جایگاه ادعا(ها)یِ مندرج در اظهارنامه‌هایِ ثبت اختراع در محدودۀ حمایتی از اختراعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.29252/jlr.2022.225451.2082

چکیده

امروزه در حوزۀ ثبت اختراعات اهمیت «ادعا(های) مندرج در اظهارنامه» بر کسی پوشیده نیست. به عبارت دیگر شاید بتوان قلب تپندۀ اظهارنامۀ ثبت اختراع را ادعا یا ادعاهای مندرج در آن اظهارنامه دانست. علی‌رغم ارزشِ وافرِ ادعا، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب آبان ماه سال 1386، تعریفی از ادعا ارائه ننموده است. از سویِ دیگر، در خصوص نحوۀ نگارش یک ادعا در اظهارنامه، نحوۀ تفسیر ادعا، مبنایِ وجودیِ ادعا، لزوم یا عدم لزوم درجِ ادعا توسط مخترع و انواع ادعا و نیز مسائلِ دیگر قانون مسکوت است. از این رو ضرورت شناسایی ادعا، کارکرد و نیز انواع ادعا توسط مقنن، باید ملحوظ نظر قرار گیرد و در راستایِ شفافیت هر چه بیشتر این موارد گام برداشت. لذا در این مقاله تلاش شده است با روشی تحلیلی-توصیفی علاوه بر مفهوم و جایگاه ادعا به ظرافت‌های نگارشِ ادعا که تاثیر بسزایی در پذیرش یا رد اظهارنامۀ ثبت اختراع توسط کارشناسان مربوطه دارد، پرداخته شود و در این مسیر از اهمیتِ اداتِ زبانیِ صحیح و دسته‌بندیِ صحیحِ ادعا و انتخابِ واژگان نمی‌توان غافل شد. از همین روی، پیش‌نهاد می‌شود در طرح پیش‌نهادی حمایت از مالکیت صنعتی بخشی از قانون به مبحث ادعا اختصاص پیدا کند و به جای ویژگی‌هایِ ادعا، به عناصرِ ذاتیِ ادعا اشاره شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Claims’ Status in the Patent Applications in the Scope of Patent Protection

نویسندگان [English]

  • Saeed Habiba 1
  • Golriz Mehrdar Ghaem Maghami 2
1 Private and Islamic Law Department, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
2 Private Law, Faculty of law, University of Tehran, Tehran Iran
چکیده [English]

Nowadays, in the field of inventions, the importance of the claims in the declaration is not hidden from anyone. In other words, the beating heart of a patent application is the claims contained in a declaration. Despite the importance of the claims, the Law on Patents, Industrial Designs, and Trademarks, approved in November 2007, does not define the claim. Also, the law does not specify rules about, how the claim should be interpreted, why the claim was written, whether or not the inventor should write the claim, and the types of claims and other issues. Therefore, it is necessary that the claim the function and also the types of claims be ruled by the legislator. Therefore, in this article, with the analytical and descriptive method, an attempt has been made to study the position of the claim, and function of the claim, which has a very important role in the protection of the invention. Therefore, it is suggested that in the draft proposal for the protection of industrial property, a part of the law be devoted to the subject of the claim and instead of the characteristics of the claim, the intrinsic elements of the claim be mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Claim Literature
  • Claim Function
  • Patent
  • Patent Application