استناد به نقض حق دادرسی منصفانه در ادارۀ ثبت اختراع اروپا به عنوان مبنایی برای طرح دعوای سرمایه گذاری خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهیدبهشتی

10.22034/jlr.2020.184596.1522

چکیده

حق اختراع میتواند به عنوان سرمایه خارجی مورد حمایت قرار گیرد. بهرهمندی از این حمایت مشروط به آن است که «حق اختراع» به عنوان یکی از مصادیق حقوق مالکیت فکری در قوانین ملی دولت میزبان به رسمیت شناخته شده و همچنین در توافقنامۀ سرمایه‌گذاری دولت میزبان و دولت متبوع، حق اختراع به عنوان سرمایه ی خارجی نیز مورد حمایت قرار گرفته باشد.

این‌ موضوع که حق اختراع در چه شرایطی می‌تواند به عنوان سرمایه ی خارجی به حساب آید و یا این‌که چگونه می‌توان عدم رعایت تشریفات قانونی در ادارۀ ثبت اختراع اروپا را به عنوان نقض اصل رفتار منصفانه و عادلانه قلمداد کرد، در این حوزه مورد توجه است. همچنین، در این ارتباط، توانایی استناد به نقض تعهد موجود در توافقنامۀ سرمایه‌گذاری خارجی در مراجعه به دیوان داوری سرمایه‌گذاری خارجی باید مورد نظر قرار بگیرد.

این مقاله، علاوه بر بررسی ابعاد تلقی «سرمایه»‌ از اختراع، موضوع حق دادرسی منصفانه در اداره ی ثبت اختراع اروپا و مصادیقی نظیر «حق دفاع» و امکان «تجدیدنظرخواهی» از آرای صادره از سوی اداره ذکرشده در کنوانسیون ثبت اختراع اروپا و رویه قضایی را مورد بررسی قرار می‌دهد. نویسندگان همچنین در پی آن هستند که پیش‌شرط‌های اقامۀ دعوی در دیوان داوری سرمایه‌گذاری خارجی را مرور کرده و در این راستا، خلل و موانع ممکن در مسیر ثبت و ابطال اختراع نیز شناسایی شده و مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Possibility of Invoking the Breach of Fair Trial in the European Patent Office as a Basis for a Foreign Investment Dispute

نویسندگان [English]

  • Goodarz Eftekhar Jahromi 1
  • sogol fazelmotlagh 2
1 shahidbeheshti
2 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Patents can be protected as foreign investment. To acquire this protection, patents shall be registered in the country where the protection as foreign investment is sought.  The international investment agreement between the state of the patentee as an investor and the investor-state where the protection is sought shall recognize the patent as an investment. The main question is how the patentee’s complaint can be based on a breach of fair and equitable treatment on the ground of violation of the right to be heard in the European patent office and bring such claim before the international investment arbitration tribunal as a breach of such provision of the International Investment treaty. In this paper, the right to be heard and the right to appeal from the decision of the patent office is analyzed in European Patent Convention and the respective precedents. Finally, the prerequisites of bringing a complaint before the foreign investment tribunal is scrutinized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fair and Equitable Treatment
  • International Investment Agreement
  • International Investment Arbitration Tribunal
  • Patent
  • Right to be Heard