چالش های دفاع در حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 وکیل دادگستری

2 دانشگاه حقوق واحد مرکز

10.22034/jlr.2018.111868.1090

چکیده

قانون آئین دادرسی کیفری به عنوان مجموعه ای از وظایف، اختیارات و حقوق متهم، بزه دیده و جامعه است . در این میان حق دفاع متهم در فر آیند دادرسیکه با کشف جرم شروع و تا اجرای حکم به پایان می آید ، با موضوعات و اصولی چون برائت، ممنوعیت دستگیری، منع شکنجه، تفکیک مقام تعقیب از تحقیق، تسهیل و تسریع در انجام تحقیقات و تفهیم اتهام، حق سکوت، استفاده از خدمات وکیل که از لوازم دادرسی منصفانه می باشند ودر غیبت یکی از آنها دادرسی معنا و مفهومی نخواهد داشت و به همین اعتبار است که حقوق متهم سنگ‌بنای دموکراسی و وجه تفاوت و امتیاز آن از کشورهای پیش‌رفته و کم توسعه است .
بررسی وتحقیق در مورد جایگاه این حق می تواند نمایش آستانه تحمل ، خردورزی و سعه صدر قانونگزاران و میزان مطابقت آن با قانون اساسی ، آموزه های علمی و بشر دوستانه و اسناد معتبر بین المللی باشد و با شناسائی موانع و رفع آنها ، زمینه مساعدتری برای ارتقاء حق دفاع ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges of Defense in Criminal Law of Iran

نویسندگان [English]

  • Nader Divsalar 1
  • Ali Najafi Tavakol 2
1 Attorney at Law
2 Attorney at Law
چکیده [English]

The Code of Criminal Procedure is a set of duties, powers and rights of the accused, the victim and the community. In this case, the defendant's right to defense arises, which begins with the discovery of the crime and ends with the execution of the sentence, with issues and principles such as blaming, prohibiting arrest, prohibiting torture, separating the prosecuting officer from investigations, facilitating and expediting research and understanding The charge, the right to silence, the use of a lawyer's services, which is a fair trial, and, in the absence of one of them, will not have the meaning of justice, and it is equally true that the rights of the accused are the basis of democracy and the difference between them and the privilege of the developed and developing countries.
Investigating and investigating the status of this right can represent the threshold of tolerance, rationality and the rule of lawmakers and its conformity with the constitution, scientific and humanitarian doctrines and internationally recognized documents, and by identifying obstacles and eliminating them, a more favorable context for promotion. The right to defense.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenges
  • Defense
  • criminal
  • law
  • iran
الف) منابع فارسی کتاب 1 .اردبیلی، محمدعلی، اسباب و موانع مسئولیت کیفری، جلد 2 ، چاپ سی و پنجم، نشر میزان، 1393, 2 .اردبیلی، محمد، حقوق بینالملل کیفری ،گزیده مقالات1 ،نشر میزان، چاپ سوم، بهار .1386 3 .دال، رابرت آلن، درباره دموکراسی، سیرتحول و شرایط تحقق آن، مترجم فیروز سالاریان، تهران: نشرچشمه، 1388. 4 .راوندی، محمد، به نقل از تاریخ تحولات اجتماعی، شرکت سهامی کتابهای جیبی، چاپ دوم، 1376 . 5 .قلی، علی رضا، امیرکبیر و ایران، جامعهشناسی نخبه کشی، تهران: نشر نی، 1378 . 6 .گلشائیان، عباسقلی، گذشتهها، اندیشههای زندگی یا خاطرات تهران (من)، جلد 1، ناشر انیشتن، 1377 . 7 .نجفی توانا، علی، تحولات تقنینی از مشروطیت تا انقلاب، حقوق جزای عمومی، جلد 1 ،نشر جنگل، داد، 1393. 8 .نجفی توانا، علی، مقاله امنیت دفاع، مجموعه مقالات همایش علمی، حقوقی، کاربردی با عنوان وکیل، دفاع، تحقیقات مقدماتی، نشر گواهان، 1386 . 9 .نراقی، حسن، جامعهشناسی خودمانی، چرا در ماندهایم، نشر اختران، چاپ بیست و سوم، 1394 . .قضائیه قوه تدوین کل اداره 1378/12/24 - 7/9134 و 82/08/12 - 7/5496 نظریات. 10 11 .بند (1 (ماده 136 ق ا.د. ک آلمان و بند (1 (ماده 114 ق ا.د.ک فرانسه.