تبعات منفی فقدان شخصیت حقوقی در گروه منفعت اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق،دانشکده علوم پایه،دانشگاه آزاد واحدآیت اله آملی،آمل،ایران

2 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

3 استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

10.29252/jlr.2021.185183.1678

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل تبعات و پیامدهای فقدان شخصیت حقوقی در گروه منفعت اقتصادی است. توسعه اقتصادی کشور در گرو سرمایه‌گذاری، استفاده از دانش فنی و تکنولوژی کشورهای پیشرفته در نظام تولیدی و راه‌یابی به بازارهای جهانی است. دستیابی به این مهم ازطریق شیوه‌های حقوقی گوناگون مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری با نقش آفرینی مقنن می‌باشد. در حقوق ایران در ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور، گروه اقتصادی با منافع مشترک به عنوان قالب و ظرفیت جدیدی معرفی شد. این گروه یک تأسیس حقوقی است که بین اشخاص حقیقی برمبنای مسئولیت تضامنی به صورت آزادانه تشکیل می‌شود، افرادی که به منظور استفاده از راه‌های مناسب برای پیشبرد فعالیتهای اختصاصی مستقل‌شان دور هم جمع شده‌اند؛ لیکن شخصیت حقوقی آن از سوی قانون به رسمیت شناخته نشد. وضعیت گروه منفعت اقتصادی این پرسش را به میان می‌آورد که تبعات فقدان شخصیت حقوقی این گروه چگونه است و جایگاه آن چیست؟ یافته‌های تحقیق نشان از آن دارد که، برای عدم پذیرش شخصیت حقوقی در گروه منفعت اقتصادی، تبعات منفی مختلفی قابل بیان بوده که از جمله آن‌ها می‌توان به بحث مالکیت بر دستاوردها، اموال و دارایی‌های مادی ومعنوی، تزلزل در بقا، بی اعتمادی اشخاص ثالث و معضلات طرح دعوا له و علیه گروه اقتصادی اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Negative consequences of lack of legal personality in the economic benefit group

نویسندگان [English]

  • majid rahaei 1
  • seyyed Hasan hosseini Moghaddam 2
  • mehdi fallah kharyeki 3
1 Department of Law, Faculty of Basic Sciences, Ayatollah Amoli Azad University, Amol, Iran
2 university of mazandaran
3 Assistant Professor, Department of Private Law, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the consequences of the lack of legal personality in the economic interest group. The economic development of the country depends on the investment, use of technical knowledge and technology of developed countries in the production system and access to global markets. Achieving this is through various legal ways of participating in economic and commercial activities with legislative role. In Iranian law, in Article 107 of the Fifth Economic Development Plan Law, the economic group with common interests was introduced as a new format. This group is a legal establishment formed freely between natural persons on the basis of joint and several liabilities, individuals who have come together to use appropriate means to advance their own independent activities; However, its legal personality was not recognized by law. The status of the economic interest group raises the question of what are the consequences of the lack of legal personality of this group and what is its position? Findings show that the non-acceptance of legal personality in the economic benefit group, various negative consequences can be expressed, including the discussion of ownership of achievements, property and material and spiritual assets, hesitation in survival, distrust of third parties and problems He filed a lawsuit for and against the economic group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • legal personality
  • economic benefit
  • negative consequences
  • liquidation
  • ownership
کتاب
0 .اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت. تهران: سمت، 0121.
5 .اشمیتوف، کالیوام، حقوق تجارت بینالملل. ترجمه دکترر بهررروز اخالقرری و دیگررران،
تهران: سمت، 0148.
1 .حقانی، سعید، گروه منفعت اقتصادی. تهران: شهردانش، 0120.
0 .دمرچیلی، محمد و دیگران، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: کتاب آوا، 0120.
0 .صفری، محمد، حقاوق بازرگاانی شارکت هاا : قواعاد عماومی، شخصایت حقاوقی،
شرکتهای تضامنی، سهامی، با مسئولیت محدودومختلط. تهران: سهامی انتشار، 0121.
6 .فرهمند نیکو، محمد، گروه اقتصادی با منافع مشاترک . تهرران: بنیراد نظریره پرردازان
عدالت، 0120.
مقاله
4 .جعفری هرندی، مهشید، بررسی دامپینگ و مقابلاه حقاوقی آن در نظاام حقاوقی
اسالم و ایران، پژوهشهای فقهی، 0120 ،دوره 00 ،شماره 1 ،صص 001-088.
8 .خزاعی، حسین، یکی از خالءهای حقوقی الیحه اصاالح قاانون تجاارت 0364،
حقوقی دانشگاه تهران، 0180 ،دوره 18 ،شماره 0 ،صص004-060.
2 .رستمزاده، قاسم، بررسای مااده 019 قاانون برناماه پانجم توساعه اقتصاادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 0369( گروه اقتصادی باا
منافع مشترک(، قضاوت، 0121 ،دوره 0 ،شماره 40 ،صص0-12.
01.عامری، پرویز و هاجر مصلحیان،. )0125 .)وقف اموال اشخاص حقاوقی باه وسایله
مدیران، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره 0 ،شماره 5 ،صص060-020.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 94 تبعات منفی فقدان شخصیت حقوقی در گروه منفعت اقتصادی
004
00.علوی یزدی، حمیدرضا، چالش های حقوقی تشاکیل گاروه اقتصاادی باا مناافع
مشترک، حقوق خصوصی، 0125 ،دوره 5 ،شماره 0 ،صص 60-80.
05 .الویری، مرتضی، نقش مناطق آزاد ایران در توسعه صادرات غیار نفتای ، روزنامره
.0816 شماره، 4 دوره، 0146/4/01 مورخ، سالم
پایاننامه
01 .ناجی، فراز، »جوینت ونچرهای ایرانی-خرارجی و نکرات حقروقی راجرع بره تشرکیل آنهرا «.
پایاننامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات 0185.