دوره و شماره: دوره 25، شماره 99، آذر 1401، صفحه 11-463 
پیمایش اثر مجازات بر بزه دیدگان مالی در بستر عدالت ترمیمی

صفحه 147-182

10.29252/jlr.2022.185342.1726

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سیده طاهره خبازی خادر؛ زهیر جهاندیده


اسقاط حق رجوع از هبه در حقوق ایران

صفحه 395-417

10.29252/jlr.2021.221428.1890

مهدی بیکی شورکی؛ امیرمحمد صدیقیان؛ سیدجعفر هاشمی باجگانی


قرارداد با داور

صفحه 417-437

10.29252/jlr.2022.184907.1597

محسن سلیمی؛ بهنام انصافی آذر