حق بر سلامت روان کودکان و نوجوانان بزهکار در پرتو عدالت کیفری افتراقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی

10.22034/jlr.2020.185035.1629

چکیده

موضوع سلامت کودکان به عنوان غنی‌ترین سرمایه اجتماعی عصر حاضر، امری بسیار مهم تلقی می‌گردد. حق بر سلامت به عنوان یکی از حق‌های بشری، ابعاد مختلفی دارد که سلامت روان به معنای بهره مندی از خصوصیات مثبت شخصیتی-رفتاری و فقدان مشکلات روحی و روانی، از جمله ان است. کودکان بزهکار نیز به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های بشری برخوردار از این حق هستند و نظام عدالت کیفری افتراقی که هدف خود را بر بازپروری این دسته معطوف نموده، ناگزیر از توجه به آن می‌باشد. درواقع ازآنجا که بنیان برنامه‌های حمایتی و درمانی این نظام، بر شناسایی عوامل خطر و اجرای تدابیر حمایتی استوار است، شناسایی مشکلات روحی و روانی کودکان بزهکار و سپس تدابیری در جهت کاهش آثار آنها، در این قسمت قرار می‌گیرد. افزون بر این، توجه به حق بر سلامت روان بر مبنای راهبرد حقوق بشر مدار، امری ضروری در بستر سیاستگذاری جنایی اطفال بزهکار تلقی می‌گردد؛ همچنان‌که، توجه به سلامت روان کودکان و نوجوانان یکی از محورهای اصلی افتراقی سازی این نظام و پیش‌بینی ساختار، کنش‌گران و پاسخ‌های حمایتی است. به عبارت دیگر، نظام عدالت کیفری اطفال دارای ظرفیت‌هایی است که در راستای به رسمیت شناختن حق بر سلامت روان این دسته از مخاطبان حقوق کیفری می‌باشد. بکارگیری کنش‌گران آموزش‌دیده، حضور مشاور در فرایند پاسخ‌دهی، حق بر تشکیل پرونده شخصیت، فردی‌سازی پا‌سخ‎ها و حضور خانواده در مرحله پاسخ‌دهی مصادیقی از ظرفیت های موجود می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Right to Mental Health of Juvenile Delinquent In The Light Of Differential Criminal Justice

نویسندگان [English]

  • bagher shamloo 1
  • ensie hoseini 2
1 shahidbeheshti university
چکیده [English]

The issue of children's health, as the richest social capital of the present age, is considered very important. The right to health, as one of the human rights, has various dimensions, including mental health, which means benefiting from positive personality-behavioral characteristics and the absence of mental and psychological problems. Juvenile delinquents also have this right as one of the most vulnerable human groups, and the differential criminal justice system, which aims to rehabilitate this group, is bound to pay attention to it. In fact, since the foundation of this system's support and treatment programs is based on identifying risk factors and implementing supportive measures, identifying the mental and psychological problems of delinquent children and then measures to reduce their effects are included in this section. In addition, paying attention to the right to mental health based on human rights strategy is considered essential in the context of juvenile delinquency; also, paying attention to the mental health of children and adolescents is one of the main axes of differentiation of this system and predicting the structure, actors and supportive responses. In other words, the juvenile criminal justice system has the capacity to recognize the right to mental health of this group. The employment of trained actors, the presence of a counselor in the response process, the right to file a personality case, the individualization of the responses, and the presence of the family at the response stage are examples of existing capacities

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Right to Health
  • Children's Mental Health
  • Differential Trial
  • Personality Case