دوره و شماره: دوره 24، شماره 94، تابستان 1400، صفحه 1-436 
1. تأثیر پرداخت بخشی از دین بر فک جزئی رهن؛ تحلیل حقوقی و اقتصادی

صفحه 11-32

10.22034/jlr.2020.176666.1346

سیدحسین صفائی؛ محمد هادی جواهر کلام؛ رضا خودکار؛ پرویز رحمتی


5. بررسی تطبیقی ماهیت ضمانت نامه های بانکی در پرتو اصل استقلال

صفحه 115-140

10.29252/jlr.2021.221789.1906

محمدمهدی الشریف؛ محمود جلالی؛ رسول مظاهری کوهانستانی؛ علیرضا رضائیان