چالش های ناشی از تأمین مالی هزینه های دادخواهی توسط ثالث در سیستم قضایی امریکا، انگلستان و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد/دانشگاه

2 دانشجو / دانشگاه

چکیده

امروزه هزینه‌های بالای دادخواهی (حق‌الوکاله وکلا، حق‌الزحمه کارشناسان و هزینه‌های دادگاه و ... ) که به عنوان چالشی در مسیر دسترسی به عدالت و دادگستری شناخته می‌شود، طرفین را بر آن داشته تا در جستجوی عدالت و حقیقت برای تأمین این هزینه‌ها، به استفاده از شیوه‌های مختلف همچون تأمین مالی هزینه‌های دادخواهی توسط ثالث روی آورند. در این شیوه، سرمایه‌گذار که از طرفین دعوی نیست، تأمین هزینه‌های دادخواهی یک طرف دعوی را در برابر سهمی از وصولی‌های ناشی از حکم دادگاه یا سازش بر‌عهده می‌گیرد. علی‌رغم مزایایی که طرفداران این نهاد از آن سخن رانده‌اند، شناسایی چالش‌های ناشی از آن که سیستم قضایی و بازیگران این صنعت را درگیر نموده ضروری است. فقدان مقررات‌گذاری مناسب، افزایش تعداد دعاوی و بویژه دعاوی واهی، ایده‌آل و نه واقعیت بودن «توسعه دسترسی به دادگستری» به عنوان دستاورد مهم این نهاد، کالا سازی عدالت و دادگستری، تهدید یکپارچگی سیستم قضایی از جمله چالشهای این نهاد در سیستم قضایی امریکا و انگلستان هستند. در ایران مجاز بودن تأمین مالی هزینه‌های دادخواهی قبل از بستر سازی، علاوه بر ایجاد برخی مشکلات فوق می‌تواند منجر به افزایش معضلات سیستم قضایی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Challenges of Third-Party Litigation Funding in Judicial System of US, UK and Iran

نویسندگان [English]

  • Abdullah Shams 1
  • Zivar Davashi 2
1 Professor/ University
2 Student/ University
چکیده [English]

