مرجع تشخیصِ اساسی بودنِ مصوبات مجلس خبرگان رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق عمومی دانشگاه یزد

10.22034/jlr.2020.184609.1526

چکیده

مجلس‌ خبرگان‌ رهبری از ارکان نظام جمهوری اسلامی‌ایران است که تعیین رهبری و نظارت بر این مقام ، کارویژه های این نهاد به شمار می رود. علی رغم وجود تحقیقات فقهی-حقوقی در رابطه با کارویژه های یادشده و مناسبات این نهاد با مقام رهبری، به مصوبات این مجلس، تحلیل ماهیت و نظارت‌پذیریِ آنها کمتر پرداخته شده است. مقالۀ حاضر با هدف بررسیِ مرجع تشخیص انطباقِ مصوبات این مجلس – اعم از تصمیمات سیاسی ، قانون انتخابات خبرگان رهبری و مقرّراتِ مصوبِ این نهاد – با قانون اساسی به رشتۀ تحریر در آمده است و با تفحّص در منابع نظام حقوق عمومی ایران ، مطلقِ مصوبات مجلس خبرگان رهبری را فاقد سازوکار نظارتی ، ارزیابی نموده است.موضوعی که ارزش های حقوق عمومی همچون حاکمیت قانون، برتریِ قانون اساسی، سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و لزومِ نظارت‌پذیریِ دستگاه‌های عمومی را مخدوش ساخته و نگارنده برای رفع این کاستی، پیشنهاداتی ارائه نموده است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Authority for Discernment the Constitutionality of the Leadership Experts Assembly Regulations

نویسنده [English]

  • omid shirzad
Associate Prof , Department of Law and Political Science, Yazd University
چکیده [English]

The leadership experts assembly is one of the elements of the Islamic republic of Iran’s state that selection and control the leader are It’s jurisdictions. In spite of existence legal-religious researches about this jurisdictions, the researches about the regulations of this organization and the manner for control them is rare .This paper is written for analysis the authority for discernment the constitutionality of this assembly’s regulations: containing political decisions, elections code and other norms .With study the sources of the Iran’s public law system , all of the regulations enacted by this assembly are uncontrollable .This situation is conflicted with public law values suchlike the priority of the constitution, hierarchical order between legal norms and the necessity of control of public organizations and writer has presented remedies for dissolving this problem.This situation is conflicted with public law values suchlike the priority of the constitution, hierarchical order between legal norms and the necessity of control of public organizations and writer has presented remedies for dissolving this problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership Experts Assembly
  • Constitution
  • Control
  • Regulation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1399
  • تاریخ دریافت: 19 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 29 آبان 1399
  • تاریخ پذیرش: 08 دی 1399