تحلیلی ساختاری از نقش دادگاه‌های بین‌المللی در توسعه‌ی حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/jlr.2020.185246.1697

چکیده

اگر سامانه‌ی حقوق بین‌الملل به‌عنوان مجموعه‌ی قواعدی معرفی شود که حاکم بر شکل‌گیری و تحول قواعد جاری در جامعه‌ی بین‌المللی است، آنگاه بررسی جایگاه هر مؤلفه در این سامانه متأثر از شناخت جایگاه آن در جامعه خواهد بود. نوشتار حاضر در ابتدا به بررسی ماهیّت جامعه‌ی بین‌المللی و تأثیر عنصر گوهری شناخت ماهیّت آن در تعیین کارکرد هنجارین محاکم پرداخته و پس از آن تلاش دارد عناصر توجیه‌کننده‌ی منزلت محاکم بین المللی در جامعه‌ی بین‌المللی را تبیین نماید. تعبیر هنجارین از مفهوم جامعه‌ی بین‌المللی از طریق مفهوم «مرجعیّت حقوقی» قابل‌توجیه است، لذا شناخت مرجعیت در حقوق بین‌الملل کلید شناخت جامعه‌ی بین‌المللی و فهم کارکرد نهادهای قضایی در این مرجعیت است. ازآن‌جاکه تعاملی دائمی میان ساختار و کارکرد نهادها وجود دارد، این تعامل مستمر به‌واسطه‌ی گردش «معنی» در نظام‌های اجتماعی محقق و تضمین می‌شود. درنتیجه نقش دادگاه‌های بین‌المللی در مرجعیت حقوقی تابعی است از مشارکت آن‌ها در توسعه‌ی معنایی قواعد حقوق بین‌الملل.به همین دلیل سلسله مراتبی میان دادگاه های بین المللی ایجاد می شود که بازتابی از سلسله مراتبی نظام معنایی خواهد بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contribution of International Courts to the Development of International Law: A Structural Analysis

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Siapoush
PhD graduate of Public International Law, SBU
چکیده [English]

If one can define the International Law System as the legal regime governing the creation and evolution of applicable rules in International Community, the study of position and functioning of each individual factor in this system is derived from its position in the Community. Present paper tries to find the essential element in the definition of Community and its effect on the functions of international courts and tribunals to justify their position within the system and community. a Normative approach to Community puts the concept of Legal Authority at the heart of any argument; therefore, position and functioning of system’s factors is a derivative of our understanding of this Authority. Since the permanent mutual interdependence between a structure and functioning of its factors is guaranteed by the Circulation of Meaning in a Social Systems, contribution of international courts to international legal authority is subject to their contribution to generation and evolution of meaning on international rules.Therefore, there is a hierarchy among (quasi)judicial institution in international law that reflects the hierarchy of meaning in international community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal Authority
  • Semantic Authority
  • Constitutionalization
  • Judicial Development
  • International Courts