حکمرانی خوب: الگویِ شناسایی و اعمالِ شاخصهایِ برابریِ جنسیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

10.22034/jlr.2020.110288.1038

چکیده

برقراری برابری جنسیتی پروژه درازمدتی است که در فرض تبدیل شدن به جریان اصلی، از طریق تغییرات همه جانبه در نظام حقوقی و نیز اصلاح نظاماتِ غیرِحقوقی با واسطه نظام حقوقی محقق می شود. گام نخست برای برنامه ریزیِ بلندمدت، شناسایی ابعادی از وضع موجود است که نیاز به تغییر دارد، گام دوم انتخاب یک الگو، به مثابه تابلوهای راهنمایِ مسیر اعمالِ تغییرات و گام سوم یافتن شاخصهایی برایِ سنجش میزان پیشرفت پروژه است. در این پژوهش چهار بعد برای برابری جنسیتی شناسایی شده است: جبران فرودستی زنان، مبارزه با تعصب، تحقیر و خشونتِ مبتنی بر جنیست، تغییر و تطبیقِ هنجارها، تسهیل عاملیت و نفوذِ زنان. الگوی پیشنهادی، برای حرکت به سمت برابری جنسیتی، حکمرانی خوب است. نتیجه نشان می دهد حکمرانی خوب فرایند محور است و به جای صرفِ اصلاح قوانین، از طریق اعمال هم زمان مؤلفه‌هایش، شامل مشارکت پذیری، تضمین و رعایت حقوق بشر، حاکمیت قانون و پاسخ گویی، فرایند و بستر ایجاد قاعده را به نفع برابری تغییر می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Good Governance: a Model for Recognition and Exercising Gender Equality Indicators

نویسنده [English]

  • Samaneh Rahmatifar
Assistant Prof, Department of Law, Faculty of Humanities Science, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Achieving gender equality is a long-term project that is required gender mainstreaming and comprehensive reforms inside of legal system and outside of it via legal measures. Completing such a project requires long-term perspective that includes these steps: first determining dimensions of necessary changes as goals of project; second choosing a model for reforming as tools of project, and third recognizing indicators to evaluate achievements of project. In this article four dimensions are recognized as gender equality: redressing disadvantage, stigma, stereotyping, humiliation and violence, accommodation and transformation norms, and agency and voice; and good governance is presented as a model. Results show good governance, as a procedure-oriented method, focuses on process and context of lawmaking instead of content of rules. If its element, namely Participation, Rule of law, Accountability and promotion and protection of human rights are fulfilled simultaneously, the process and context of lawmaking will be changed in favor of gender equality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women’s Rights
  • Gender Equality
  • Participation
  • Rule of law
  • Accountability
الف) منابع فارسی
کتاب
1.ساروخانی، باقر، دایرهالمعارف علوم اجتماعی، تهران: انتشارات کیهان، چاپ نخست، 1370 .
2.فریدان، بتی، رازوری زنانه، گروه مترجمان، تهران: نگاه معاصر، چاپ نخست، 1392 .
مقاله
3.حاجزاده، مصطفی و اعظم منصوری، سنجش میزان آگاهیهای عمومی بـه حقـوق
شهروندی در استان خراسان شمالی، فصلنامه مطالعات جامعهشناختی جوانان، 1392،
 .76-57 صص، 12 شماره
4.رحمتیفر، سمانه، ظرفیتسنجی فرایند ایجاد قاعده حقوقی بـه عنـوان مبنـایِ
قواعد متکثرِ حقوقی در دوران جهانیشدن (آیا مبنای قاعـده حقـوقی عینـی
شده است؟)، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 1394 ،شماره 46 ،صص 191-211.
5.رحمتیفر، سمانه، اعمال به زمامداری در رسیدگیهای قضایی (بررسـی تطبیقـی
قوانین ناظر بر دادرسی در ایران و موازین بینالمللـی)، نشـریه حقـوق خصوصـی،
 .179-159 صص، 1 شماره، 1390 ،8 دوره
6.عزیزپور، سولماز و نرگس قدسی، ارزیـابی میـزان احسـاس برخـورداری از حقـوق
شهروندی و عوامل مؤثر بر آن با توجه به متغییر جنسیت (مطالعه موردی بـاغ
خانواده کرج)، دومین کنگره بینالمللی سازه، معماری و توسعه شهری، تبریز، 1393.
7 .نوروزی، فیضاله و منا گلپرور، بررسی احساس میزان برخورداری زنـان از حقـوق
شهروندی و عوامل مؤثر بر آن، فصلنامه راهبرد، 1390 ،شماره 59 ،صص 167-190.
 
