ممنوعیت یارانه منوط به استفاده از توان داخلی برای انرژی تجدیدپذیر در نظام سازمان جهانی تجارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/jlr.2020.184819.1590

چکیده

ارتقاء انرژی تجدیدپذیر نیازمند سرمایه‌گذاری مستقیم قابل توجهی است که در راستای کاستن هزینه سرمایه‌گذاری، دولت نیز بایستی حامی تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران باشد. از جمله شیوه‌های شایع و موثر حمایت دولت‌ها از انرژی پاک، اعطاء یارانه‌های منوط به استفاده از توان داخلی است. با وجود ضرورت‌های زیست محیطی و عملی شدن سیاست‌های صنعتی به واسطه اعطاء این نوع یارانه‌، موافقت‌نامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی این نوع حمایت مالی را بدون هرگونه کیفیت‌گذاری و بررسی آثار آن بر محیط زیست و توسعه انرژی تجدیدپذیر ممنوع دانسته است که مورد انتقاد طرفداران محیط زیست قرار گرفته است. در این راستا، نویسندگان متعددی بهره‌گیری از مقررات موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و رویکرد رکن حل و فصل اختلاف را برای رفع ممنوعیت قانونی پیشنهاد نموده‌اند. پژوهش حاضر با بررسی مقررات گات و رویکرد رکن حل و فصل اختلاف نتیجه می‌گیرد که منابع یاد شده به جهت عدم‌شفافیت، کلی‌نگری، انعطاف‌پذیری و تردید بر تامین شرایط سلبی و ایجابی، در رفع ممنوعیت قانونی ناکارآمد بوده و مناسب‌ترین راه‌حل همان اصلاح مقررات موافقت‌نامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Prohibition of local content requirement subsidy for Renewable Energy in the WTO System

نویسندگان [English]

  • mohamadjafar ghanbari 1
  • mohammadhosein hamidzadeh 2
1 دانشگاه بهشتی
2 Ph.D candidate
چکیده [English]

