جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجویدکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق علامه طباطبایی / تهران / ایران.(نویسنده مسئول )

3 دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

10.22034/jlr.2020.184448.1496

چکیده

جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی و سلسله‌مراتب منابع حقوقی، همواره ذهن برخی پژوهشگران را به خود مشغول داشته و بررسی ماهیت مصوبات این نهاد به منظور شناساییِ شأن آنها را ضروری جلوه‌گر ساخته است. پرسش اصلی در این میان آن است که آیا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از نوع سیاست‌گذاری است یا قانون‌گذاری و یا مقرره‌گذاری؟ با عنایت به این موضوع که سیاست‌گذاری تحت لوای حاکمیت قانون و مبتنی بر صلاحیت از پیش تعیین‌شدۀ قانون‌گذار امکانپذیر است و نیز، قانون‌گذار دانستنِ شورای عالی متضمّن نفی صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در امر تقنین است و همچنین، اِعمال اختیار مقرره‌گذاری نیز بنا بر صلاحیت‌های اعطاءشده قابل توجیه است، بعید به نظر می‌رسد بتوان مصوبات این نهاد را تحت سه عنوان پیش‌گفته نام‌گذاری کرده و برای آنها اثری حقوقی متصور شد. باری، در این نوشتار کوشیده‌ایم با نگاهی به تعاریف موجود در مورد سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و مقرره‌گذاری، عدم قابلیت انطباق این مفاهیم بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را با استناد به مصوبات نهاد موصوف، تحلیلاً نشان دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The situation of the regulations of the Supreme Council of Cultural Revolution in the legal system of Iran

نویسندگان [English]

 • مهناز بیات 1
 • Seyed Mohammad Hosseini 2
 • Mahdi Balavi 3
1 بهشتی
2 Public Law / Faculty of Law and Political Science / Allameh Tabatabaei University / Tehran / Iran.
3 Tehran University (Pardis)
چکیده [English]

The situation of the regulations of the supreme council of cultural revolution in the legal system and hierarchy of law sources, have preoccupied some researchers and the recognizing the status of these regulations seems necessary. Therefore, there have been expressed diverse views about the nature of the regulations by scholars to answer this question that whether the nature of these regulations is policymaking, lawmaking or rulemaking? with regard to this issue that the policymaking is based on the principle of rule of law and predetermined competence of legislature from one side and as well as if we consider this council as a lawmaker institution, we contradict the exclusive competence of parliament in legislating on the other hand, and also with regard to this issue that the devolution of competence for rulemaking is in the legislature competence, therefore it seems unlikely to consider the regulations of the council as one of the aforementioned titles and imagine legal effect for them. Therefore, in this paper I attend to clear the nature of this regulations and I'll try to with regard to the council's regulations examine this issue that whether these regulations are adaptable to these notions (policy making, lawmaking and rulemaking) or not?

کلیدواژه‌ها [English]

 • Supreme Council of Cultural Revolution
 • Discretion
 • Policymaking
 • Lawmaking
 • Regulation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399
 • تاریخ دریافت: 05 آذر 1398
 • تاریخ بازنگری: 25 خرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 09 تیر 1399