حکمرانی خوب: الگویِ شناسایی و اعمالِ شاخصهایِ برابریِ جنسیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

10.22034/jlr.2020.110288.1038

چکیده

برقراری برابری جنسیتی پروژه درازمدتی است که در فرض تبدیل شدن به جریان اصلی، از طریق تغییرات همه جانبه در نظام حقوقی و نیز اصلاح نظاماتِ غیرِحقوقی با واسطه نظام حقوقی محقق می شود. گام نخست برای برنامه ریزیِ بلندمدت، شناسایی ابعادی از وضع موجود است که نیاز به تغییر دارد، گام دوم انتخاب یک الگو، به مثابه تابلوهای راهنمایِ مسیر اعمالِ تغییرات و گام سوم یافتن شاخصهایی برایِ سنجش میزان پیشرفت پروژه است. در این پژوهش چهار بعد برای برابری جنسیتی شناسایی شده است: جبران فرودستی زنان، مبارزه با تعصب، تحقیر و خشونتِ مبتنی بر جنیست، تغییر و تطبیقِ هنجارها، تسهیل عاملیت و نفوذِ زنان. الگوی پیشنهادی، برای حرکت به سمت برابری جنسیتی، حکمرانی خوب است. نتیجه نشان می دهد حکمرانی خوب فرایند محور است و به جای صرفِ اصلاح قوانین، از طریق اعمال هم زمان مؤلفه‌هایش، شامل مشارکت پذیری، تضمین و رعایت حقوق بشر، حاکمیت قانون و پاسخ گویی، فرایند و بستر ایجاد قاعده را به نفع برابری تغییر می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Good Governance: a Model for Recognition and Exercising Gender Equality Indicators

نویسنده [English]

  • Samaneh Rahmatifar
Assistant Prof, Department of Law, Faculty of Humanities Science, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Achieving gender equality is a long-term project that is required gender mainstreaming and comprehensive reforms inside of legal system and outside of it via legal measures. Completing such a project requires long-term perspective that includes these steps: first determining dimensions of necessary changes as goals of project; second choosing a model for reforming as tools of project, and third recognizing indicators to evaluate achievements of project. In this article four dimensions are recognized as gender equality: redressing disadvantage, stigma, stereotyping, humiliation and violence, accommodation and transformation norms, and agency and voice; and good governance is presented as a model. Results show good governance, as a procedure-oriented method, focuses on process and context of lawmaking instead of content of rules. If its element, namely Participation, Rule of law, Accountability and promotion and protection of human rights are fulfilled simultaneously, the process and context of lawmaking will be changed in favor of gender equality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women’s Rights
  • Gender Equality
  • participation
  • Rule of law
  • Accountability