دوره و شماره: دوره 25، شماره 97، خرداد 1401، صفحه 1-433 
اصلاح دادگستری در پرتو تنقیح قوانین و مقررات

صفحه 369-394

10.22034/jlr.2020.185010.1627

امیر لطف اله پیرنیاکان؛ مهدی اسماعیلی؛ سید رضا احسانپور