امکان سنجی نظام انتخاباتی ترجیحی در انتخابات مجلس شورای اسلامی (مطالعه موردی؛ حوزۀ انتخابیه ممسنی و رستم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و اندیشه سیاسی ، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی ، دانشگاه شهید بهشتی. تهران ، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 معاونت پشتیبانی،مالی و مدیریت منابع دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.29252/jlr.2021.185352.1729

چکیده

در ایران از صدر مشروطه تاکنون الگوهای مختلفی همچون انتخابات اصنافی، دو درجه و نظام اکثریتی به مرحله اجراء گذاشته شده است؛ اما هنوز بحث گزینش یک نظام انتخاباتی مطلوب، متناسب با شرایط و ویژگی‌های جغرافیایی، قومی و فرهنگی در نظام سیاسی ایران یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در سال‌های اخیر بوده است. یکی از حوزه‌های انتخاباتی که در این خصوص با چالش‌های بیشتری مواجه می باشد، حوزۀ انتخابیه نورآباد ممسنی است. انتخابات در این حوزه به جای اینکه باعث فصل منازعه شود، خود موضوع منازعه است. با توجه به این موضوع، بنیاد پژوهش کنونی بر این پرسش نهاده شده است که در حوزه انتخاباتی ممسنی و رستم چه نوع نظام انتخاباتی می‌تواند تفاهم، همدلی و مشارکت مدنی را جایگزین تفرقه، تشتت و تعمیق شکاف‌های اجتماعی نماید؟ پاسخ اولیه و یا فرضیه‌ای که مورد مطالعه قرار گرفت این است که نظام انتخاباتی رای جایگزین( ترجیحی) الگوی مناسبی برای این حوزه انتخابیه است. در این نظام انتخاباتی به جای تاکید بر شکاف‌های اجتماعی که نامزدهای انتخاباتی برای رأی آوری بر آن اهتمام می ورزند، برعکس برای کسب اکثریت مطلق رأی دهندگان و یا انتخاب در ترجیحات(اولویت های) بعدی شهروندان، تلاش می‌کنند بر منافع و ارزش‌های گروه‌های مختلف اجتماعی تاکید و خود را بر آن متعهد سازند. با این رویکرد، اجرای این نظام انتخاباتی در درازمدت باعث انسجام اجتماعی شده و بنیان‌های وحدت را تثبیت و از چندپارچه شدن جامعه جلوگیری به عمل می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of preferential electoral system in the Islamic Consultative Assembly elections (Case Study ; Mamasani and Rostam electorate)

نویسندگان [English]

