نقدی بر نگره محرومیت فرزند طبیعی از تصدی امر قضاء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه بزرگمهر قائنات

10.22034/jlr.2020.184916.1602

چکیده

مطابق با اصل 163 قانون اساسی صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود. در میراث مکتوب فقهی برای تصدی امر قضا، احراز شرایطی از جمله «طهارت مولد» لازم دانسته شده و این امر در آیین‌نامه جذب و استخدام قضات(مصوّب 1392) بازتاب و انعکاس یافته است. مدلول این سخن جز این نیست که اشخاصِ متولد از رابطه­ خارج از نکاح مشروع(اولاد طبیعی) از این حق اجتماعی محروم بوده و نمی­توانند در این جایگاه قرار گیرند. ناگفته پیداست که چنین نگرشی، از تعمیم رفتار خطای والدین طبیعی به فرد نشأت گرفته است؛ امری که ظاهراً با اصول عدلیه همخوانی و ملائمت ندارد. با عنایت به اهمیت بحث، جستار حاضر به سراغ مستندات فقهی رفته و چنین دیدگاهی را در ترازوی نقد و تحلیل افکنده است. پرواضح است که ثمره تحقیق، افزون بر تصحیح نگره فقهی، پاسخگویی به پاره­ای پرسشهای کلامی و شبهات اعتقادی است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد ادله و مستندات ارائه شده توسط مشهور فقیهان کافی برای اثبات مدعای ایشان نبوده و در نتیجه اعتبار چنین قیدی فاقد وجاهت لازم شرعی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Critique of the attitude of the deprivation of the illegitimate child from the ‎judiciary

نویسنده [English]

  • Ali Mohamadian
PHD
چکیده [English]

According to Article 163 of the Constitution, the qualities and conditions of a judge are ‎determined by law according to jurisprudential standards. In the written jurisprudential heritage, ‎in order to obtain the ruling of the judiciary, the fulfillment of conditions such as "born purity" ‎has been considered necessary, and this is reflected in the regulations for the recruitment and ‎employment of judges (approved in 1392). The implication of this statement is only that ‎persons born out of wedlock (natural children) are deprived of this social right and cannot be ‎placed in this position. Needless to say, such an attitude stems from the generalization of natural ‎parental error behavior to the individual; This is apparently not in line with the principles of ‎justice. Considering the importance of the discussion, the Considering the importance of the ‎discussion, the present article has criticized such a view based on jurisprudential documents. It ‎is clear that the result of the research, in addition to correcting the jurisprudential view, is to ‎answer some theological questions and doctrinal doubts. The findings of the research show that ‎the documents provided by the jurists are not sufficient to prove their claim and as a result, the ‎validity of such a condition lacks the necessary legal validity.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • judgment
  • walad'al'zina
  • Natural child
  • Purified born