مطالعه تطبیقی اجرای حق وثیقه منقول در قانون متحد الشکل تجاری آمریکا و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

10.29252/jlr.2021.184782.1568

چکیده

چکیده
ماده 9 قانون متحد الشکل تجاری آمریکا با پیش‌بینی مقررات مبسوط راجع به توثیق اموال منقول، به عنوان الگو برای سایر نظام‌های حقوقی شناخته می‌شود. یکی از ویژگی‌های اساسی این قانون، قواعد مربوط به اجرای حق وثیقه و حق تقدم دارندگان حقوق در وثیقه واحد می‌باشد. بر این اساس، در صورت نکول مدیون، منتفع وثیقه می تواند به صورت شخصی و بدون دخالت دادگاه یا سایر مراجع رسمی حق وثیقه را به اجرا گذاشته، مورد وثیقه را تصرف و به عنوان معوض طلب یا بخشی از آن تملک نماید یا به فروش برساند. رعایت شرایطی از جمله؛ عدم نقض نظم، متعارف بودن شرایط انتقال و تملک، الزامی بوده و نقض آن ضمان‌آور است. در رابطه با معیار حق تقدم دارندگان حق وثیقه، بستانکاری که حق وثیقه خود را مقدم بر دیگران تکمیل و ثبت نموده باشد، صرف‌نظر از تاریخ انعقاد قرارداد وثیقه، رجحان دارد. درحقوق ایران، مراجعه به مراجع رسمی تنها روش اجرای حق وثیقه منقول می باشد. حق تقدم، بر اساس تقدم یا تأخر زمانی تاریخ انعقاد قرارداد وثیقه، اجرا می‌گردد. بنابراین، باتوجه به عدم وجود نظام ثبتی واحد، ایجاد سامانه‌ای منسجم برای ثبت حق وثیقه منقول، اعمال تقدم براساس زمان ثبت و اعطای حق اجرای شخصی و غیرقضایی وثیقه به دارنده با لحاظ مسئولیت، در راستای توسعه توثیق اموال منقول و تأمین مالی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of Enforcement of Security Interest in Movable Property in Uniform Commercial Code of USA and Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Mostafa Elsan 1
  • mohammad salim ardeshiri lordejani 2
1 دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی
2 law, faculty of law, shahid beheshti university, tehran, iran
چکیده [English]

Abstract
Article 9 of the Uniform Commercial Code of USA is recognized as a model for other legal systems by anticipating developed regulations on the security interest in movable property. One of the essential features of this article is the rules on the enforcement of the security interest and the priority of the holders of rights in a same collateral. On this basis, if debtor defaulted, the beneficiary of the collateral may personally, without interference by the court or other official body, enforce the security interest and repossess collateral to foreclosure or sell it as consideration of the debt or part of it. Performance of the conditions, such as non breach of peace, the reasonable conditions of transfer and foreclosure, is mandatory and the violation is warrantable. In relation to the priority of holders of security interest, a creditor who has perfected and registered his right prior to others, regardless date of conclusion of the security agreement. In Iranian law, action to official authorities is only way of enforcing security interest in movable property. Priority exercise on the basis of the precedence or delay of the date of conclusion of the security agreement. due to the lack of a filling system, the establishment of unified systems for registration of security interest in movable property, priority over time and granting of the right of self enforcement the security interest to the beneficiaries by considering the responsibility is offered, in order to develop the security in the movable property and financing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: security interest
  • default
  • enforcement
  • foreclosure
  • priority