have much competence about criminal subjects, but Damage Caused by Crime is a civil subject that just its source is arisen from crime. In fact, this claims are civil and are in competence of civil courts. According to Dispute Resolution Councils act, in reconciliation matter, since this councils have competence in all criminal and civil claims, so Claims for Damage Caused by Crime are located in this subset and councils can reconcile all of claims for damage caused by crime. But about execution of a warrant for compensation caused by crime must refer to general rules of Dispute Resolution Councils, with concept that issuing a warrant needs adherence to specific procedures that should be considered according to the new act.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competence
  • Dispute Resolution Councils
  • Damage caused by crime
  • civil and criminal claims
کتاب 1 .آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد 2 ،1368 . 2 .آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات سمت، چاپ هفتم، 1375 . 3 .ادریس، احمد، دیه، ترجمه دکتر علیرضا فیض، تهران: انتشارات طبع و نشر، چاپ دوم،1377 . 4 .خالقی،علی، نکتههادرقانون آیین دادرسیکیفری، تهران: شهر دانش، چاپ ششم، 1395 . 5 .عمید زنجانی، عباسعلی، موجبات ضمان، تهران: چاپ دوم، 1389 . 6 .لوراسا، میشل، مسئولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، تهران: حقوقدان، چاپ اول، 1375 . مقاله 7 .آشوری، محمد، نقش زیان دیده از جـرم وتحـول آن در دعـاوی کیفـری، مجلـه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، زمستان 1374 ،شماره 34 . 8 .برهانی، محسن و مریم نادری فرد، تعزیـرات منصـوص شـرعی؛ مفهـوم فقهـی و مصادیق قانونی، پژوهش حقوق کیفری، سال سوم، بهار 1394 ،شماره 10 . ب) منابع عربی 9 .ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، بیروت: المکتبه العلمیه، بیتا. 10 .راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، چـاپ دوم، دفتـر نشـر کتاب، 1404 ق. 11 .نراقی، ملا احمد، عوائد الایام، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی. ج) منبع انگلیسی Book 12. Mazeud Henry and Leon,Traite teorique et pratique de la responsabilitecivile, Delictuelle et Contractuelle, Tome 3, Paris, Siery, Edition 11, 1934.