درآمدی بر خانواده های بزرگ ثبت املاک معاصر ( بر مبنای مولفه های کلان طبقه بندی تطبیقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

10.29252/jlr.2021.221318.1883

چکیده

تفاوت در مبانی بنیادین نظام های حقوقی و نیازها وخلاء های متفاوت آنها سبب پیدایش الگوهایی از نظام ثبت املاک شده که در عین شباهت ، تفاوت های اساسی دارند و این مساله را مطرح می کند که چگونه می توان -همانند تقسیم نظامهای حقوقی معاصربه خانواده های حقوقی متعدد-نظام های ثبت املاک را نیز به خانواده های حقوقی طبقه بندی نمود؟ هریک از این خانواده ها دارای چه خصایص و ویژگی هایی می باشند و نظام ثبت املاک ایران با کدامیک منطبق است؟ پاسخ به این سوالات در فهم سیستم ثبتی هر کشور و امکان استفاده از راهکارهای حقوقی آن جهت بهبود سیستم ثبتی ایران نقش بنیادین دارد. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات تطبیقی به این نتیجه رسیده است که برای طبقه بندی نظامهای ثبت املاک در ابتدا به مولفه هایی کلان نیاز است که به عنوان ستون های بنیادین نظام های ثبتی محسوب می گردند. در همین راستا «الگوی ثبتی»، «اثر ثبت بر معاملات» و «دسترسی به اطلاعات» به عنوان شاخص های طبقه بندی معرفی گردیده اند.در وهله ی دوم بر مبنای شاخص های مذکور نظامهای ثبت املاک به سه خانواده ی ثبتی «اراده محور» ، «ظاهر محور» و «مبتنی بر اصالت ظاهر حداکثری»تقسیم بندی شدند.در چارچوب این تقسیم بندی،نظام ثبت املاک ایران شباهت هایی با «خانواده ظاهر محور» دارد؛لیکن برای آنکه جزئی از این خانواده قرار گیرد نیازمند اصلاحاتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Large Contemporary Registration Family of Real Estate (Based on macro-comparative classification components)

نویسندگان [English]

  • Nasrin Tabatabai Hesari
  • soroush safizade
University of Tehran
چکیده [English]

