ماهیت اثباتی داده پیام های الکترونیکی به عنوان ادله اثبات دعوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علم و فرهنگ (نویسنده مسئول)

10.22034/jlr.2020.151644.1255

چکیده

امروزه یکی از پرکاربرد ترین ادله در دعاوی، دلایل الکترونیکی می باشند. با توجه به جدید بودن این شکل از ادله، این سوال به ذهن متبادر می شود که این نوع از دلایل، دلیل جدید محسوب می شوند یا قالب و صورتی برای ادله اثبات موجود (در ماده 1285 قانون مدنی) می باشند. در صورت انتخاب فرض دوم، این سوال مطرح می شود که این نوع خاص از داده پیام الکترونیکی که در دعوی مورد استفاده قرار گرفته، صورت و قالب چه نوع دلیلی (اعم از سند، أماره و..) هستند؟. با تحقیق و تدقیق در متون قانونی و بررسی انواع داده پیامها می توان بیان نمود که ادله الکترونیکی، اصولاً به عنوان قالب و شکل ادله اثبات موجود می باشند که می توانند سند یا أماره محسوب شوند مگر داده پیامهای مطمئنِ غیر نوشتاری (از قبیل صوت ضبط شده در جعبه سیاه هواپیما) که در قالب ادله اثبات موجود نمی گنجند. یعنی دلیل جدید با بار اثباتی مخصوص به خود، در عین حال که «سند» محسوب نمی شود، به دلیل سابقه الکترونیکی مطمئن، قابل انکار و تردید نیز نمی باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Positive Nature of Data Messages as a Litigation’s Evidence

نویسندگان [English]

  • abbas mirshekari 1
  • saber alaei 2
1 Assistant Professor at Tehran University
2 Student of Tehran University of Science and Culture
چکیده [English]

Today, one of the most commonly reason uses in the claims, is electronic evidence. Due to being new this form of reasons, comes to mind the question that whether these types of reasons are new, or the template and form for the reasons proof of existence (in Article 1285 of Civil Law). If you choose the second assumption, again this question arises that this type of electronic message used in the claim, the form and template what type reason (whether it is a circumstantial evidence or a document and so on) is. By investigating in the legal texts and examining the types of data messages, it can be argued that electronic reasons are essentially as a template and form of the reasons proof of existence that can be regarded as a document or a circumstantial evidence unless in particular non-documentary reliable data messages (such as recorded sound in a black box of aircraft) that are not in template of the reasons proof of existence. That is, the new reason with its own specific proof burden, while not considered as a document, because of a reliable electronic record is not doubtful and undeniable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Documents
  • Evidence in proof of Claims Electronic
  • Reasons Secure Message Data
  • Written