  • javad etaat 1
  • Mohammad Tapak 2
1 Department of Political Science and Thought, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University. Tehran Iran
2 Master of Political Geography, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In Iran, since the beginning of the constitution, various models such as guild elections, two degrees and the majority system have been implemented; But still, the discussion of choosing a favorable electoral system, appropriate to the geographical, ethnic and cultural conditions and characteristics in the Iranian political system has been one of the most challenging issues in recent years. Among these, two cities of Noorabad Mamasani and Rostam have been the most challenging districts for recent years. It is truly a controversial and disputing issue in rather than ending conflicts. Accordingly, current study has been based on this question: “what kind of electoral system can be impose to this constituency to replace disunion, diversity (disagreement) and deepening social gaps by understanding, empathy and civic participation? So, preferential-alternative voting system has been suggested as a proper model for this constituency and studied as a primary answer.In this system, candidates attempt to poll the absolute majority votes that is necessary for entering parliament so it is needed to seek citizens` vote and focus on benefits and values of several social groups as well as commitment to them instead of emphasizing social gaps. So, social cohesion can be achieved and unity basis can be consolidated by implementing this electoral system in a long term but also prevents the breakdown of social bonds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electoral system
  • Majority electoral system
  • preferential electoral system
  • Rostam &
  • Mamasani
  • electorate (constituency)
فارسی
0.حافظ نیا، محمدرضا و مراد کاویانی راد، افقهای جدید در جغرافیای سیاسای ، تهرران:
سمت، 0188.
5.کاویرانیراد، مرراد و مصریب قرره بیگری، جغرافیاای انتخاباات، بنیادهاا، مفااهیم و
رویکردها، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول،0126.
1.منصوریان، مصطفی، نظام حقوقی حاکم بر انتخابات، جلرد اول: نظرام هرای انتخابراتی،
پژوهشکده شورای نگهبان،0126.
مقاله
0 .اطاعت، جواد، قوانین و نظام انتخابات در دوران مشروطه، فصلنامه اطالعاات سیاسای -
.554 -511 شماره، 0180 ،اقتصادی
0 .اطاعت، جواد و حمیدرضا نصررت ی، جغرافیای نظامهای انتخاباتی و نظام انتخابااتی
ایران، مجموعه مقاالت چهارمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران، دانشگاه تربیت مدرس، 8 و
.0182 اسفند 2
6.رومینا، ابراهیم و وحید صرادقی، بررسی تأثیر طایفه گرایای بار الگاوی رأی دهای؛
مطالعۀ موردی: شهرستان نورآباد ممسنی، فصلنامه ژئوپلیتیک، سرال یرازدهم، پراییز
.1 شماره، 0120
4.زرقانی، هادی و مرتضی رضوی نژاد، بررسی و تحلیل الگوی فضایی پراکنش آراء در
انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، سال دوازدهم، تابستان 0120 ،شماره 5.
8.زیرائی، رضا، زارعی، امیر و سید مجتبی واعظی، بررسی تظبیقی نظامهای رأیدهی
ترجیحی تعریف متغیرهای کیفی برای انتخابات، فصلنامه پژوهشهای حقوقی
تطبیقی، دور 06 ،0120 ،شمار 5.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 94 امکانسنجی نظام انتخاباتی ترجیحی در انتخابات...
005
2.سجاسی قیداری، حمداهلل، مهدی پورطاهری وحید صادقی و سید محمدحسین حسینی،
تحلیل رابطه طایفهگرایی اجتماعات محلی با توسعه سیاسی در شرایط
انتخاباتی )مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی(، فصلنامه ج رافیا و توسعه
ناحیهای، سال چهاردهم، بهار و تابستان 0120 ،شماره 0.
01 .سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران، 0120.
00.صادقی، وحید و سید محمدحسین حسینی، سرچشمههای تولید طایفهگرایی در
شهرستان ممسنی )استراتژی مقابله با آن(، فصلنامه فرهنگی- اجتماعی فراسو،
سال هشتم، 0120 ،شمار پیاپی 54 و 58.
05.کاویانی راد، مراد، سید محمد حسین حسینی و وحید صادقی، تبیین رقابت انتخاباتی
طایفه محور در چارچوب مدل مرکز - پیرامون نمونه پژوهی: انتخابات ادوار
هشتم، نهم و دهم در حوزه انتخابیه مَمَسَنی و رستم، فصلنامه تحقیقات
ج رافیایی، سال سی و سوم، 0124 ،شمار 1 ،شماره پیاپی 011.
01.گرجیزاده، محسن و مجید گلپرور، تاثیر ویژگیهای محلی فرهنگ سیاسی بر
رقابتهای انتخاباتی در ایران )مطالعه موردی؛ شهرستان ممسنی(، فصلنامه
تحقیقات سیاسی و بینالمللی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا، زمستان 0121 ،شماره 2.
00 .میرزایی تبار، میثم، سید محمد حسین حسینی و وحید صادقی، تبیین رابطۀ
طایفهگرایی و حقوق شهروندی )نمونهپژوهی: انتخابات مجلس شورای
اسالمی در حوزه انتخابیۀ مَمَسَنی(، فصلنامه پژوهش های ج رافیای سیاسی، سال
دوم، 0126.
مصاحبه
00 .اللهیاری، رضا قلی، مصاحبه با نگارنده، 0122.
06 .احمدی، علی، مصاحبه با نگارنده، 0122.
04 .شفیعی، نوذر، مصاحبه با نگارنده، 0122.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 94 امکانسنجی نظام انتخاباتی ترجیحی در انتخابات...
999
ب( منابع انگلیسی
Books
18.Lijphart, A., Electoral Systems and Party Systems: A Study of TwentySeven Democracies, 1945–1990. Oxford University Press, Oxford, 1994.
19.Glassner,Martin.Ira,Political Geography, New York, John Wiley and
Sons Ltd; International Ed Edition February 2, 1993.
20. LeDue, Lawrence, and Niemi, Richard C. and Norris, Pippa, Comparing
Democracies 2, London: SAGE Publication, 2003.
21.Harrop, Martin and Miller W. L. Election and Voter: A Comparative
Introduction, London: Macmillan Press, 1987.
5- Reynolds, Andrew, Reilly, Ben, Ellis, Andrew (2005). Electoral System Design:
The New International IDEA Handbook. Stockholm, Sweden: International
IDEA. ISBN 91-85391-18-2.
Articles
23.Evans, Jocelyn , Voters and Voting, London: SAGE Publications
Ltd,2004.
24.Farrel, Davi, Electoral Systems: A Comparative Introduction, London:
Palgrave Macmillan, 2011.
25.Lipsey and Others, “The Report of the Independent Commission on The
Voting System”, London, www. makemyvote count. org. uk
/opus16/voll.pdf, 1998.
26.Morgenstern, S., & Swindle, S. M, Are politics local? An analysis of
voting patterns in 23 democracies. Comparative Political Studies, 38(2),
2005