تعلیق قرارداد در فرض تعذر موقت اجرای تعهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

10.29252/jlr.2021.222487.1938

چکیده

در عقود معوض مبادله عوضین در عالم خارج هم جز مقتضای عقد بوده و الزام طرفین به تسلیم موضوع عقد و اجرای تعهدات ناشی از آن از احکام معاوضه (عقد) است؛ به این دلیل هر نوع تعلل در اجرای تعهد قراردادی یا تعذر اجرای آن بعد از عقد در وضعیت عقد مؤثر خواهد بود. درفرضی‌که در اثر عامل خارجی اجرای یکی از دو تعهد متقابل متعذر می شود، اگر تعذر دائمی باشد، عقد منفسخ شده و اگر موقت باشد، برای متعهدٌله خیار فسخ ایجاد می شود که به خیار تعذر تسلیم موسوم است. اما اگر متعهدله نخواهد عقد را فسخ کند، آیا حق دارد از اجرای تعهد خود امتناع کرده و اجرای قرارداد را معلق نماید. در برخی مقررات از جمله قانون مدنی اصلاحی سال 2016 فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حق تعلیق قرارداد در فرض غیرممکن شدن اجرای تعهد طرف دیگر در اثر قوه‌قاهره، پیش‌بینی شده‌است. در قانون مدنی ایران به صراحت این حکم بیان نشده، اما با توجه به برخی مواد قانون مدنی و قوانین دیگر و برمبنای اصول کلی حاکم بر قراردادهای معوض باید چنین حقی را برای متعهدٌله پذیرفت. به‌علاوه او در مدت تعلیق قرارداد بابت عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن، مسئول نخواهد بود. تعلیق اجرای قرارداد ممکن است از برخی جهات شبیه حق حبس باشد، اما تأسیسی جدید است که درکنار نهاد سنتی حق حبس پیش‌بینی شده‌است. در این مقاله تلاش کرده ایم ضمن بررسی مفهوم و مبانی حق تعلیق قرارداد، وجود آن را در نظام حقوقی ایران اثبات کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Suspension of the Contract in Case of Temporary Impossibility of Performance of the Obligation

نویسنده [English]

  • Mahmoud Kazemi
Associate Professor of Law, University of Tehran.
چکیده [English]

 
Abstract
In commutative contracts, the actual exchange of two considerations is basic to contract and compulsory delivery of subject matter of contract and compulsory performance of obligations arising therefrom is also among the rules of the synallagmatic contracts for mutual exchange. Also, any negligence in the performance of the contractual obligation or the supervening impossibility of performance subsequent to the formation affects the status of the contract. In the case where an external factor renders the performance of one of two reciprocal obligations impossible, if such impossibility is permanent, the contract becomes dissolved and if it is of a temporary nature, it shall give the obligee the right to rescind the contract known as the option of the impossibility of delivery. However, in case the obligee does not wish to terminate the contract the question is that is he entitled to withhold performance of his own obligation and to bring the performance of the contract into suspension? Iranian Civil Code has not expressly mentioned this rule, but such a right can be deduced from a number of statutes as well as the general principles of commutative contracts. Furthermore, in the course of suspension, the obligee is not liable for the non-performance or delay in performance of the obligation. Suspension of the performance of the contract is similar to right of lien in some respects. Our aim in this article is to review the right of suspension of the contract and then to substantiate the existence of this right under Iranian Law.
 
Keywords: Impossibility of Performance of Obligation, Principle of the Interdependency, Right of Lien, Suspension of Contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impossibility of Performance of Obligation
  • Principle of the Interdependency
  • Right of Lien
  • Suspension of Contract