معاهده منع سلاح های هسته ای: درنای کاغذی سپهر حقوق بین الملل؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

10.22034/jlr.2020.184204.1438

چکیده

کنفرانس مجمع عمومی ملل متحد در سال 2017، با اتکا بر تلاش تحسین برانگیز برخی دولت ها و نیز سازمان های جامعه مدنی، معاهده منع سلاح های هسته ای را به تصویب رساند. معاهده ای که از هنگام انعقاد تا امروز، با مخالفت های گوناگونی به ویژه از سوی دولت های هسته ای و طرفداران دکترین بازدارندگی هسته ای مواجه شده است. کنوانسیون مزبور، با عدول از این دکترین که به طور خاص در معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای نمودار است و با اتکا به اصول و مبانی انسان دوستی و نیز موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، کاربرد سلاح های هسته ای و وسایل انفجاری هسته ای را منع می کند.
در این مقاله، فرآیند تصویب این سند و نیز محتوای معاهده و آثار آن بر حقوق بین الملل را به بحث گذاشته ایم.

تکرار برای رعایت عدد مورد نظر سایت شما:

کنفرانس مجمع عمومی ملل متحد در سال 2017، با اتکا بر تلاش تحسین برانگیز برخی دولت ها و نیز سازمان های جامعه مدنی، معاهده منع سلاح های هسته ای را به تصویب رساند. معاهده ای که از هنگام انعقاد تا امروز، با مخالفت های گوناگونی به ویژه از سوی دولت های هسته ای و طرفداران دکترین بازدارندگی هسته ای مواجه شده است. کنوانسیون مزبور، با عدول از این دکترین که به طور خاص در معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای نمودار است و با اتکا به اصول و مبانی انسان دوستی و نیز موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، کاربرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nuclear Weapons Ban Treaty: A Paper Crane in the Sky of International Law?

نویسنده [English]

  • pouria askary
استادیار
چکیده [English]

On July 2017, as a result of a humanitarian discourse the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) was adopted by the UNGA Conference to ensure that nuclear weapons are never used again and are completely eliminated. Many States and NGOs supported this initiative and some others including the Nuclear States heavily criticized it because in their view the TPNW could undermine the legitimacy of nuclear deterrence and the strategic stability established by the NPT. The TPNW, with reference to general principles of IHL and IHRL includes a comprehensive set of prohibitions on participating in any nuclear weapon activities. These include undertakings not to use or threaten to use nuclear weapons.
This article, while reviewing the contents of the TPNW, will discuss the impacts of the new treaty on international law of nuclear weapons.
The TPNW, with reference to general principles of IHL and IHRL includes a comprehensive set of prohibitions on participating in any nuclear weapon activities. These include undertakings not to use or threaten to use nuclear weapons.
This article, while reviewing the contents of the TPNW, will discuss the impacts of the new treaty on international law of nuclear weapons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nuclear weapons and nuclear explosive devices
  • customary international law
  • disarmament
  • TPNW
  • Humanitarian discourse
الف) منابع فارسی کتاب 1 .سلیمی ترکمانی، حجت، حقوق بینالملل هستهای، تهران: شهردانش، 1394 . مقاله 2 .آذری، هادی، از ماوروماتیس در فلسطین تا جزایـر مارشـال: تـاملی در تحـول مفهوم اختلاف در رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری، فصـلنامه تحقیقـات حقوقی، بهار 1398. 3 .ضیایی بیگدلی، محمدرضا، چالش های حقوقی میان ایران و آژانـس بـینالمللـی انرژی اتمی (دیروز، امروز، فردا)، فصلنامه پژوهش حقوقی عمـومی دوره 5 ، زمسـتان .9 شماره، 1382 4 .عسکری، پوریا و کتایون حسین نـژاد، معاهده تجارت اسلحه در فراز و نشیب انعقاد و اجرا: مطالعه ای تطبیقی با موازین عام حقوق بینالملل، پـژوهش هـای حقـوق تطبیقی، بهار 1395 ،دوره 20 ،شماره 1. 5 .عسکری، پوریا، عدالت پس از جنگ و مسئولیت حمایت از قربانیان مخاصـمات مسلحانه، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، زمستان 1395 ،دوره 46 شماره 4. 6 .غریب آبادی، کاظم، پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (2+93) (npt (و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران، اطلاعـات سیاسـی اقتصـادی خرداد و تیر 1382 ،شماره 189 و 190. 7 .ممتاز، جمشید، مسعود علیزاده و شهرام زرنشـان، تاملی دوباره بر اصل رضـایی بـودن صلاحیت در عملکرد دیوان بینالمللی دادگستری، مجله حقوقی بینالمللـی، پـاییز- زمستان 1395 ،شماره 55. 8 .ممتاز، جمشید، مشروعیت کاربرد سـلاحهـای هسـتهای در حقـوق بـینالملـل عمومی، مجله سیاست دفاعی زمستان 1377 ،شماره 25. فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 92 معاهده منع سلاحهای هستهای: درنای کاغذی سپهر... 436 ب) منابع انگلیسی Books 9. Casey-Maslen, S. The Treaty on the Prohibition of the Nuclear Weapons: A Commentary, Oxford, 2019. 10.Coerr, E. and Himler, R., Sadako and the 1000 Paper Cranes, Penguin Group, 1977. 11.Norwegian Academy of International Law, The TPNW: Setting the Record Straight, 2018. 12.Quinlan, M. Thinking about Nuclear Weapons, Royal United Services Institute for Defence Studies, London, 1997. Articles 13.Bugnion, F. “The International Committee of the Red Cross and Nuclear Weapons: From Hiroshima to Dawn of the 21st Century”, International review of the Red Cross 859, 2005. 14.Casey-Maslen, S., “The Use of Nuclear Weapons and Human Rights”, International Review of the Red Cross 899, 2015. 15.Falk, R. “The Shimoda Case; A Legal Appraisal of the Atomic Attacks on Hiroshima and Nagasaki”, American Journal of International Law, 1965, vol.59, no.4. 16.Hibakusha; for further reading see: “After the Atomic Bomb: Hibakusha Tell their Stories”, International Review of the Red Cross 899, 2015. 17.Kmentt, A, “The Development of the International Initiative on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons and its Effect on the Nuclear Debate”, International Review of the Red Cross 899, 2015. 18.Maresca, L and Mitchell, E. “The Human Cost and Legal Consequences of Nuclear Weapons under International Humanitarian Law”, International Review of the Red Cross 899. 19.Minor, E. “Changing the Discourse on Nuclear Weapons: The Humanitarian Initiative”, International Review of the Red Cross 899. 20.Slade, R., Tickner, R. and Wynn-Pope, P. “Protecting Humanity from the Consequences of Nuclear Weapons: Reframing the Debate towards the Humanitarian Impact”, International Review of the Red Cross 899, 2015.