مرجع تشخیصِ اساسی بودنِ مصوبات مجلس خبرگان رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد

10.22034/jlr.2020.184609.1526

چکیده

مجلس‌ خبرگان‌ رهبری از ارکان نظام جمهوری اسلامی‌ایران است که تعیین رهبری و نظارت بر این مقام ، کارویژه های این نهاد به شمار می رود. علی رغم وجود تحقیقات فقهی-حقوقی در رابطه با کارویژه های یادشده و مناسبات این نهاد با مقام رهبری، به مصوبات این مجلس، تحلیل ماهیت و نظارت‌پذیریِ آنها کمتر پرداخته شده است. مقالۀ حاضر با هدف بررسیِ مرجع تشخیص انطباقِ مصوبات این مجلس – اعم از تصمیمات سیاسی ، قانون انتخابات خبرگان رهبری و مقرّراتِ مصوبِ این نهاد – با قانون اساسی به رشتۀ تحریر در آمده است و با تفحّص در منابع نظام حقوق عمومی ایران ، مطلقِ مصوبات مجلس خبرگان رهبری را فاقد سازوکار نظارتی ، ارزیابی نموده است.موضوعی که ارزش های حقوق عمومی همچون حاکمیت قانون، برتریِ قانون اساسی، سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و لزومِ نظارت‌پذیریِ دستگاه‌های عمومی را مخدوش ساخته و نگارنده برای رفع این کاستی، پیشنهاداتی ارائه نموده است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Discernment Authority for the Constitutionality of the Leadership Assembly of Experts’ Regulations

نویسنده [English]

  • omid shirzad
Assistant Prof , Department of Law and Political Science, Yazd University
چکیده [English]

The leadership experts’ assembly is one of the elements of the Islamic Republic of Iran’s state that the selection and observance of the leader are in its jurisdictions. In spite of the existence of legal-religious research about this jurisdiction, the research about the regulations of this organization and the manner to control them is rare. This paper is written to analyze the discernment authority for the constitutionality of this assembly’s regulations: containing political decisions, elections code, and other norms. With study the sources of Iran’s public law system, all of the regulations enacted by this assembly are uncontrollable. This situation is conflicted with public law values suchlike the priority of the constitution, hierarchical order between legal norms, and the necessity of control of public organizations, and the writer has presented remedies for dissolving this problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitution
  • Control
  • Leadership Experts Assembly
  • Regulation