دوره و شماره: دوره 24، شماره 93، بهار 1400، صفحه 1-434