The promotion of the renewable energy calls for substantial direct investment as a sine quo non; in order to reduce the cost of investment, the government should also support the producers and investors. One of the most common and effective methods that the governments apply to support the clean energy is providing local content requirement subsidy. Despite the environmental necessities and the implementation of the industrial policies due to this type of subsidy, Agreement on Subsides and Countervailing Measures has prohibited this type of support without any quality assessment and analysis of its impacts on the environment whatsoever, drawing its fair share of criticisms from the environmentalists. In this regard, several researchers and scholars, have recommended the regulations proffered by the General Agreement Tariffs and Trade (GATT) and the approach adopted by the dispute settlement body as a viable solution. The present study, analyzing the regulations provided by GATT and dispute settlement bodies consequences, concludes that due to the unclarity, generality, flexibility and failing to meet the positive and negative requirements, the aforementioned sources are deficient in removing the legal prohibition. Ergo, the best solution is revising the regulations of the Agreement on Subsides and Countervailing Measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • local content requirement subsidy
  • renewable energy
  • legal prohibition
  • WTO
منابع انگلیسی
Books
1.Leslyn, L, The WTO Canada Renewable Energy Feed-in Tariff Case and
Its Application to Green Energy Projects in the Developing World: The
Abdication of the Subsidies and Countervailing Measures Agreement
within Green Energy Conflicts, 16 Asper Rev. Int'l Bus. & Trade L. 97
(2016).
2.Ziaee Bigdeli,S, Incentive Schemes to Promote Renewable Energy and the
WTO Law of Subsidies, International Trade Regulation and the
Mitigation of Climate Change, Cambridge University Press 2009.
Articles
3.Asmelash, H, “Energy Subsidies and WTO Dispute Settlement: Why Only
Renewable Energy Subsidies Are Challenged”, Journal of International
Economic Law, 2015.
4.Cosbey, A & Petros C. Mavroidis*A Turquoise Mess: ”Green Subsidies,
Blue Industrial Policy and Renewable Energy: The Case for Redrafting the
Subsidies Agreement of the WTO” , 2014.
5.Cottier, TH, “Renewable Energy and WTO Law: More Policy Space or
Enhanced Disciplines, Renewable Energy” L. & Pol'y Rev. 40, 51, 2014.
6.Emanuelsson, Sara,”Feed in Tariffs for Renewable Energy and The WTO
Agreement on Subsides and Countervailing Measures Are Feed-in Tariffs
Specific Subsides? “, Master Thesis, Goteborgs University, 2015.
7.Holger p. Hester, M. and Laura, N. “The Legality of Local Content
Measures under WTO Law”, journal of World Trade 48(3), 2014.
8.Howse, R, “Climate Change Mitigation Subsidies and the WTO Legal
Framework: A Policy Analysis”, Winnipeg, Manitoba: International
Institute for Sustainable Development, 2010.
9.Kenina, L, “Inherent Conflict between WTO Law and Sustainable Future -
Evaluating the Consistency of Canadian and Chinese Renewable Energy
Policies with WTO Trade Law“, 24 Geo. Int'l Envtl. L. Rev. 57, 92, 2011.
10.Mukta, B. and Namit, B. “Renewable Energy: the WTO Position on
Local Content Requirements”, the Energy Bar Association, vol 39, 401,
2018.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 94 ممنوعیت »یارانه منوط به استفاده از توان داخلی« برای...
06
11.Paolo,D; Elena,C, “The World Trade Organization, Renewable Energy
Subsidies, and the Case of Feed-in Tariffs: Time for Reform toward
Sustainable Development”, 27 Geo. Int'l Envtl. L. Rev. 515, University of
Washington Law Library, 2015.
12.Parker, L, “International Law and the Renewable Energy Sector”, Oxford
Handbooks Online, 2016.
13.Rubini, L,”Ain’T Wastin’ Time no More: Subsides for Renewable
Energy, the SCM Agreement, Policy Space, and Law Reform”, Journal
of International Economic Law 15(2), 2012.
14.Rubini, L, “The Subsidization of Renewable Energy in the WTO: Issues
and Perspectives”, 2011.
15.Steve, CH., and C. Fischer. 2015. “Renewable Energy: Implications for
WTO Law on Green and Not-So-Green Subsidies”, World Trade Review
2015.
16.Vivasvan,B, Chaitanya, D, ”The India-Solar Cells Dispute: Renewable
Energy Subsidies under World Trade Law and the Need for
Environmental Exceptions“ ,10 NUJS L. Rev. 209, 2017.
17.Waltman, R, “Amending WTO Rules to Alleviate Constraints on
Renewable Energy Subsidies“, 23Willamette J. Int'l L. & Dis. Res,
Provided by: University of Washington Law Library, 2016.
18.Waltman, R, “Renewable Energy Development for WTO Member”
Nations, Santa Clara Journal of International Law, volume 14, article 6,
2016.
19.Wenzlau,S, wenzlav,D, ”Renewable Energy Subsidies and the WTO“ ,
university of California, vol,41:2, 2018.
20.Ziaee Bigdeli,S, ”Clash of Rationalities: Revisiting the Trade and
Environment Debate in Light of WTO Dispute over Green Industrial
Policy, Trade, Law and Development,(6)1, 2014.
21.Ziaee Bigdeli,S, ”Resurrecting the Dead? The Expired Non-Actionable
Subsidies and the Lingering Question of 'Green Space“, Manchester
Journal of International Economic Law, Volume 8, Issue 2, 2011.
WTO Cases
22.Canada – Certain Measures Affecting the Renewable Energy Generation
Sector (2010).
23.China - Measures Concerning Wind Power Equipment (2010).
24.China -Publications and Audiovisual Products (2007).
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 94 ممنوعیت »یارانه منوط به استفاده از توان داخلی« برای...
04
25.EC-Hormones (1996).
26.European Communities- Seal Products (2009).
27.India-Certain Measures Relating to Solar Cells and Solar Modules
(2013).
28.Indonesia-Certain Measures Affecting the Automobile Industry (1996).
29.USA-Clove Cigarettes (2010).
Reports
30.World Trade Organization , CANADA – MEASURES RELATING TO
THE FEED-IN TARIFF PROGRAM, Reports of the Appellate Body,AB2013-1.
31.World Trade Organization, INDIA – CERTAIN MEASURES
RELATING TO SOLAR CELLS AND SOLAR MODULES,
WT/DS456/AB/R, 16 September 2016.
Sites
32.https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds54_e.htm.
33.https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf.
34.https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47.pdf.
35.https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/18-trims.pdf.
36.https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.