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 93 حکمرانی خوب: الگوی شناسایی و اعمال شاخصهای...
344
ب) منابع انگلیسی
Books
8.Arbache, J., and Kolev, A., and Filipiak, E. Gender Disparities in Africa's
Labor Market. 1st ed. Wasington DC: World Bank Publication, 2010.
9.Batarilo, K. the Impact of Human Rights Education in School, the Croatian
Experience. In: the Politics of Diversity in Europe. Titley, G., and Lentin,
A. (Eds.) 1st ed. Strasburg: Council of Europe Publishing, 2008.
10.Börzel, T., and Pamuk, Y., and Stahn, A. Good Governance in the
European Union, 1st Ed. Berlin: Jean Monnet Lehrstuh integration, 2008.
11.Eve, L. C. Reflection on the Right to Education-the European
perspective. In: Kohen, M. Promoting Justice, Human Rights and Conflict
Resolution through International Law. Bilingual Edition, Leiden: BRILL,
2006.
12.Fraser, N., and Honneth, A. Redistribution or Recognition: a PoliticalPhilosophical Exchange. 1st ed. London: Verso, 2003.
13.Fredman, S., and Goldblatt, B. Gender Equality and Human Rights. 1st
ed. UN Women Publication, 2015.
14.Goetz, A. M. Gender Justice, Citizenship and Entitlements: Core
Concepts, Central Debates and New Directions for Research”, in: Gender
Justice, Citizenship and Development. Mukhopadhyay, M. and Singh N.,
(Eds.). 1st Ed., New Delhi: Zubaan, 2007.
15.Karam, A. Beijing + 5: Women’s Political Participation: Review of
Strategies and Trends. In: Women and political participation: 21st
century challenges, 1st ed. Brussels: UNDP Publication, 1999.
16.Mandal, C., and Gupta, A. Dimensions of Good Governance: An
Empirical Study. In: Handbook of Research on Globalization, Investment,
and Growth-Implications of Confidence and Governance (Advances in
Finance, Accounting, and Economics), Chandra D. R. (Ed.). 1st ed.
Hershey: IGI Global, 2015.
17.Oquist, P. a Voice of Their Own: Conclusions of the New Delhi Meeting
on Women’s Political Participation: 21st Century Challenges. In: Women
and political participation: 21st century challenges. 1st ed. Brussels:
UNDP Publication, 1999.
18.Palmieri, S. Gender-Sensitive Parliaments, a Global Review of Good
Practice. 1st Ed. Geneva: IPU, 2011, p. 108.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 93 حکمرانی خوب: الگوی شناسایی و اعمال شاخصهای...
 345
19.Ramanathan, C. S., and Dutta, S. Governance, Development, and Social
Work. 1st Ed. UK: Routledge, 2013.
20.Sharandin, Y. A., and Kravchenko, D. V. Rule of Law, Legal State and
Other International Legal Doctrines: Linguistic Aspects of Their
Convergence and Differentiation. In: The Legal Doctrines of the Rule of
Law and the Legal State. James R., and Silkenat, J., E. and Hickey Jr.,
and Peter D. B. (Eds.). 1st ed. Berlin: Springer, 2014.
21.Sharp, R. Budgeting For Equity: Gender Budget Initiatives Within a
Framework of Performance Oriented Budgeting, 1st Ed. New York:
UNIFEM, 2003.
Articles
22.Fredman, Sandra. “Substantive Equality Revisited”, International
Journal of Constitutional law, Vol. 14, issue 3, (2016): pp 712-738.
23.IANWGE (United Nations Inter-Agency Network on Women and Gender
Equality, GENDERNET (OECD-DAC Network on Gender Equality).
“Women’s Economic Empowerment, Accountability and National
Ownership”, (Summary Report of the Joint Biennial Workshop), 2010.
Documents
24.Human Rights Committee. General Comment, No. 28, Equality of Rights
between Men and Women. U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.10, 2000.
25.Organisation of African Unity (former African Union). African Charter
on Human and Peoples' Rights, Adopted in Nairobi, June 27 1981.
26.UN General Assembly. Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women. Adopted and Opened for Signature,
Ratification and Accession by General Assembly Resolution 34/180, 18
December 1979.
27.UN General Assembly. Declaration of the High-level Meeting of the
General Assembly on the Rule of Law at the National and International
Levels. Adopted by UN General Assembly, 30 November 2012.
28.UN General Assembly. Declaration on the Rights of Disabled Persons.
Adopted by the General Assembly, 9 December 1975.
29.UN General Assembly. United Nations Decade for Human Rights
Education. Adopted by the General Assembly. Resolution 49/184,
A/RES/49/184, 23 December 1994.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 93 حکمرانی خوب: الگوی شناسایی و اعمال شاخصهای...
346
30.UN Secretary-General. The Rule of Law and Transitional Justice in
Conflict and Post-Conflict Societies. Report of the Secretary-General.
S/2004/616, 23 August 2004.
31.UN. Report of the Forth Word Conference on Women, Beijing, 4-15
September. New York: UN Publication, 1996.
32.UNFEM. Gender Justice: Key to Achieving the Millennium Development
Goals. 1st Ed. New York: UNIFEM, 2010.
33.UNHRC. World Programme for Human Rights Education, Second Phase
(2010-2014), Plane of Action. 1st Ed. New York and Geneva: UN
Publication, 2012.
34.UNIFEM. Progress of the World’s Women, Who Answers to Women?
Gender and Accountability. 1st Ed. New York: UNIFEM, 2008/2009.