تبیین پشتوانه های حقوقی جهت استقرار شاخص های ارزیابی پایداری در مطالعات امکان سنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

3 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/jlr.2020.132878.1168

چکیده

مطالعات اولیه برای تبیین هدف و روشن نمودن شیوه رسیدن به آن، در آغاز هر پروژه ای، امری حیاتی است. این روند بدون تعریف شاخص هایی برای سنجش موفقیت، ارزیابی نتایج و همچنین مشخص نمودن مسؤولیت هر یک از نقش‌آفرینان در مطالعات امکان‌سنجی غیر ممکن خواهد بود. اتخاذ تصمیمات غیر عملی، مضّر و عدم امکان حصول به نتیجه، علیرغم صرف هزینه‌های زیاد، غالباً نتیجه اطلاعات نا‌صحیحی است که به تصمیم سازان اصلی پروژه‌ها با امکان‌سنجی نادرست داده شده است. آثار حقوقی و به ویژه "مسؤولیت" سوء مشاورة امکان‌سنجی موضوع پژوهش مقاله حاضر است. در این نوشتار، پشتوانه‌های حقوقی از جمله؛ نکات قراردادی برای تقسیم متوازن مسؤولیت طرفین نسبت به یکدیگر و سایر ذینفعان، صندوق‌های حمایتی، بیمه‌های اجباری و تسهیل‌گرهای قضایی برای استقرار ارزیابی‌های پایداری در مطالعات امکان‌سنجی مورد مداقه قرار گرفته است. فاکتور کلیدی در صحت و سقم این گونه مشاوره‌ها نیز اصول و مبانی توسعه‌پایدار برای همگان است، ترغیب به پاسخ گویی "مشاور امکان‌سنج" برای ضررها به نحوی که منجر به رعایت اصول و مبانی صحیح امکان‌سنجی باشد و مانع خسارات بی حد و حصر فعلی شود، خدمت بزرگ حقوقی به بنیان‌های اقتصادی کشور و حتی در سطح جهانی در رابطه با توسعه‌ای پایدار و فراگیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal Bases for Applying Sustainability Assessment Indicators in Feasibility Studies

نویسندگان [English]

  • Mehrab Darabpour 1
  • Javad Majrouhi Sardroud 2
  • Mohammad Reza Darabpour 2
  • Gholam Ali Tabarsa 3
1 Professor of Law, Shahid Beheshti University
2 Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
3 Faculty of Management and Accounting, University of Shahid Beheshti,
چکیده [English]

