انصراف از طلاق توافقی (بررسی تحلیلی قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و 1391)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول)

3 دانشجوی کارشناسی حقوق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/jlr.2020.185290.1710

چکیده

طلاق به عنوان یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی مترتب بر نهاد خانواده، همواره در قالب‌های گوناگون مطرح بوده است. در میان انواع قالب‌های طلاق، طلاق توافقی به جهت برخورداری از فرایند نسبتاً ساده‌ و کوتاه‌، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در طلاق توافقی، زوجین در خصوص امور مالی و غیرمالی توافق کرده و با تحصیل گواهی عدم امکان سازش، زمینه متارکه را فراهم می‌سازند. با این حال ممکن است زوجین پیش یا پس از صدور گواهی، از طلاق منصرف شوند. با توجه به مبتلی‌به بودن طلاق توافقی، بررسی امکان یا عدم امکان انصراف زوجین از طلاق، پیش یا پس از صدور گواهی، ضروری است. به طور کلی به نظر می‌رسد در شرایط حقوقی کنونی، چنانچه انصراف از طلاق توافقی پیش از صدور گواهی باشد، انصراف به اراده هر یک از زوجین، زمینه صدور آن را منتفی می‌کند. در صورتی که انصراف از طلاق توافقی پس از صدور گواهی باشد، به نظر می‌رسد 1) انصراف زوج، قابلیت اجرایی گواهی را منتفی می‌سازد؛ مگر آنکه زوجه در اجرای صیغه طلاق، دارای وکالت بلاعزل باشد. 2) انصراف زوجه، تأثیری در قابلیت اجرایی گواهی ندارد. 3) انصراف به اراده مشترک زوجین، به دلیل نقش اصلی اراده زوج در منتفی ساختن قابلیت اجرایی گواهی، بلاموضوع است؛ مگر زوجه در اجرای صیغه طلاق، دارای وکالت بلاعزل باشد که در این صورت می‌توان انصراف با اراده مشترک را دارای مجرا دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Withdrawal from the Consensual Divorce (Analytical Review of the Family Protection Laws Approved in 1974 and 2012)

نویسندگان [English]

  • Alireza Alipanah 1
  • javad piri 2
  • faeze kavousi 3
1 Shahid Beheshti University/Law Faculty
2 private law, faculty of law, shahid beheshti uinversity, tehran, iran
3 Sbu
چکیده [English]

Divorce, as one of the most important social harms to the family institution, has existed in various forms. Among the various forms of divorce, consensual divorce has received the most attention because of its relatively simple and short process. In consensual divorce, couples agree on financial and non-financial matters and by obtaining the certificate of incompatibility, provides the ground for divorce. However, couples may withdraw from the divorce before or after issuing the certificate. Because of the prevalence of consensual divorce, it is necessary to examine the possibility or impossibility of the couples to withdraw from the divorce, before or after issuing the said certificate. In general, it seems that in the current legal situation, if the withdrawal from the consensual divorce is before issuing the certificate, the withdrawal with the will of either couple, eliminates the grounds for issuing the certificate. If the withdrawal from the consensual divorce is after issuing the certificate, it seems that 1) the withdrawal of the husband, eliminates the enforceability of the certificate; unless the wife has an irrevocable mandate in the execution of divorce. 2) The withdrawal of the wife has no effect on the enforceability of the certificate. 3) the withdrawal by the joint will of the couples is irrelevant because of the main role of the husband's will in eliminating the enforceability of the certificate; unless the wife has an irrevocable mandate in the execution of divorce, in which, the withdrawal by the joint will of the couples will be considerable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consensual Divorce
  • Certificate of Incompatibility
  • Decree of Divorce
  • Withdrawal