مفهوم و مصادیق بی‌طرفی قضایی در اسناد بین‌المللی و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری رشته حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

2 دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)

10.29252/jlr.2021.110968.1055

چکیده

چکیده

در کلیه اسناد و متون حقوقی هر جا به استقلال قضایی اشاره شده، لفظ بی‌طرفی نیز در کنار آن آمده است. بی‌طرفی قضایی همانند استقلال، ویژگی اساسی و الزامی قضاوت و وصف محوری قوه قضاییه محسوب می‌شود. بی‌طرفی موضوعی است که بیشتر از سایر ویژگی‌های قوه قضاییه در معرض دید عموم و ارزیابیِ مردم از دستگاه قضایی قرار دارد و آنچه بیش از همه باعث واهمه اصحاب پرونده و نارضایتی از دستگاه قضایی می‌گردد، همین احساسِ عدم بی‌طرفی دادگاه است. طرفین دعوی شاید با ضرورت استقلال قضایی و فلسفه آن آشنایی چندانی نداشته باشند اما بی‌طرفی دادگاه را جزء اساسیِ دادرسی می‌دانند و وجود آن را با تمام توجه پیگیری می‌نمایند. مؤید این مطلب طرح بیش از 662 فقره پرونده از سال 1970 تا2021 در دیوان اروپایی حقوق بشر با ادعای نقض بی‌طرفی است. رسیدگی‌هایی که ضمن بیان رویه قضایی دیوان، حاوی نکات حقوقی فراوان در زمینه بی‌طرفی قضایی از جمله تفکیک میان بی‌طرفی عینی و ذهنی می‌باشد. در این نوشتار به بررسی مفهوم بی‌طرفی و مصادیق مختلف آن با تأکید بر جنبه عملی بی‌طرفی قضایی در محاکم و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Judicial impartiality, criteria of determining and instances in international documents and European court of human right procedure

نویسندگان [English]

  • azim akbari 1
  • ghasem zamani 2
1 Ph.D. candidate of International Law, Faculty of law, theoloy and political sience, Olum tahghighat azad university, tehran, iran,
2 teacher
چکیده [English]

Abstract

Wherever, legal document implies judicial independence, impartiality of judiciary is next to it. Judicial Impartiality like judicial independence is fundamental requirement of judgment and basic description of the judiciary. Impartiality is the matter that more than the other features of the judiciary is in consideration of people and the most fear and Dissatisfaction from the function of judiciary is caused by the lack of this feature. People may do not understand the necessity of judicial independence but know that impartiality is their Absolut rights and follow up observance of that. Litigating of 662 lawsuit from 1970 until 2021 at European court of justice proof this remark. The Judgments which implies of court procedure and many legal content such as distinction between subjective and objective impartiality. In this paper determine concept of judicial impartiality and its instance in accordance with practical procedure of courts and European court of human right.

کلیدواژه‌ها [English]

  • impartiality
  • judge
  • judgment
  • judiciary
  • European court of human right