Feasibility study is an assessment of a proposed project to determine whether it is technically possible to be carried out, with the estimated cost, time and expected profitability. It’s necessary for all projects in which a large amount of sums is at stake. In other words, Feasibility studies are fundamental steps for defining the aims and illustrating the path for initiation of any project. This process will not be reachable without defining indicators for measuring success, evaluating results, and identifying the responsibilities and liabilities of each party. It is acknowledged that the general criteria of “Sustainable Development” are the required elements to give a permission to implement any project. In fact, the old approaches aren’t capable of solving the new problems. A new and comprehensive assessment for sustainability is needed in feasibility studies. To make a dissension as to the feasibility, it is vital to have especial references to, environmental, economic and social aspects. For accomplishing this goal, a legal backing is of utmost importance. At the moment the duty and responsibility of each party during the Feasibility studies process are not clear. This paper introduces new approaches for conducting project feasibility study by embracing the principles of sustainable development. In addition, it suggests different ways to mitigate damages with consideration of sustainable development from a legal point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasibility Studies
  • Sustainable Development
  • Sustainable Assessment
  • Liability
کتاب 1 .دارابپور، محمدرضا و جواد مجروحی سردرود، مهندسی سبز (توسعه پایدار و ساختمانهای سبز)، انتشارات فدک ایساتیس، 1398 . 2 .دارابپور، مهراب و دیگران، چالشهای حقوقی در مسئولیتهای مدنی داخلی و بینالمللی، انتشارات خرسندی، 1396 . 3 .دارابپور، مهراب، مسئولیتهای خارج از قرارداد، انتشارات مجد، چاپ چهارم، 1399. 4 .دارابپور، مهراب و محمدرضا دارابپور، مسئولیتهای فرا قراردادی مهندسان، انتشارات جنگل جاودان، 1394 . 5 .دارابپور، مهراب و محمدرضا دارابپور، حقوق قراردادها، انتشارات جنگل جاودانه، 1395. 6 .دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، 1384 . 7 .زاهدی، شمس السادات، توسعهپایدار جامع با تاکید بر مدیریت و کار آفرینی سبز، دانشگاه علامه طباطبایی، 1395. 8 .شهابی، علی، یوسف ربانی و طیبه عباس نژاد، توسعه متدولوژی مطالعات امکانسنجی صنعتی بر اساس اصول توسعهپایدار- رویکرد یکپارچه، تحقیقات توسعه اقتصادی، 1392 . 9 .غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، انتشارات سمت، 1393. 10.گلابچی، محمود و امیر فرجی، مدیریت استراتژیک پروژه، دانشگاه تهران، 1389 . 11.معدندار آرانی، عباس و محمدرضا سرکارآرانی، فراسوی رشد اقتصادی، پیشدرآمدی بر توسعهپایدار، چاپ اول، نشر نی، 1390 . فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 92 تبیین پشتوانههای حقوقی جهت استقرار شاخصهای... 40 12.مهندسان مشاور آوند طرح، راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح، جلد اول: مروری بر روشهای تدوین گزارش توجیه طرح (تجربه جهانی) معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مرکز دادهورزی و اطلاعرسانی، 1388 . مقاله 13 .تفرشی، محمدعیسی و عبدالحمید مرتضوی، مطالعه تطبیقی تعهد به وسیله و به نتیجه در فقه، حقوق فرانسه و ایران، فصلنامه فقه و مبانی حقوق، سال پنجم، 1388، شماره 15. 14 .جعفرپور، جمشید، ابوالحسن مجتهد سلیمانی و محمد رحیمی سکه روانی، بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقص علم بشری، مطالعات حقوقی، دوره نهم، .3 شماره، 1396 15.دارابپور، مهراب، مسئولیت مدنی ناشی از خسارات املاک، سازهها و ساختمانها، پژوهشهای مقایسهای با انگلستان، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، 1385 ،شماره 44. 16.داراب پور، مهراب و سعید سلطانی احمدآباد، فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی، مجله حقوقی بین المللی, 1394 ،دوره 32 ،شماره52. 17.دارابپور، مهراب و الهام انیسی، نوآوریهای حقوق قراردادی جهان با نگاهی ویژه به حقوق جدید تعهدات فرانسه (اکتبر2016 ،(تحقیقات حقوقی، دوره 21 ،1397، شماره 1. 18.رمضانی قوام آبادی، محمد حسین، از ریو تا ریو: در تکاپوی توسعهپایدار، نحقیقات حقوقی، 1392 ،شماره 62 . 19.رمضانی قوام آبادی، محمد حسین، اقتصاد سبز: گامی به سوی تحقق توسعهپایدار در حقوق بینالمللمحیط زیست، دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، دوره جدید سال .6 شماره، 1393 ،21 فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 92 تبیین پشتوانههای حقوقی جهت استقرار شاخصهای... 41 20.رمضانی قوام آبادی، محمدحسین، پیشگیری و سرکوب جرایم زیستمحیطی در پرتو اقدامات سازمانهای غیر دولتی در نظام حقوقی ایران، مجله حقوقی دادگستری، سال 75 ،1390 ،شماره 75. 21.ره پیک، سیامک، خسارت عدم النفع؛ نظریات و مقررات، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، 1379 ،شمارههای 19 و 20. 22.عبدالهی، محسن و سعیده معرفی، اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بینالملل محیط زیست، فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، 1389 ،شماره 29. 23.عبدالهی، محسن و محمد مهدی رضوانیفر، نظام حقوقی ایران و مسئله سیاست گذاری زیست محیطی، فصلنامه راهبرد، سال 21 ،1391 ،شماره 64. 24.گوتاندا، جان، مطالبه خسارات محرومیت از منافع (عدم النفع) در دعاوی بین المللی، ترجمه ماشاءاله بناء نیاسری، ویژهنامه مجله حقوقی بینالمللی، نشریه مرکزی امور بینالمللی ریاست جمهوری، 1389 . ب) منابع انگلیسی Books 25. Heather Strange and John Braithwaite, (2001), Restorative Justice and Civil Society, (Cambridge University Press). Articles 26.Brigitte Baptiste, B. M.-L. (2015).” Review of Targets for the Sustainable Development Goals: (The Science Perspective)”. https://doi.org/978-0- 930357-97-9. 27.Dinah Shelton, (2002)” Righting Wrongs: Reparations in Articles on State Responsibility”, 96 (American Journal of International law (AJIL)), 833, para2. 28.Kapelow Louis & Steven Shavel, (1996),” Accuracy in the Assessment of Damages”, (Journal of Law and Economics), Volume 39, Number 1. 29. Shen, L. yin, Tam, V. W. Y., Tam, L., & Ji, Y. bo. (2010).” Project feasibility study: the key to successful implementation of sustainable and فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 92 تبیین پشتوانههای حقوقی جهت استقرار شاخصهای... 42 socially responsible construction management practice”. Journal of Cleaner Production, 18(3. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2009.10.014. Guidline/ Document/ Report 30.ASTM. (2015). Standard Guide for General Principles of Sustainability Relative to Buildings 1. Astm, i(August), 1–6. https://doi.org/10.1520/E2432-11.1 31.Brundtland, G. (1987). Report of the World Commision on Environement and Development: Our Common Future. (Oxford Paperbacks), Report of, 400. https://doi.org/10.2307/2621529. 32.Commentaries to Draft articles on Responsibility of states for Internationally Wrongful Acts,2001. 33.ISO. (2014). Sustainable development of communities: Indicators for city services and quality of life, 2014(July), 112. Retrieved from www.iso.org/iso/home/about/iso_members.htm 34. Standard, I. (2008). INTERNATIONAL STANDARD-ISO 21929-1 Sustainability in building construction —General princiles, 2008. 35. Standard, I. (2011). INTERNATIONAL STANDARD-ISO 21929-1 Sustainability in building construction —Sustainability indicators Part 1: Framework for the development of indicators and a core set of indicators for buildings Développement, 2011. 36.United Nations Development Programme. (2016). Human Development Report 2016. United Nations Development Programme. https://doi.org/eISBN: 978-92-1-060036-1.