مسئولیت مالکان یدک کش و بارج در حقوق دریایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات

چکیده

از جمله شناورهایی که در دریا به ویژه در حوزه خلیج فارس فعالیت دارند یدک‌کش‌ و بارج می‌باشند. یدک‌کش‌ها در زمینه حمل و نقل کالا به همراه بارج به عنوان یک واحد کاربرد دارند و در ارتباط با ارائه خدمات به ویژه در صنعت نفت نیز نقش غیر قابل انکاری را بازی می‌کنند از آنجا که غالبا قراردادهای حمل و نقل کالا با این وسیله در حوزه خلیج فارس بر مبنای حقوق داخلی می‌باشد در عمل در آرای محاکم تشتت زیادی وجود داشته و محاکم اغلب با استناد به مواد ۳۷۷ و۳۸۶ قانون تجارت اتخاذ تصمیم می‌نمایند. هدف از پژوهش حاضر این است که با توجه به قوانین دریایی موجود و کنوانسیون‌هایی که ایران در آن عضو می‌باشد مسئولیت مالک یدک‌کش و بارج را در فروض مختلف بررسی نموده و تبیین نماید که فعالیت مالکان یدک‌کش و بارج به خصوص در زمینه یدک‌کشی تجاری و حمل و نقل دریایی مشمول قانون دریایی بوده و مالکان می توانند از مزایای قانون مزبور از جمله تحدید مسئولیت مالکان یدک کش با رعایت کنوانسیون ۱۹۷۶ که ایران درسال ۱۳۹۳ به آن ملحق گردیده، استفاده نمایند و اینکه قانون دریایی بر غیر مفروض بودن خطای مالکان بارج و یدک‌کش در تصادمات دریایی تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Responsibility of Tug-boat and Barge Owners in Iranian Maritime Law

نویسندگان [English]

  • nader mardani 1
  • hossein taghimola 2
1 Faculty Member of school of Law and Political Science, University of Shiraz
2 Islamic Azad University, UAE
چکیده [English]

Tug-boat and barge are among the marine vessels operating in the sea, especially in the Persian Gulf. Tug-boats in the field of transportation of goods along with the barge can be used as a unit, and also play an undeniable role in field of providing services, especially in the oil industry. Because transportation contracts using this device in the Persian Gulf based on domestic law, in practice, there is a great divergence of opinions, and courts often decide, based on Articles 377 and 386 of the Commercial Code of Iran. This study was carried out aimed to investigate the responsibility of the owner of the tug-boat in various assumptions in accordance with existing maritime laws and conventions which Iran is one of their member, and to explain that the activities of tug-boat and barge owners, especially in the field of commercial twage and maritime transportation are subject to maritime law, and the owners can use the benefits of the Act, including limiting the liability of tug-boat owners in compliance with the 1976 Convention, which Iran has joined it in 2014. Another point is that the maritime law emphasizes the unpredictability of the owner's mistakes in barge and tug-boat owners in collisions at sea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vessels
  • Tug-boat
  • Owner's Responsibility
  • Maritime Law
الف) منابع فارسی
کتاب
1 .ابوعطا، محمد، مسئولیت مدنی ناشی از تصادم کشتیها، تهران: انتشارات مجد، چاپ
اول، 1393.
2 .احمدی، افشـین، حقوق حملونقل دریایی با تأکید بر کنوانسیون رتـردام 2009،
تهران: انتشارات بهنامی، چاپ اول، 1395.
3 .اعلائی فرد، محمد، حقوق دریایی(حملونقل بینالمللی دریـایی)، تهـران: انتشـارات
نخل دانش، چاپ اول، 1387.
4 .امید، هوشنگ، حقوق دریایی، تهران: انتشارات مدرسه عالی بیمه ایران، چاپ اول، 1353.
5 .ایوامی، هاردی، حقوق دریایی، مترجم منصور پورنوری، تهران: انتشارات مهـدحقوق، چـاپ
دوم، 1384.
6 .تقیزاده، ابراهیم، حقوق حملونقل دریایی، تهران: انتشارات مجد، چاپ سوم، 1394.
7 .جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد 4 ،تهـران: انتشـارات
کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم ،1386.
8 .دادخدا، سحر و مهشید عسگر، کلیات حقوق حمـل و نقـل دریـایی، تهـران: انتشـارات
پژواک فرهنگ، چاپ اول، 1380.
9 .دویدار، رهاییمحمد، حقوق دریایی براسـاس مقـررات قـانون دریـایی لبنـان و
معاهدات بینالمللی، مترجم عزیز فیضیطالب، تهران: انتشارات رایحه عتـرت، چـاپ اول،
.1380
10 .رمضانی، عباس، حقوق حملونقل دریایی، تهران: انتشارات موسسه کشتیرانی جمهـوری
اسلامی ایران، چاپ اول، 1371.
11 .صدیق، حسن، اصول کلی حقوق دریایی، تهران: انتشـارات جنگـل جاودانـه، چـاپ اول،
 .1393
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 93 مسئولیت مالکان یدککش و بارج در حقوق دریایی ایران
168
12 .طاهری، علی، دایرة المعارف جامع دریایی بندری، جلد9 ،موسسه انتشارات نگاه، چاپ
اول، 1388.
13 .کمال طه، مصطفی، اصول القانون البحری، الاسکندریه، چاپ اول، 1952.
14 .نجفی اسفاد، مرتضی، حقوق دریایی بر پایـه قـانون دریـایی ایـران و مقـررات
بینالمللی دریایی، تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1392.
15 .نظری، ایراندخت، مسئولیت مدنی مالک، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول، 1389.
16 .گروه مولفان، دایره المعارف جامع دریایی و بندری، جلد9 ،تهران: انتشارات نگاه، چاپ
اول، 1388.
مقاله
17 .محمدی، مهدی، مهرزاد ابدالی و پروین اکبرینه، مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت یـا
تصرف وسایل نقلیه در حقوق ایران و فرانسه، مجله پژوهشهای حقـوق تطبیقـی،
دوره 2 ،زمستان 1395 ،شماره 4.
ب) منابع انگلیسی
Books
18. Encyclopedia of public international law, North-Holland,T .
19.Yousefi,H,sardarzehi,Maritime Terms,Tehran,Jangalpub, .
Internet sites
20. http://www.admiraltylawguide.com/conven/haguerules1924.html
کنوانسیون بروکسل(قواعد لاهه)1924 .
21. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/aconf89d13_en.pdf
کنوانسیون 1978) قواعد هامبورگ).
22. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdrsconf23_en.pdf
کنوانسیون ملل متحد 1986) شرایط ثبت کشتیها).