دوره و شماره: دوره 24، شماره 96، بهمن 1400، صفحه 1-424 
15. بررسی تعارض منافع سهامداران بانک با رویکرد حاکمیت شرکتی

صفحه 360-387

10.29252/jlr.2021.185115.1659

زینب نوابی مقدم؛ علی زارع؛ احمد یوسفی صادقلو؛ جعفر جمالی