بررسی تعارض منافع سهامداران بانک با رویکرد حاکمیت شرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.

2 استادیار دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک

10.29252/jlr.2021.185115.1659

چکیده

بانک‌های خصوصی در ایران با ماهیت حقوقی شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام تأسیس می‌گردند. بنابراین تحقق تعارض منافع به لحاظ ماهیت آن امری اجتناب ناپذیر است. این معضل را باید درمان نمود در غیر این‌صورت دیری نمی‌پاید که بنگاه اقتصادی به‌ورطه کم یا بی رونقی و درنهایت انحلال، سقوط نماید. در این نوشتار به شناسایی انواع تعارض منافع که میان سهام‌داران عمده،با مدیران و دیگر ذی‌نفعان امکان تحقق دارد، همت گماشته شده است. ارتباط حقوقی خاص میان مدیران و سهام‌داران از مواردیست که، به بحران نمایندگی موسوم بوده، و از مهم‌ترین دلائل تعارض منافع میباشد. لیکن راه‌کاری مناسب، بایستی بتواند به حل این تعارضات انجامیده و اهداف ویژه‌ی بانک‌ها را از این راه به مقصود رساند. حاکمیت شرکتی به عنوان مناسب‌ترین راه‌کار به این منظور پیشنهاد شده است. با بررسی حاکمیت شرکتی مشخص گردید این نهاد راهبری می‌تواند با ابزارهایی چون خود نظارتی یا دیگر نظارتی، به‌وسیله ایجاد کمیته‌هایی در حسابرسی از داخل و یا خارج بانک و همچنین با اضافه نمودن مدیران غیر موظف از خارج شرکت، نحوه‌ی نظارت را به صورت مطمئن‌تری پوشش داده و از این راه به حل این تعارضات در بانک‌های خصوصی کمک شایانی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Investigation on the Conflict of Interests of Bank Shareholders Using the Corporate Governance Approach

نویسندگان [English]

  • zeynab navabi moghadam 1
  • ali zare 2
  • ahmad yousefi sadeghloo 3
  • jafar jamali 4
1 Private Law of Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Professor assistant of private Law department, law and political science faculty, Science and research of Islamic Azad University
3 Faculty of Law, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
4 Faculty of Law, Islamic Azad University, Tehran Electronic Branch
چکیده [English]

Private Banks are established in Iran with the legal nature of public joint-stock companies and public joint stock cooperatives. Therefore, the realization of conflict of interests is inevitable in its nature. This problem must be treated otherwise, it will not be long before the business falls into a state of stagnation and eventual liquidation. This paper seeks to identify the types of conflict of interest that may arise between major shareholders, managers and other stakeholders. The special legal relationship that exists between managers and shareholders is one of the most important causes of conflict of interest, known as the agency crisis. But a good solution must be able to resolve these conflicts and achieve the specific goals of the banks in this way. Corporate governance has been suggested as the most appropriate solution for this purpose. Examining the corporate governance, it was found that this governing body can cover the supervision more confidently with tools such as self-supervisory or other supervisory, by creating audit committees from inside or outside the bank and also by adding non-executive managers from outside the company. In this way, it will help to resolve these conflicts in private banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank
  • Conflict of Interest
  • Corporate Governance
  • Major Shareholders
  • Managers