مداخلات دولت در کنترل تصادفات رانندگی در پرتو نظریه تنظیم گری واکنشی مشارکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری حقوق عمومی ، دانشکده حقوق الهیات وعلوم سیاسی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

2 دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران(نویسنده مسئول )

3 استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.29252/jlr.2021.222181.1920

چکیده

بدون تردیدآمار بالای تصادفات رانندگی یکی از مشکلات بحرانی کشور ما هست. تلاش های دولت و حکمرانی صورت گرفته اگر چه به روند کاهشی مصدومین و کشته های تصادفات رانندگی کمک نموده اما مجموعه این تلاش ها در این حوزه، تاکنون به موفقیت معناداری دست نیافته است. نقش دولت و حکمرانی در حل این بحران چیست؟ آیا دولت تنها بازیگر تنظیم کننده ترافیک و ایمنی آمد و شد هست؟ و در این مسیر آیا اعمال قانون و صرف زور و اقتدار تنها ابزار تنظیم ترافیک ایمن هست؟ به واقع گشوده شدن بخشی از گره این بحران از مسیر پاسخ به این سوال ها می گذرد. با بهره گیری از نظریه تنظیم گری واکنشی مشارکتی عرصه و میدان برای حضور همزمان دولت، نهادهای مردمی و بازار گسترده می شود و ابزارهای تنظیم گری نیز علاوه بر اقتدار و اعمال زور به ابزارهای اقتصادی و اجتماعی مجهز می گردد. بدون شک پی ریزی بستری برای حضور بازیگران متعدد و بهره گیری از ابزارهای متنوع پاسخ جامع تری به بحران تصادفات رانندگی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

government regulation in controlling traffic accidents in regards with responsive regulation theory

نویسندگان [English]

  • mahmood vaziri 1
  • saeedreza abadi 2
  • mahdi hadavand 3
1  Ph.D. Student, Department Of public law, science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2  PROFSSOR, Department Of public law, Faculty Law, University of SHAHID BEHSHTI, Tehran, Iran
3  PROFSSOR, Department Of public law, Faculty Law, University of ALLAMEH TABATABAII. Tehran, Iran
چکیده [English]

Undoubtedly, prevention of traffic accidents is of the most critical problems in our country. Although Government and governance efforts have helped to reduce the number of casualties and traffic accidents so far, the combination of these efforts in this field have not achieved a significant success yet. Hence, what is the role of government and governance in resolving such crisis? Is government the only actor of traffic regulation and safety? And in this way, is the law enforcement and employing authority accounted for the only means of regulating safe traffic? In fact, a part of the knot of this crisis could be untied through the answer to these questions. Taking advantage of the concepts of responsive regulation theory, not only will be expanded the arena for the simultaneous presence of government, public institutions and the market, but also regulatory tools will be equipped with economic and social tools in addition to authority and coercion. Indisputably, laying the groundwork for the presence of multiple actors beside putting into service the various tools will be a more comprehensive response to the crisis of traffic violations and accidents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • regulatory
  • responsive regulation theory
  • regulatory governance
  • traffic accidents