اخلاق فضیلت اودایمونیایی و حقوق فردی: بررسی دیدگاه دوگلاس راسموسن و دوگلاس دن ییل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

10.29252/jlr.2021.184529.1513

چکیده

یکی از قرائت‌های اخلاق فضیلت، اخلاق فضیلت اودایمونیایی است. راسموسن و دن ییل با تبیین مؤلفه‌های شکوفایی انسانی و تأکید بر ضرورت خودهدایتی گفته‌اندکه رویکرد اخلاق فضیلت نوارسطویی می‌تواند مبنا و شالوده‌ای برای حق‌های فردی و به دنبال آن پایه‌ای اساسی برای یک دولت حداقلی بی‌طرف لیبرال باشد. آن‌ها حق‌های فردی را به عنوان اصولی فراهنجاری در نظر می گیرند، چون مرتبط به ایجاد و توجیه بستر حقوقی سیاسی است که در آن امکان پیگیری شکوفایی انسانی تأمین و تضمین شده است. در نقد این نگرش گفته شده است که علی‌رغم این‌که این نظریه تأکید دارد که با رویکردی نوارسطویی نظریه‌ای مبتنی بر اخلاق فضیلت از حق‌ها را ارائه می‌دهد، رویکردی نتیجه‌گرایانه در پیش گرفته است و به اندازۀ کافی مبتنی بر دیدگاه ارسطویی نیست. در این مقاله ضمن بررسی رویکردهای انتقادی، بیان شده است که در نگرش نوارسطویی راسموسن و دن ییل، آزادی و حقوق فردی شرط لازم برای تحقق شکوفایی انسانی و زندگی فضیلتمدانه است و در چارچوب این رویکرد سعادت‌گرا، خودهدایتی به عنوان عنصر واسطه میان اخلاق فضیلت و حقوق فردی مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Eudaimonist Virtue Ethics and Individual Rights: Investigating the View of Douglas B. Rasmussen and Douglas J.Den Uyl

نویسندگان [English]

  • Afsane Mirzazade 1
  • Seyed Mohammad Ghari Seyed Fatemi 2
1 Shahid beheshti university
2 shahid beheshti. faculty of law, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the readings of virtue ethics is eudaimonist virtue ethics. Explaining the human flourishing features and emphasizing the necessity of self-direction, Rasmussen and Den Uyl state that the approach of Aristotelian virtue ethics may be considered as a foundation for individual rights and, then, as the main basis for a liberal neutral minimal state. They consider individual rights as a meta-normative principle, because it is associated with the creation and justification of a political-legal ground that has been ensured and provided the possibility of pursuit of human flourishing. To criticize this view, it should be stated that it has a consequentialist approach despite this theory emphasizes presenting a virtue ethics-based theory of the rights with a neo-Aristotelian approach and it is not sufficiently based on the Aristotelian view. Rasmussen and Den Uyl try to introduce human flourishing as a determinant factor for justifying individual rights, but, they don’t introduce any virtue as a basis and source of Human Rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Flourishing
  • Individual Rights
  • State
  • Virtue Ethics