بازتاب قاعدة درء درباره اقرار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار

10.52547/jlr.2023.229458.2368

چکیده

اصل بر بی‌گناهی متّهم است. اتّهام متّهم، باید در یک فرآیند قانونی، بدون هرگونه شک و تردید مورد رسیدگی قرار بگیرد. بر همین اساس، قواعد ویژه‌ای در بارة دلایل اثبات دعوای کیفری، از جمله قاعده درء وجود دارد، که دارای کاربرد وسیعی در آن زمینه است. به ویژه در قلمروی اقرار، به عنوان ملکه دلایل در اثبات بزهکاری، قاعدة درء حاکمیّت دارد. به موجب این قاعده، هرگونه شک و تردید در صحّت اقرار و موضوعات مرتبط با آن، موجب بی‌اعتباری آن خواهد شد. تردید در شرایط اقرار کننده، ارزیابی اعتبار اقراری که بعداً اقرار کننده از آن رجوع نموده، بی‌اعتباری اقرار خارج از دادگاه، ارزیابی اعتبار اقرار نزد دادگاه، تجزیه در اقرار و بررسی شبهه در اعتبار اقرار مقیّد و مرکب، شبهه در نصاب لازم برای اقرار متناسب با هر جرم، اقرار ناشی از تهدید، اکراه، شکنجه، تلقین و اغفال، از اهمّ موضوعات مرتبط با اِعمال قاعدة درء، دربارة اقرار است، که در این مقاله مورد بحث قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reflecting on the rule of Daraa about confession

نویسنده [English]

  • abbas shiri
دانشیار
چکیده [English]

The principle is based on the innocence of the accused. The accusation of the accused must be dealt with in a legal process without any doubt. Based on this, there are special rules about the reasons for proving a criminal case, including the rule of Daraa, which has a wide application in this field.

Especially in the realm of confession, as the queen of reasons in proving guilt, the rule of law rules. According to this rule, any doubt about the authenticity of the confession and its related issues will invalidate the confession. Doubts in the conditions of the confessor, evaluation of the validity of the confession which the confessor later referred to, invalidity of the confession outside the court, evaluation of the confession before the court, analysis of the confession and examination of the doubt in the validity of the bound and compound confession, doubt in the necessary quorum for the confession according to Any crime, confession caused by threats, reluctance, torture, indoctrination and omissions, is one of the most important issues related to the Daraa rule about confession, which is discussed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • proof of litigation
  • confession
  • non-reshid
  • binding confession
  • compound confession