امکان سنجی نظام انتخاباتی ترجیحی در انتخابات مجلس شورای اسلامی (مطالعه موردی؛ حوزۀ انتخابیه ممسنی و رستم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و اندیشه سیاسی ، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی ، دانشگاه شهید بهشتی. تهران ، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 معاونت پشتیبانی،مالی و مدیریت منابع دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.29252/jlr.2021.185352.1729

چکیده

در ایران از صدر مشروطه تاکنون الگوهای مختلفی همچون انتخابات اصنافی، دو درجه و نظام اکثریتی به مرحله اجراء گذاشته شده است؛ اما هنوز بحث گزینش یک نظام انتخاباتی مطلوب، متناسب با شرایط و ویژگی‌های جغرافیایی، قومی و فرهنگی در نظام سیاسی ایران یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در سال‌های اخیر بوده است. یکی از حوزه‌های انتخاباتی که در این خصوص با چالش‌های بیشتری مواجه می باشد، حوزۀ انتخابیه نورآباد ممسنی است. انتخابات در این حوزه به جای اینکه باعث فصل منازعه شود، خود موضوع منازعه است. با توجه به این موضوع، بنیاد پژوهش کنونی بر این پرسش نهاده شده است که در حوزه انتخاباتی ممسنی و رستم چه نوع نظام انتخاباتی می‌تواند تفاهم، همدلی و مشارکت مدنی را جایگزین تفرقه، تشتت و تعمیق شکاف‌های اجتماعی نماید؟ پاسخ اولیه و یا فرضیه‌ای که مورد مطالعه قرار گرفت این است که نظام انتخاباتی رای جایگزین( ترجیحی) الگوی مناسبی برای این حوزه انتخابیه است. در این نظام انتخاباتی به جای تاکید بر شکاف‌های اجتماعی که نامزدهای انتخاباتی برای رأی آوری بر آن اهتمام می ورزند، برعکس برای کسب اکثریت مطلق رأی دهندگان و یا انتخاب در ترجیحات(اولویت های) بعدی شهروندان، تلاش می‌کنند بر منافع و ارزش‌های گروه‌های مختلف اجتماعی تاکید و خود را بر آن متعهد سازند. با این رویکرد، اجرای این نظام انتخاباتی در درازمدت باعث انسجام اجتماعی شده و بنیان‌های وحدت را تثبیت و از چندپارچه شدن جامعه جلوگیری به عمل می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of preferential electoral system in the Islamic Consultative Assembly elections (Case Study ; Mamasani and Rostam electorate)

نویسندگان [English]

  • javad etaat 1
  • Mohammad Tapak 2
1 Department of Political Science and Thought, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University. Tehran Iran
2 Master of Political Geography, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In Iran, since the beginning of the constitution, various models such as guild elections, two degrees and the majority system have been implemented; But still, the discussion of choosing a favorable electoral system, appropriate to the geographical, ethnic and cultural conditions and characteristics in the Iranian political system has been one of the most challenging issues in recent years. Among these, two cities of Noorabad Mamasani and Rostam have been the most challenging districts for recent years. It is truly a controversial and disputing issue in rather than ending conflicts. Accordingly, current study has been based on this question: “what kind of electoral system can be impose to this constituency to replace disunion, diversity (disagreement) and deepening social gaps by understanding, empathy and civic participation? So, preferential-alternative voting system has been suggested as a proper model for this constituency and studied as a primary answer.In this system, candidates attempt to poll the absolute majority votes that is necessary for entering parliament so it is needed to seek citizens` vote and focus on benefits and values of several social groups as well as commitment to them instead of emphasizing social gaps. So, social cohesion can be achieved and unity basis can be consolidated by implementing this electoral system in a long term but also prevents the breakdown of social bonds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electoral System
  • Majority electoral system
  • preferential electoral system
  • Rostam &
  • Mamasani
  • electorate (constituency)