تکمیلی بودن استقلال شرط داوری؛لزوم احراز اراده طرفین در تعیین ماهیت شرط داوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

10.22034/jlr.2020.184583.1519

چکیده

تعیین ماهیت داوری از جوانب گوناگون مفید فایده است. تعریف داوری با رعایت چهار ویژگی: الزام آور بودن، حل و فصل اختلاف توسط شخص ثالث،حقوقی بودن و قراردادی بودن بدین عبارت ارجح است:«داوری عبارت است از حل و فصل حقوقی و لازم الاجرای اختلاف و منازعه موجود یا آتی طرفین قرارداد، توسط شخص یا اشخاص ثالث انتخابی طرفین یا انتصابی دادگاه یا ثالث است».در خصوص ماهیت شرط داوری چندین نظریه شرط مستقل، شرط نتیجه و شرط فعل و شخصی بودن مطرح است ولی باید گفت که اول بحث دایر مدار احراز اراده طرفین شرط داوری است. اگر از مفاد شرط داوری چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی استنباط گردد که اراده و قصد طرفین بر این است که با انتفای قرارداد اصلی، شرط داوری نیز از بین برود، در این صورت در تبعی بودن و عدم استقلال شرط داوری شکی نیست. تصریح مقنن به استقلال شرط داوری در داوری های تجاری بین المللی مندرج در بند 1ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی از قوانین تکمیلی، نه امری است. در داوری های داخلی به جهت نبود صراحت قانونی و در صورت عدم کشف اراده طرفین از مفاد قرارداد پیرامون استقلال یا وابسته بودن شرط داوری و در حالت اطلاق، چنین نتیجه می گیریم که شرط داوری به این صورت نوعی شرط مستقل می باشد که ماهیت این شرط بدین نحو است که طرفین در خصوص شیوه، نحوه و مرجع حل اختلاف قرارداد، توافق می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Complementary Independence of Arbitration : Requiring Authentication of Parties’ Intent for Determination of the Nature of Arbitration

نویسنده [English]

  • majid Aziziyani
lecturer of the University of Judicial Sciences and Administrative Services
چکیده [English]