Nowadays, the high costs of litigation (attorney's fees, expert's fees and court costs, etc.), known as a challenge to access to justice, have encouraged the parties to seek justice and truth by using a variety of methods, such as third-party litigation funding to finance these costs. In this way, the investor, who is not originally a party to the suit, finances the party’s litigation costs in return for a share of the proceeds of the court verdict or settlement. Despite the benefits of third party litigation funding mentioned by proponents, it is essential to identify the challenges that have involved the judiciary and players in this industry. The lack of proper regulation, overall increase in litigation and particular frivolous suits, ideal rather than the reality of the "development of access to justice" as an important achievement of this entity, commoditization of justice, threat to the integrity of the judicial system, are the challenges of this entity in US and UK judicial system. In Iran, in addition to some of the above problems, authorizing the third-party litigation funding before preparation may lead to increase in the problems in the justice system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Third Party Funding"
  • Litigation Costs"
  • Access to Justice"
  • "
  • Litigation Funding Agreement"
الف) منابع فارسی
مقاله
1 .رحیمی، حبیباالله و خسرو محمودزاده، مبانی نظریه اعتبـار عقـد احتمـالی (مطالعـه
تطبیقی در حقوق ایران و مصر)، پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 18 ،تابستان 1393،
 .103-126 صص، 22 شماره
ب) منابع عربی
2 .مقدس أردبیلی، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهـان،
قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، المجلد 12 ،1361 .
ج) منابع انگلیسی
Books
3. Cremades, Bernardo María, and Antonias Dimolitsa, eds, Third-party
funding in International Arbitration, Paris: International Chamber of
Commerce, 2013.
4. Nieuwveld, Lisa Bench and Victoria Shannon Sahani, Third-party funding
in international arbitration 2 edition, Kluwer Law . International BV, 2017.
5. Steiner, E. French law: a comparative approach, 1st edition. London:
Oxford University Press,2010.
6.Waye, V. Trading in Legal Claims: Law, Policy & Future Directions in
Australia, UK & US. Presidian Legal Publications, 2007.
Articles
7. Abrams, David S., and Daniel L. Chen. “A Market for Justice: A First Empirical
Look at Third Party Litigation Funding”, Journal of Business Law, 15, 2013.
8. Ahmed, S. “Access to Justice: Litigation Financing and the New
Developments”, International Academic Journal of Accounting and
Financial Management. 4, 2017.
9. Beisner, John and Jessica Miller and Gary Rubin, “Selling lawsuits, buying
trouble: Third-party litigation funding in the United States”, U.S. Chamber
Institute for Legal Reform, 2009.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 93 چالشهای ناشی از تأمین مالی هزینههای دادخواهی...
84
10.De Brabandere, Eric, and Julia Lepeltak, “Third-Party Funding in
International Investment Arbitration”, ICSID review, 27, 2012.
11.DeStefano, M. B, “Nonlawyers Influencing Lawyers: Too Many Cooks
in the Kitchen or Stone Soup?” Fordham law review, 80, 2012.
12.Dobner, A, “Litigation for Sale”, University of Pennsylvania Law Review,
144, 1996.
13.Hodges, Christopher, John Peysner, and Angus Nurse, “Litigation funding:
status and issues”, Oxford Legal Studies Research Paper, 55, 2012.
14.Holdsworth, W. S, “The History of the Treatment of” Choses” in Action
by the Common Law”, Harvard Law Review, 33, 1920.
15.Kantor, M, “Third-Party Funding in International Arbitration: An Essay
About New Developments”, ICSID Review, 24, 2009.
16.Lyon, J, “Revolution in progress: Third-party funding of American
litigation”, UCLA law review, 58, 2010.
17.McLaughlin, J. H, “Litigation funding: Charting a legal and ethical
course”, Vermont Law Review, 31, 2006.
18.Radin, M, “Maintenance by Champerty”, California Law Review, 24, 1935.
19.Richmond, D. R, “Other People's Money: The Ethics of Litigation
Funding”, Mercer law review, 56, 2004.
20.Rosenberg, David and Steven Shavell, “A model in which suits are
brought for their nuisance value”, International Review of Law and
Economics, 5, 1985.
21.Scherer, Maxi and Aren Goldsmith, “Third Party Funding in International
Arbitration in Europe: Part 1-Funders' Perspectives”. International
Business Law Journal, 2012.
22.Shannon, V. A, “Harmonizing third-party litigation funding regulation”,
Cardozo Law Review, 36, 2015.
23.Shavell, Steven, “Suit, settlement, and trial: A theoretical analysis under
alternative methods for the allocation of legal costs”, The Journal of
Legal Studies, 11, 1982.
24.Shepherd, J. M, “Ideal versus Reality in Third-Party Litigation
Financing”, JL Econ. & Pol'y, 8, 2011.
25.Steinitz, M, “Whose Claim Is This Anyway? Third-Party Litigation
Funding”, Minnesota law review, 95, 2011.
26.Trusz, J. A, “Full Disclosure? Conflicts of Interest Arising from ThirdParty Funding in International Commercial Arbitration”, Georgetown law
journal, 101, 2012.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 93 چالشهای ناشی از تأمین مالی هزینههای دادخواهی...
85
27.Velchik, Michael K., and Jeffrey Y. Zhang, “Islands of Litigation
Finance”, Stanford Journal of Law, Business & Finance, 24, 2019.
Internet Site
28.Seidel, S, Fulbrook Primer on Third Party Dispute Finance, Revised
Edition 2016, Available At: https://fulbrookmanagement.com/fulbrookprimer-on-third-party-dispute-finance/ (last visited on 02/12/2019).