دوره و شماره: دوره 24، شماره 95، آبان 1400، صفحه 1-397