Determine the arbitrary nature from various aspects is very useful. Definition of arbitration by considering four specifications: being binding, settle the dispute by a third person, being legal and being contractual are preferable as follows: arbitration is legal and enforceable settlement of the available or future dispute by the contract’s parties, by the third person or persons whom are elected by the parties or are appointed by a court or third person. Regarding the nature of arbitration condition some independent condition theories, result condition and the condition of being action are stated, but it should to be mentioned that the first discussion about the acquisition of the will power of the parties is the condition of arbitration. If it is deduced from the contents of arbitration condition whether explicitly or implicitly that the parties’ will and intension implies that by termination of main contract, arbitration condition is cancelled, in this case, there is no doubt about subordinate nature and non-dependence of arbitration condition. In domestic arbitrations, because of the absence of legal precision and in case of finding no will power from the parties, We conclude from the contents of the contract regarding the independence or the dependence of the condition of arbitration and in the attribution state e conclude that the arbitration condition in this manner is a type of independent condition whose nature indicates that the parties agree on the method, manner and the authority of dispute settlement in a contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • arbitration
  • contract
  • complementariness
  • arbitration clause
الف) منابع فارسی
کتاب
1 .امیر معزی، احمد، داوری بینالمللی در دعاوی بازرگانی، تهران : نشـر دادگسـتر، چـاپ
چهارم،1393 .
2.پاشا بنیاد، موسی، کلیات داوری، تهران: نشر بینه، چاپ اول،1393.
3.جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، چاپ نوزدهم، 1387.
4.جنیدی، لعیا، قانون حاکم بر داوریهای تجاری بینالمللی، تهران: انتشارات دادگسـتر،
چاپ اول، 1376.
5.جنیدی، لعیا، نقد و بررسی قانون داوری تجاری بینالمللی، تهران: انتشارات دانشـگاه
تهران، چاپ اول، 1378 .
6.ره پیک، حسن، حقوق مدنی پیشرفته(مباحث تحلیلی شروط ضمن عقـد)، تهـران:
انتشارات خرسندی، چاپ دوم، 1395.
7.ره پیک، حسن، حقوق مدنی؛ عقود معین1 ،تهران: خرسندی، چاپ اول، 1387.
8.شهیدی، مهدی، حقوق مدنی 6) عقود معین1 ،(تهران: نشر مجد، چاپ سیزدهم، 1390.
9.شیروی، عبدالحسین، حقوق نفت و گاز، تهران: میزان، چاپ اول،1393.
10 .شیروی، عبدالحسین، داوری تجاری بینالمللی، تهران: انتشـارات سـمت، چـاپ هفـتم،
.1396
11.صفائی، سیدحسین، حقوق بینالملل و داوریهای بینالمللـی، تهـران: میـزان، چـاپ
پنجم، 1395.
12 .کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: عقود معـین، مشـارکتهـا، صـلح، جلـد 2 ،تهـران:
انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، 1388 .
13.کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمـومی قراردادهـا، جلـد 1 ،تهـران: انتشـارات
سهامی انتشار، چاپ سیزدهم، 1395.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 93 تکمیلی بودن استقلال شرط داوری؛ لزوم احراز ارادة طرفین...
 367
14.کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: نشر میزان، چاپ سیزدهم،
 .1385
15 .کریمی، عباس و حمیدرضا پرتو، حقوق داوری داخلی، تهران: نشردادگستر، چاپ پـنجم،
 .1397
16 .مافی، همایون، شرحی بر قانون داوری تجاری بینالمللی ایران، تهـران: انتشـارات
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، چاپ دوم، 1397.
17 .مدنی، جلال الـدین، آئین دادرسی مدنی، جلـد 1 ،تهـران: انتشـارات پایـدار، چـاپ اول،
 .1388
18 .متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد 1 ،تهران : نشر مجـد، چـاپ
اول، 1378 .
19 .یوسف زاده، مرتضی، آیین داوری، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1393 .
مقاله
20 .اسکینی، ربیعا، مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصـلی
در حقوق تطبیقی، نامه مفید، مرداد و شهریور 1383 ،شماره 43.
21 .رئیسی، مریم و بهزاد ساعدی، استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بـین
المللی، تحقیقات حقوقی آزاد، سال ششم، 1392 ،شماره 19.
22 .سیفی، سید جمال، تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بینالمللی ایران، نشـریه
کانون وکلا، بهار 1380 ،شماره 172.
23 .صفایی، حسین، سخنی چند درباره نوآوریهـا و نارسـایی هـای قـانون داوری
تجاری بینالمللی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1377 ،شماره40.
24 .طباطبایی نژاد، سید محمد، داوری تجاری بینالمللی و چالش اعمال قواعد آمـره؛
مطالعة موردی داوری در حقوق رقابت، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 6 ،بهار و
تابستان 1394 ،شماره 1.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 93 تکمیلی بودن استقلال شرط داوری؛ لزوم احراز ارادة طرفین...
368
25 .کریمی، عباس و محمدرضا دشـتی، مطالعـه تطبیقـی قـرارداد داوری رضـایی یـا
تشریفاتی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 4 ،1392 ،شماره 1.
26 .محبی، محسن، نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، مجلـة حقـوقی نشـریة دفتـر
خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، 1378 ،شماره 24.
27 .نیکبخت، حمیدرضا، استقلال شرط داوری، مجلـه تحقیقـات حقـوقی، دانشـکده حقـوق
دانشگاه شهید بهشتی، سال 1376 ،شمارههای 19-20.
ب) منابع انگلیسی
Books
28.Born, Gary, International Commercial Arbitration, London: Wolters
Kluwer, 2nd edition, Chapter 3, 2014.
29.Clare Ambrose, When Can a Third Party Enforce an Arbitration Clause,
J.B.L (the Journal of Business Law), Sweet & Maxwell, September 2001.
30.Greenberg, Simon and Kee, Christopher and Weeramantry, J. Romesh,
International Commercial Arbitration, An Asia-Pacific Perspective,
Cambridge University Press, 2011.
Articles
31.Bedard, Julie, Nelson, Timothy, G, Kalanlirsky, Amanda Raymond,
”Arbitration in Good Faith and Protecting the Integrity of the Arbitral
Process”, The Paris Journal of International Arbitration, Vol. 3,2010.
32.Hosking, James, “Third Party Non-Signatory's Ability to Compel
International Commercial Arbitration: Doing Justice without Destroying
Consent”, Pepperdine Dispute Resolution Law Journal, Vol. 4, Iss.
3,2004.