دوره و شماره: دوره 25، شماره 100، اسفند 1401، صفحه 1-482 
ژاک دریدا و واسازی قانون

صفحه 59-85

10.29252/jlr.2021.222358.1934

مصطفی طاهرخانی؛ سیدمحمد قاری سید فاطمی


شاخص های تعیین کیفرهای اصلاح مدار با محوریت آموزش محکومان

صفحه 385-410

10.29252/jlr.2021.222327.1929

رضا خانمیرزایی؛ مسعود حیدری؛ محمود اشرافی؛ علی یوسف زاده