حق‌ نظارت بر کالای درحال حمل در مقررات رتردام؛ مطالعۀ تطبیقی با سایر کنوانسیون‌های حمل و نقل کالا و حقوق داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.29252/jlr.2021.220893.1859

چکیده

امروزه استمرار نظارت و تسلط بایع یا سایر اشخاص ذی‌نفع بر مبیعِ درحال حمل یکی از نیازهای تجارت بین‌الملل است. کارکردهای این نظارت طیف گسترده‌ای از تعیین شرایط محیطی حمل کالا تا تغییر گیرندة کالا و محل تحویل آن و یا حتی ممانعت از تحویل و استرداد کالا را می‌تواند دربر داشته باشد. اگرچه حقوق و تکالیف بایع و خریدار در چارچوب حقوق بیع بین‌الملل کالا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، اما به لحاظ اینکه بستر اجرای این نظارت مقارن با حمل کالا و از طریق متصدی حمل و نقل است، حقوق و تکالیف فرستنده (بایع) و متصدی حمل و نقل نیز باید از منظر حقوق حمل و نقل بین‌المللی کالا بررسی شود. در این‌ خصوص در برخی از کنوانسیون‌های حمل کالا مضامینی نسبتاً مشابه با عنوان «حق تصرف کالا» به‌چشم می‌خورد، اما با مطالعة تطبیقی درمی‌یابیم که مصداق کامل و روزآمد آن تحت عنوان «حق‌ نظارت» در کنوانسیون رتردام 2009 پیش‌بینی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The “Right of Control” under “Rotterdam Rules”; A Comparative Study with other Conventions on Carriage of Goods and Domestic Laws

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Taghizaadeh 1
  • Gholam Nabi Fayzi Chakab 2
  • Afshin Ahmadi 3
1 Professor of private Law, Department of Law, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran
2 Assistant Professor of private Law, Department of Private Law, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
3 Ph.D. in Private Law, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, the continued control and domination of the seller or other stakeholders over the goods in transit is one of the needs of the International Trade. This control can include a wide range from determining the environmental conditions of the cargo to changing the consignee of the cargo and the place of delivery, or even preventing the delivery and returning the goods. Although the rights and obligations of the seller and the buyer is studied within the framework of the law of International sale of the goods, but since the context of this control coincides with the shipment of cargo through the carrier, the rights and duties of the shipper (seller) and the carrier should also be considered in terms of International Transport Law. In some related conventions on carriage of goods, there are relatively similar contexts as the “Right of disposition of cargo” but a comparative study shows that a full and up-to-date example of it as the "Right of Control" is provided within Rotterdam Rules 2009.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International sale of Goods
  • International Carriage of Goods
  • Right of disposition of cargo
  • Right of Control
  • Rotterdam Convention