Difference in the basic principles of legal systems and their different needs and gaps has led to the emergence of models of registration system of real estate that, while they are very similar, have fundamental differences and is raising the question that how it is possible to classify registration systems of real estate into legal families, such as the division of contemporary legal systems into multiple legal families. Answering to these questions plays a fundamental role in understanding the registration system of each country and the possibility of using its legal solutions to improve the Iranian registration system. This research, with a descriptive-analytical approach and based on comparative studies, has concluded that in order to classify registration systems of real estate, large components are needed first, which are considered as the basic pillars of registration systems. In this regard, the “registration pattern”, “effect of registration on transactions” and “access to the information” have been introduced as classification indicators. In the second place, based on the mentioned indicators, we divided the real estate registration systems into three families: "Will-oriented registration family", " appearance-oriented registration family " and " registration family based on maximum originality of appearance". Within the framework of this division, the Iranian system of registration of real estate bears similarities to the "appearance-oriented family" but it needs to be reformed in order to be part of that family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law of Registration"
  • Legal Families"
  • access to the information"
  • Registration Pattern"
  • "
  • Registration System"
کتاب
0 .آربالستر، آنتونی، ظهور و سقوط لیبرالیسم، ترجم عباس مخبر، تهران: مرکز، 0168.
5 .بهرامی، داریوش، حقوق ثبت امالک در ایران، تهران: میزان، 0120.
1 .توحید فام،محمد، چرخشهای لیبرالیسم، تهران: روزنه، 0181.
0 .جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق ثبت، تهران: گنج دانش، 0121.
0 .شیروی، عبدالحسین، حقوق تطبیقی، تهران: سمت، 0120.
6 .طباطبائی حصاری، نسرین، .مبانی و آثار نظام ثبت امالک، تهران:شرکت سهامی انتشرار،
.0121
4 .طباطبائی حصاری،نسرین، نقش و کارکرد سازمان ثبت اسناد و امالک و اختیاارات
آن، تهران:مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه،0126.
8 .کاتوزیان، امیر ناصر، عقود معین،جلد اول، تهران: شرکت سهامی انتشار، 0120.
2 .قاسمی، محسن، شکلگرایی در حقوق مدنی، تهران: نشر میزان، 0188.
مقاله
01 .ابهری، حمید، نقش سند رسمی در بیع امالک، پژوهشهای حقوقی شهر دانش، پراییز
.00 شماره، 84
00 .السان، مصطفی، وضعیت ثبتی امالک در حقوق انگلیس ،کانون، مرداد و شهریور 80 ،
شماره61.
05 .امینی، منصور، نقش ثبت سند در بیع مال غیرمنقول در حقوق فرانسه و بررسی
قابلیت پ یرش آن در حقوق ایران، تحقیقات حقوقی، تابستان88 ،شمار 02.
01 .ایزانلو، محسن و صادق شریعتی نسب، مطالعه تطبیقی »عادم قابلیات اساتناد « در
حقوق ایران و فرانسه، حقوق خصوصی، پاییز و زمستان 0120 ،شماره5.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 94 درآمدی بر خانوادههای بزرگ ثبت امالک معاصر...
561
00 .خدابخشی،عبداهلل، تحلیلی دیگر از ماده 66 قانون ثبات اساناد و اماالک ، مجلر
حقوقی دادگستری،پاییز82 ،شماره 40.
00 .کاتوزیان،امیر ناصر، سیاست قضایی و دفاتر اسناد رسمی،مجلره دانشرکده حقروق و
علوم سیاسی، تابستان80 ،شماره 68.
پایاننامه
06 .طباطبائی حصاری، نسرین،»جایگاه ثبت در تثبیت مالکیت اموال غیرمنقول و احقاق حقوق«،
پایاننام کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران، 0186.
04 .قاسمی، محسن، انتقال مالکیت در بیع در حقروق ایرران و مقایسره آن برا حقروق فرانسره «،
پایاننامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه امام صادق،0144.
ج( منابع انگلیسی
Books
18. Cooke,E.,The New Law of Land Registration, 1st published,Oxford and
Portland, Oregon:Hart publishing,2003.
19. Green,K., Land Law, third edition,Great Britain:Macmillan Law
Masters,1997.
Articles
20. Chen,L.,”The new Chinese Property Code:a Giant step forward?”,
Electronic Journal of Comparative Law 2,2007.
21. Henssen, J., “Basic principles of the main cadastral systems in the world,
In: Modern Cadastres and Cadastral Innovations”, Proceedings of the
One Day Seminar in Delft (FIG Commission 7 and University of
Melbourne),1995.
22. Jansen,N..”Comparative Law and Comparative Knowledge”,The Oxford
Handbook of Comparative Law,1
st
 published,New York :Oxford
University Press Inc,2006.
23. Schutte,F.”The Characteristics of an Abstract System for the Transfer of
Property in South African Law as Distinguished from a Causal System”,
Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese
Regsblad,3,2012.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 94 درآمدی بر خانوادههای بزرگ ثبت امالک معاصر...
560
24. Kamba,W.J.,”Comparative Law: A Theoretical Framework”,The
International and Comparative Law Quarterly 3,1974.
25. Zevenbergen,J.,”A Systems Approach to Land Registration and
Cadastre”,Nordic Journal of Surviving and Real Estate Research1,2004.
Ph.D thesis
26. Zevenbergen,J.”Systems of Land Registration-Aspects and Effects”,Ph.D
thsis, The Netherlands: Delft University of Technology,2002.
Electronic refrences
27. EUI-Real property Law project(Belgium), European University
Institute (EUI) Florence/European Private Law Forum,Deutsches
Notarinstitut (DNotI) Würzburg(2005),available at:
https://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/Law/ResearchTeaching/
ResearchThemes/EuropeanPrivateLaw/RealPropertyProject/belgium.PDF
, ,(last visited on 02/03/ 2021).
28. Glock,S., EUI-Real property Law project(France), European
University Institute (EUI) Florence/European Private Law Forum,
Deutsches Notarinstitut (DNotI) Würzburg(2004), available at:
https://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/Law/ResearchTeaching/
ResearchThemes/EuropeanPrivateLaw/RealPropertyProject/France.PDF ,
(last visited on 02/03/ 2021).
29. Hertel,C.,Wicke,H., EUI-Real property Law project(Germany),
European University Institute (EUI) Florence/European Private Law
Forum,Deutsches Notarinstitut (DNotI) Würzburg(2005), available at:
https://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/Law/ResearchTeachi
ng/ResearchThemes/EuropeanPrivateLaw/RealPropertyProject/Germany.
PDF ,(last visited on 02/03/ 2021).
30. Kaindl,R., EUI-Real property Law project (Austria) ,European
University Institute (EUI) Florence/European Private Law
Forum,Deutsches Notarinstitut (DNotI) Würzburg,(2004), available at:
https://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/Law/ResearchTeachi
ng/ResearchThemes/EuropeanPrivateLaw/RealPropertyProject/Austria.d
oc ,(last visited on 02/03/ 2021).
31. Reid K.G.C., EUI-Real property Law project (Scotland), European
University Institute (EUI) Florence/European Private Law Forum,
Deutsches Notarinstitut (DNotI) Würzburg., (2005), available at:
https://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/Law/ResearchTeachi
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 94 درآمدی بر خانوادههای بزرگ ثبت امالک معاصر...
560
ng/ResearchThemes/EuropeanPrivateLaw/RealPropertyProject/Scotland.
PDF ,(last visited on 02/03/ 2021).
32. Schmid, H., Hertel, C., Wicke, H., EUI-Real property Law project
(General Report), European University Institute (EUI) Florence/
European Private Law Forum, Deutsches Notarinstitut (DNotI)
Würzburg, (2005), available at:
https://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/Law/ResearchTeaching/
ResearchThemes/EuropeanPrivateLaw/RealPropertyProject/GeneralRepo
rt.pdf , (last visited on 02/03/ 2021).
33. Sparkes,P., EUI-Real Property Law (Report from England and
Wales), European University Institute (EUI) Florence/European Private
Law Forum,Deutsches Notarinstitut (DNotI) Würzburg,(2004),available
at:
https://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/Law/ResearchTeachi
ng/ResearchThemes/EuropeanPrivateLaw/RealPropertyProject/England
%20and%20Wales. PDF,(last visited on 02/03/ 2021).
د( منابع فرانسوی
Livres
34. Gueriero, M., L’acte juridique solennel, 1st published, Paris: Librairie
Generale de droit et jurisprudence,1975.
Juris- Classeur
35. Bursaux, F.,Publicité foncière: dans divers pays d` Europe occidentale,
Juris- Classeur (Repertoire Notaire, Civil Annexes, Fasc 20),Volume 24,
Etude Publieé par la Banque Hypothecaire Europeenne,1969.
36. Mouly, Christian, publicité fonciére: Europe occidentale, Juris-Classeur
(Civil Annexes6, Fasc.20),Group Lexisnexis,2003.