پیمایش اثر مجازات بر بزه دیدگان مالی در بستر عدالت ترمیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

10.29252/jlr.2022.185342.1726

چکیده

امروزه می‌توان عدالت ترمیمی را یکی از چندین پاسخی دانست که در برابر برخی جرایم ارائه می‌شود. این مفهوم دارای عناصری همچون بزه‌دیدگان، مجرمان معترف و شرمسار، رفتاری که بزه‌دیده و جامعه محلی را متاثر می‌سازد، فرایندها و مسئولیت مجرم نسبت به بزه‌دیده است. هدف این مسئولیت ترمیم اموری است که بوسیله جرم آسیب دیده‌اند. در این میان برخی مسئولیت مذکور را با مجازات غیرمرتبط تلقی می‌کنند و برخی آن را سازگار با مجازات می‌دانند.

تحقیق حاضر با پیمایش اثر مجازات بر بزه‌دیدگان واقعی و فرضی به دنبال تبیین جایگاه مجازات در عدالت ترمیمی با استناد به شواهد تجربی است. جامعه آماری تحقیق دانشجویان ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد هستند که با استفاده از آماره کوکران حجم نمونه 378 نفر تعیین و نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری لایه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه با طیف لیکرت می‌باشد. روایی پرسشنامه با کمک اساتید بررسی شده و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفا در سطح 81/0 ارزیابی گردید. سپس داده‌های خام با استفاده از نرم‌افزارهای Excel و SPSS تحلیل شدند.

یافته‌ها نشان می‌دهد بزه‌دیدگان نگرش‌های متفاوتی نسبت به اهداف مجازات دارند. نگرش ترمیمی در جرایم سبک می‌تواند منجر به عدم اعمال مجازات گردد؛ اما با افزایش شدت و اهمیت جرم نگرش ترمیمی تضعیف می‌شود و طرفداری از اعمال مجازات افزایش می‌یابد. ارزیابی عوامل بهبود و عدم بهبود عاطفی بزه‌دیدگان نشان می‌دهد ایشان نمی‌توانند عواطف خود را بدون اعمال مجازات ترمیم یافته بدانند؛ با این حال اگر عذرخواهی و جبران خسارت توام با مجازات باشد به مجازات سبک‌تر رضایت می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the effect of punishment on Financial victims in the context of restorative justice

نویسندگان [English]

  • Aboreza Javan Jafari 1
  • Seyedeh Tahereh khabbazi khadar 2
  • Zoheir Jahandideh 1
1 faculty of law and political science, Ferdowsi university of Mashhad
2 faculty of law and political science, Ferdowsi university of Mashhad
چکیده [English]

Today, Restorative justice can be considered as a response to some crimes. This concept include elements as victims, confessed criminals, behavior which is affected the victim and local community and the responsibilities of the offender towards the victim. The aim of this responsibility is to compensate the damages which were caused by crime. In the meantime, some consider the responsibility unrelated to punishment and others consider it compatible with punishment.

Through empirical examination of the effect of punishment on real and hypothetical victims, the present study seeks to explain the position of punishment in restorative justice. The statistical population of this research are Iranian students of the Ferdowsi University of Mashhad. By using Cochran’s Q test, the sample size that determined was 378 people. Also the sample selected from population through the stratified random sampling method. Data were collected by Likret scale method. The validity of the questionnaire was examined by professors; the reliability of questionnaire was evaluated by Alpha test at level of 0.81 and data were analyzed through Excel and SPSS.

Findings show that victims have different attitudes toward punishment goals. The Restorative attitude in minor crimes can lead to substitution of the punishment but in major crimes, the restorative attitude is weakened; and the propensity for punishment increase. Evaluating the factors of the victims emotional recovery shows that they cannot restore their emotions without executing the punishment. However, if the apology and compensation are accompanied by punishment, they satisfied with lighter punishment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • punishment. restorative justice
  • victim
  • emotional recovery